Teori 1 Flashcards Preview

Termo > Teori 1 > Flashcards

Flashcards in Teori 1 Deck (20)
Loading flashcards...
1
Q

Vad innebär att ett system är “adiabatiskt”?

A

Det har inget värmeutbyte med omgivningen

2
Q

Vad innebär att en process är “isokor”?

A

Den har konstant volym

3
Q

Vad innebär att en process är “isobar”?

A

Den har konstant tryck

4
Q

Vad innebär att en process är “isentropisk”?

A

Den är adiabatisk och reversibel

5
Q

Vad innebär att en process är “isoterm”?

A

Den har konstant temperatur

6
Q

Hur lyder definitionen av entalpi?

A

h = u + pv

7
Q

Ange två bildningsvägar för NOx under förbränning!

A
 1. Termisk bildning - NOx bildat från N2 i luft vid hög temperatur
 2. Bränslekväve - NOx bildat från kväve bundet i bränslet
8
Q

Vilka tre typer av förbränningsanläggningar för fastbränslen är vanliga inom kraftindustrin?

A
 1. Pulverpanna
 2. Fluidiserad bädd
 3. Rostpanna
9
Q

Vilken typ av förbränningsanläggning lämpar sig bäst för avfallsförbränning och varför?

A

Rostpanna. Den är bränsleflexibel, i en fluidiserad bädd behöver bränsle som kan fluidiseras och pulverpanna bränsle som kan pulveriseras

10
Q

Vad innebär “tillsatseldning”?

A

Bränsle tillsätts efter gasturbin för att höja temperaturen på rökgasen

11
Q

Varför behövs inget syre tillsättas vid tillsatseldning?

A

Gasturbiner använder ett kraftigt luftöverskott för att undvika för höga temperaturer i turbinen. Detta syre kan alltså användas för oxidering av tillsatsbränslet.

12
Q

Vad händer med alfa-värdet (=producerad el/producerat värme) när tillsatseldning används i en gasturbinkraftvärmeanläggning?

A

Det minskar då tillsatseldning ökar producerat värme, men ej producerad el.

13
Q

Beskriv de olika förloppen under förbränning av fastbränsle och ange den relativa hastigheten!

A
 1. Torkning, när temperaturen kommer över förångningstemperaturen. Relativt snabb.
 2. Avgasning, när temperaturen har kommit över avgasningstemperaturen. Relativt snabb.
 3. Flyktförbränning, avgasad flykt. Relativt snabb.
 4. Koksförbränning. Relativt långsam.
14
Q

Vilka tre faktorer måste vara uppfyllda för att ett biobränsle ska kunna anses vara CO2-neutralt?

A
 1. Lika stor återplantering och tillväxt som skörd.
 2. All hjälpenergi vid odling och bearbetning är CO2-neutral.
 3. Markhantering får inte innebära att bundet kol släpps ut i atmosfären.
15
Q

Vad innebär “kriticitet” för utformandet av kärnkraftverk?

A

Att fissionen genererar lagom mängd neutroner för att reaktionen ska vara självförsörjande, men inte eskalera.

16
Q

Vad är “fissionsprodukter”?

A

Fissionsprodukter är resultatet av en kärnklyvning, till exempel krypton eller barium när en urankärna blir instabil och klyvs.

17
Q

Vad är en “styrstav” inom kärnkraften?

A

Styrstaven är en stav som sänks och höjs mellan bränsleelementen i reaktorn. Den syftar till att reglera fissionen på så sätt att den är av material såsom silver eller kadmium som absorberar neutroner.

18
Q

Vad är en “moderator” inom kärnkraften?

A

En moderator är ett material som bromsar neutroner vid en kärnreaktion och därmed möjliggör fissionsreaktioner. Lättvatten, tungvatten, grafit.

19
Q

Vad är skillnaden mellan det kalorimetriska och effektiva värmevärdet?

A

Det kalorimetriska värmevärdet är det termodynamiska korrekta och är mängden energi som frigjorts och vattnet befinner sig i vätskefas vid sluttillståndet. Effektiva är det tekniskt relevanta då det räknas utifrån att vattnet vid sluttillstånd befinner sig i gasform och anläggningar vill undvika kondens.

20
Q

Redogör för skillnaden mellan kokvatten- och tryckvattenreaktorer!

A

I en kokvattenreaktor kokar reaktorvattnet till ånga medan i tryckvattenreaktorn är trycket så högt att vattnet inte börjar koka. Det värmeväxlas istället mot en ånggenerator.