Tidligere gitte eksamener Flashcards Preview

X MFEL1010 - Innføring i medisin for ikke-medsinere > Tidligere gitte eksamener > Flashcards

Flashcards in Tidligere gitte eksamener Deck (164):
1

ATP er cellenes primære energikilde. Hvor i cellene syntetiseres det meste av cellenes ATP? / ATP er cellenes primære energikjelde. Kor i cellene vert det meste av cellenes ATP syntetisert? / ATP is the primary energy source in the cells. Where in the cells is most of the cells ATP synthesized?
1) I cellekjernen /In the cell nucleus
2) I sarkoplasmatisk reticulum/In the sarcoplasmatic reticulum
3) I Golgi apparatet/In the Golgi apparatus
4) I mitochondriene/In the mitochondria

4

2

HIV infeksjon ødelegger immunforsvaret fordi virus ødelegger: / HIV infeksjon ødelegger immunforsvaret fordi virus øydelegg: / HIV infection destroys the immune defence because it destroys:
1) B-lymfocytter / B-lymfocyttar /B-lymphocytes
2) Hjelper T-lymfocytter / Hjelper T-lymfocyttar / Helper T- lymphocytes
3) Cytotoxiske T-lymfocytter / Cytotoxiske T-lymfocyttar /Cytotoxic T-lymphocytes
4) Granulocytter / Granulocyttar / Granulocytes

2

3

Hvilken type vev er fettvev? / Kva for type vev er feittvev? / What type of tissue is adipose tissue?
1) Epitel / Epithelium
2) Bindevev / Connective tissue
3) Nervevev / Nerve tissue
4) Muskelvev / Muscle tissue

2

4

Kalium (K+) transporteres inn i cellen og natrium (Na+) ut av cellen mot konsentrasjonsgradientene. Hva kalles denne prosessen? / Kalium (K+) vert transporteri inn i cellen og natrium (Na+) ut av cellen mot konsentrasjonsgradientane. KHva kalles denne prosessen? / Potassium (K+) is transported into the cell and sodium (Na+) out of the cell against the concentration gradient. What is this process called?
1) Endocytose / Endocytosis
2) Fasilitert diffusjon / Facilitated diffusion
3) Osmose / Osmosis
4) Aktiv transport / Active transport
S

4

5

Hvilke prosesser deltar i proteinsyntesen? / Kva for prosessar deltek i proteinsyntesen? /Whicjh processes take part in protein synthesis?
1) Replikasjon og mitose / Replication and mitosis
2) Replikasjon og transkripsjon / Replication and transcription
3) Transkripsjon og translasjon / Transcription and translation
4) Translasjon og replikasjon / Translation and replication

3

6

Hvilket av disse stoffene er som komponent i hemoglobin? / Kva for av desse stoffene inngår som komponent i hemoglobin? /Which of these components is a component of haemoglobin?
1) Calcium
2) Magnesium
3) Jern / Iron
4) Kalium / Potassium

3

7

Ved kronisk nyresvikt blir pasienten ofte anemisk. Hvorfor? / Ved kronisk nyresvikt blir pasienten ofte anemisk. Kvifor? / In chronic renal insufficiency will the patient often become anaemic. Why?
1) Nyrene produserer mindre erythropoietin / The kidneys produces less erythropoietin
2) Nyrene produserer mindre aktivt vitamin D (D3) / The kidneys produce less active vitamin D (D3)
3) Det blir et økt jerntap gjennom nyrene / There is an increased loss of iron through the kidneys
4) Det blir et økt proteintap gjennom nyrene / There is an increased loss of proteins through the kidneys

1

8

En pasient har hudblødninger som skyldes mangel på en bestemt celletype i blodet. Hvilken? / Ein pasient har hudblødningar som skyldes mangel på ein bestemt celletype i blodet. Kva for ein? / A patient has skin haemorrhages caused by lack of a certain cell type in the blood. Which?
1) Erythrocytter / Erythrocytes
2) Trombocytter / Thrombocytes
3) Lymfocytter / Lymphocytes
4) Granulocytter / Granulocytes

2

9

I ABO blodtypesystemet forekommer naturlige antistoffer i plasma. Hvilken blodtype har både anti A og anti B antistoff? / I ABO blodtypesystemet forekjem naturlege antistoff i plasma. Kva for blodtype har både anti A og anti B antistoff? / In the ABO blood group system, there are naturally occurring antibodies in the plasma. Which blood group has both anti A and anti B antibodies?
1) O
2) A
3) B
4) AB

1

10

Hvordan vil karbonmonoksyd påvirke helsetilstanden? / Korleis vil karbonmonoksyd påverke helsetilstanden? / How will carbon monoxide affect the health?
1) Redusert immunitet / Reduced immunity
2) Redusert koagulasjon / Reduced coagulation
3) Redusert oksygentransport / Reduced oxygen transport
4) Redusert karbondioksydtransport / Reduced carbon dioxide transport

3

11

Hvordan vil en metabolsk acidose vanligvis påvirke respirasjonen? / Korleis vil ein metabolsk acidose vanlegvis påverke respirasjonen? / How will a metabolc acidosis usually affect the respiration?
1) Økt respirasjon / Auka respirasjon /Increased respiration
2) Nedsatt respirasjon / Nedsett respirasjon / Decreased respiration
3) Upåvirket respirasjon / Upåverka respirasjon / Unaffected respiration
4) Respirasjonen vil svinge regelmessig mellom økt og nedsatt respirasjon / Respirasjonen vil svinge regelmessig mellom auka og nedsett respirasjon / The respiration will oscillate regularly between increased and decreased respiration

1

12

Hva begrenser den maksimale oksygentransporten under arbeid hos friske? / Kva begrensar den maksimale oksygentransporten under arbeid hos friske? / What limits the oxygen transport during work in healthy persons?
1) Blodvolumet / The blood volume
2) Lungene / The lungs
3) Hjertet / The heart
4) Muskulaturen / The muscles

3

13

Oksygen frigjøres fra hemoglobin til vevet. Hvilken faktor kan frigjøre mer oksygen (høyreforskyve hemoglobinets dissosiasjonskurve)? / Oksygen blir frigjort frå hemoglobin til vevet. Kva for faktor kan frigjøre meir oksygen (høgreforskyve hemoglobinets dissosiasjonskurve)? / Oxygen is released from hemoglobin into the tissue. What factor can increase the release of oxygen (displacement of the dissociation curve of haemoglobin to the right?
1) Redusert temperatur / Reduced temperature
2) Redusert pH / Reduced pH
3) Redusert CO2 / Reduced CO2
4) Redusert DPG / Reduced DPG

2

14

Hvordan transporteres karbondioksyd i blodet? / Korleis blir karbondioksyd transportert i blodet? / How is carbon dioxide transported in the blood?
1) Som bikarbonat ioner / As bicarbonate ions.
2) Intracellulært i erythrocytter / Intracellularly in erythrocytes
3) Fysikalsk oppløst gass i plasma, / Physically dissolved gas in plasma
4) Alle tre over i forskjellig grad / All of the three above to a different degree

4

15

En lekkasje i mitral- (bicuspidal-)klaffen gir opphav til en bilyd. Når i hjertesyklus vil den høres? / Ein lekkasje i mitral-(bicuspidal-)klaffen gir opphav til ein bilyd. Når i hjertesyklus vil den høres? / An incompetent (leaking) bicuspid (mitral) valve will give a murmur. When, during the heart cycle will that murmur be heard?
1) I systole / In systole
2) I diastole / In diastole
3) Både i systole og diastole / Both in systole and diastole
4) I PQ-intervallet / In the PQ interval

1

16

Når starter ventrikkelsystole i forhold til EKG? / Når startar ventrikkelsystole i forhold til EKG? / When does the ventricular systole start in relation to the ECG?
1) P-bølgen / The P-wave
2) QRS komplekset / The QRS complex
3) T-bølgen / The T-wave
4) U-bølgen / The U wave

2

17

Ved et hjerteinfarkt kan det dannes en blodpropp inne i venstre hjertekammer, som så kan løsne og føres med blodstrømmen. Hvor vil den kunne havne? / Ved eit hjerteinfarkt kan det dannes en blodpropp inne i venstre hjertekammer, som så kan lausne og føres med blodstraumen. Kor vil den kunne ende? / In a myocardial infarction, a thrombus may be formed inside the left ventricle. It can detach and follow the bloodstream. Where may it end?
1) Venstre atrium / Left atrium
2) Høyre atrium / Right atrium
3) Hjernen / The brain
4) Lungene / The lungs

3

18

Og en blodpropp i en leggvene kan også løsne og føres med blodstrømmen. Hvor vil den vanligvis havne? / Og ein blodpropp i ein leggvene kan også lausne og føres med blodstraumen. Kor vil den vanlegvis ende? / A thrombus in a leg vein may also detach and follow the blood stream. Where will that usually end?
1) Venstre atrium / Left atrium
2) Venstre ventrikkel / Left ventricle
3) Hjernen / The brain
4) Lungene / The lungs

4

19

Angina pectoris er en tilstand med snørende smerter i brystet. Hva skyldes de? / Angina pectoris er en tilstand med snørande smerter i brystet. Kva skyldes de? / Angina pectoris is a condition with constricting pain in the chest. What is the cause?
1) Infeksjon i hjertesekken (perikard) / Infection in the pericardium
2) Langsommere hjerterytme pga. sinusknute blokk / Langsamare hjerterytme pga. sinusknute blokk / Slower heart rhythm due to sinus node block
3) Redusert blodforsyning til hjertet på grunn av trangere kransårer / Redusert blodforsyning til hjertet på grunn av trangare kransårar / Reduced blood flow to the heart due to narrowing of the coronary arteries
4) Lekkasje i atrioventrikulærklaffene / Leakage of the atrioventricular valves
S (

3

20

Hvordan virker antidiuretisk hormon (ADH)? / Korleis verker antidiuretisk hormon (ADH)? / What is the action of antidiuretic hormon (ADH)?
1) Det reduserer filtrasjonen i glomeruli så mindre vann blir filtrert ut / It reduces filtration in glomeruli, reducing the amount of filtrated water
2) Det øker reabsorbsjonen av Natrium (Na+) i proximale tubuli slik at mer vann trekkes inn / Det aukar reabsorbsjonen av Natrium (Na+) i proximale tubuli slik at meir vann blir trekt inn / It increases the reabsorption of Sodium (Na+) so more water is absorbed
3) Det øker permeabiliteten i distale tubuli og samlerør så mer vann reabsorberes / Det aukar permeabiliteten i distale tubuli og samlerør så meir vann blir reabsorbert / It increases the permeability in the distal tubuli and collecting ducts so more water is reabsorbed
4) Det hemmer tømningen av urinblæra så vannlatingen blir mindre hyppig / Det hemmar tømminga av urinblæra så vannlatinga blir mindre hyppig / It inhibits the emptying of the urinary bladder, decreasing the micturation frequency

3

21

Hva skjer med pancreashormonene når blodsukkeret stiger etter et måltid? / Kva skjer med pancreashormonene når blodsukkeret stig etter eit måltid? / What happens to the pancreatic hormones when the blood sugar increases after a meal?
1) Insulin↓, Glucagon↑
2) Insulin↓, Glucagon↓
3) Insulin↑, Glucagon↑
4) Insulin↑, Glucagon↓

4

22

Ved diabeteskoma kan blodets pH bli nedsatt på grunn av ketondannelse. Hva slags syre-base forstyrrelse er dette? / Ved diabeteskoma kan blodets pH bli nedsett på grunn av ketondannelse. Kva slag syre-base forstyrring er dette? / In a diabetic coma the pH in the blood is decreased due to increased production of ketones. What kind of acid-base disturbance is this?
1) Metabolsk acidose / Metabolic acidosis
2) Respiratorisk acidose / Respiratory acidosis
3) Metabolsk alkalose / Metabolic alkalosis
4) Respiratorisk alkalose / Respiratory alkalosis

1

23

Hvordan er hormonforstyrrelsene ved hypothyreose? / Korleis er hormon forstyrringene ved hypothyreose? / How are the hormonal changes in hypothyroidism?
1) Thyroxin↑, TSH↑
2) Thyroxin↑, TSH↓
3) Thyroxin↓, TSH↑
4) Thyroxin↓, TSH↓
S

3

24

Hvordan er hormonforandringene hos kvinner etter overgangsalderen? / Korleis er hormonforandringane hos kvinner etter overgangsalderen? / What hormonal changes take place in women after menopause?
1) Østrogen↓, FSH↑/ Estrogen↓, FSH↑
2) Østrogen↓, FSH↓ / Estrogen↓, FSH↓
3) Østrogen↑, FSH↑ / Estrogen↑, FSH↑
4) Østrogen↑, FSH↓ / Estrogen↑, FSH↓

1

25

Hvilke sekreter produseres i magesekken? / Kva for sekret vert produsert i magesekken? / What secretions are produced in the stomach?
1) Pepsin og saltsyre / Pepsin and hydrochloric acid
2) Trypsin og hydrogenkarbonat / Trypsin and bicarbonate
3) Gallesalter og lipase / Bile salts and lipase
4) Albumin og amylase / Albumen and amylase

1

26

Hva er de viktigste sekretene for absorpsjon av fett i tarmen? / Kva er de viktigaste sekreta for absorpsjon av fett i tarmen? / What are the most important secretions for absorption of fat in the intestine?
1) Saltsyre og pepsin / Hydrochloric acid and pepsin
2) Trypsin og hydrogenkarbonat / Trypsin and bicarbonate
3) Gallesalt og lipase / Bile salts and lipase
4) Bilirubin og cholesterol / Bilirubin and cholesterol

3

27

Kroppsmasseindeks (BMI) er et mål for fedme (egentlig vekt justert for høyde: BMI = V / h2). Hvilket intervall for BMI er normal kroppsvekt? / Kroppsmasseindeks (BMI) er eit mål for fedme (eigentlig vekt justert for høgde: BMI = V / h2). Kva for intervall for BMI er normal kroppsvekt? / Body mass index is a measure of obesity (actually it is the weight adjusted for height: BMI = Wt/Ht2). What interval for BMI is the normal body weight?

18,5-25

28

Hvor får leveren det meste av sitt blod fra? / Kor kjem det meiste av blodet til levra frå? / Where is the main part of the blood supply to the liver coming from?
1) Vena cava inferior / Inferior vena cava
2) Vena cava superior / Superior vena cava
3) Levervenen / The liver vein
4) Portvenen / The portal vein
S

4

29

7 – 9l vann per dag tilføres fordøyelsessystemet fra mat, drikke og lokal sekresjon. Bare 1 – 2dl blir skilt ut I avføringen. Hvor absorberes mesteparten av vannet? / 7 – 9l vatn per dag blir tilført fordøyelsessystemet både frå mat, drikke og lokal sekresjon. Bare 1 – 2dl blir skilt ut I avføringa. Kor blir mesteparten av vatnet absorbert? / 7 – 9l water per day enters the digestive system from food, drink and from local secretion. Only 1 – 2 dl is excreted in the feces. Where is the main part absorbed?
1) Spiserøret / The Esophagus
2) Magesekken / The stomach
3) Tynntarmen / The small intestine
4) Tykktarmen / The large intestine

3

30

Hva foregår i glomeruli? / Kva skjer i glomeruli? / What takes place in the glomeruli?
1) Filtrasjon / Filtration
2) Sekresjon / Secretion
3) Reabsorbsjon / Re absorption
4) Produksjon av aldosteron / Production of aldosterone

1

31

Dialyse er behandling for: / Dialysis is the treatment of:
1) Nyrestein / Kidney stones
2) Urinveisinfeksjon / Urinary infection
3) Nyresvikt / Renal failure
4) Vannlatingsbesvær / Micturition problems

3

32

Når prostata vokser med alderen kan den gi: / Når prostata veks med alderen kan den gi: / When the prostate grows with age can this result in:
1) Forstoppelse / Forstopping / Constipation
2) Impotens / Impotence
3) Vannlatingsproblemer / Vannlatingsproblem / Micturition problems
4) Prematur ejakulasjon / Premature ejaculation

3

33

I hvilken del av menstruasjonssyklus er kvinnen fertil? / I kva for del av menstruasjonssyklus er kvinnen fertil? /In what part of the menstrual cycle is a woman fertile?
1) Menstruasjon / Menses
2) Follikkelfase / Follicular phase
3) Proliferasjonsfase / Proliferative phase
4) Sekresjonsfase / Secretory phase

4

34

Hvilke hormonforandringer skjer i puberteten? / Kva for hormonforandringar skjer i puberteten? / What hormonal changes take place in puberty?
1) Testosteron↓, LH↑ / Testosterone↓, LH↑
2) Testosteron↓, LH↓ / Testosterone↓, LH↓
3) Testosteron↑, LH↑ / Testosterone↑, LH↑
4) Testosteron↑, LH↓ / Testosterone↑, LH↓

3

35

En pasient får en svulst i synshjernebarken i bakhodet på høyre side. Hvor vil synsfeltutfallet sitte? / En pasient får en svulst i synshjernebarken i bakhovudet på høyre side. Kor vil synsfeltutfallet sitte? / A patient acquires a tumour in the visual cortex in the occiput, on the right side. Where is the visual defect located?
1) Høyre side av synsfeltet på begge øyne / Høyre side av synsfeltet på begge auge / Right visual field on both eyes
2) Venstre side av synsfeltet på begge øyne / Venstre side av synsfeltet på begge auge / Left visual field on both eyes
3) Temporale (laterale)del av synsfeltet på begge øyne / Temporale (laterale)del av synsfeltet på begge auge / Temporal (lateral) visual field on both eyes
4) Nasale (mediale) del av synsfeltet på begge øyne / Nasale (mediale) del av synsfeltet på begge auge / Nasal(medial) visual field on both eyes

2

36

Hvilken del av øyet brukes for å fokusere på nært hold? / Kva for del av auget blir brukt for å fokusere på nært hold? / What part of the eye is used to focus on close objects?
1) Hornhinnen / The cornea
2) Kammervæsken / The chamber humour
3) Linsen / The lens
4) Glasslegemet / The vitreous humour

3

37

Hvor sitter sansecellene for lyd? / Kor sitter sansecellene for lyd? / Where are the sensory cells for sound located?
1) Trommehinnen / The tympanic membrane
2) Mellomøret / The middle ear
3) Buegangene / The semicircular canals
4) Sneglehuset / The cochlea

4

38

Hvor i sentralnervesystemet kontrolleres puls og blodtrykk /Kor i sentralnervesystemet blir puls og blodtrykk kontrollert / Where in the central nervous system is pulse and blood pressure controlled?
1) Hjernebarken / The cerebral cortex
2) Lillehjernen / The cerebellum
3) Hjernestammen / /the brainstem
4) Ryggmargen / The spinal cord

3

39

Hva er funksjonen til myelinskjedene rundt aksonene? / Kva er funksjonen til myelinskjedene rundt aksonene? / What is the function of the myelin sheaths around the axons?
1) Beskytte mot mekanisk skade / Protect against mechanical injury
2) Ernære axonet / Nutrition of the axon
3) Øke nerveledningshastigheten / Auke nerveleiingshastigheten / Increase nerve conduction velocity
4) Redusere nerveledningshastigheten / Redusere nerveleiingshastigheten / Reduce nerve conduction velocity

3

40

Hvordan utløses aksjonspotensialer i skjelettmuskler? / Korleis blir aksjonspotensialer i skjelettmuskler utløst? / How is action potential in skeletal muscle triggered?
1) Ved egenutløste aksjonspotensialer / Ved eigenutløste aksjonspotensialer / By self-triggered action potentials
2) Ved direkte ledning av aksjonspotensialer fra nabocellen / Ved direkte leidning av aksjonspotensialer fra nabocellen /By direct conduction of action potentials from the neighbouring cell
3) Ved synaptisk stimulering fra nerver / Ved synaptisk stimulering fråa nerver / By synaptic stimulation from nerves
4) Ved økning av visse hormoner (bl. a. adrenalin) i blod / Ved auking av visse hormon (bl. a. adrenalin) i blod / By increase of certain hormones (among others epinephrine)

3

41

Hva er mediatoren som gjør at aksjonspotensialet utløser sammentrekning? / Kva er mediatoren som gjer at aksjonspotensialet utløyser sammentrekning? / What is the mediator that causes the action potential to trigger a contraction?
1) Ca2+
2) Mg2+
3) Fe2+
4) Na+

1

42

Hva heter proteinene som trekker muskelcellen sammen? / Kva heter proteinene som trekker muskelcellen sammen? / What is the name of the proteins that contracts the muscle cells?
1) Myosin og kollagen / Myosin and collagen
2) Kollagen og tubulin / Collagen and tubulin
3) Tubulin og aktin / Tubulin and actin
4) Aktin og myosin / Actin and myosin

4

43

En styrkeløfter prøver et markløft, men vekta er så tung at han ikke klarer å bevege den. Hva slags muskelkontraksjon utfører han da? / Ein styrkeløftar prøver eit markløft, men vekta er så tung at han ikkje klarer å bevege den. Kva slag muskelkontraksjon utfører han da? / A powerlifter tries a deadlift, butt he weight is so heavy that he can’t move it. What kind of muscle contraction is he performing?
1) Isometrisk / Isometric
2) Isotonisk / Isotonic
3) Eksentrisk / Eccentric
4) Konsentrisk / Concentric
S

1

44

MRI av hjernen under samtidig problemløsning, kan vise hvilke områder i hjernen som brukes, ved å vise økningen i blodforsyningen til disse områdene. Hva kalles denne undersøkelsen? / MRI av hjernen under samtidig problemløysing, kan vise kva for områder i hjernen som blir brukt, ved å vise aukinga i blodforsyninga til disse områda. Kva blir denne undersøkinga kalla? / MRI of the brain during simultaneous problem solving can show which areas of the brain that are used, by showing the increase in blood flow to these areas. What is this examination called?
1) Anatomisk MRI / Anatomical MRI
2) Funsjonell MRI / Functional MRI
3) MR spektroskopi / MR spectroscopy
4) Molecular imaging

2

45

Hvilke av sykdommene nedenfor er alle egentlige kjønnssykdommer (smitter kun ved seksuell kontakt? / Kva for av sjukdommane nedanfor er alle eigentlige kjønnssjukdommar (smitter berre ved seksuell kontakt? / Which of the diseases below are all true sexually transmitted diseases (transmitted only by sexual intercourse).
1) Syfilis, Gonorré, Chlamydia / Syphilis, Gonorrhoea, Chlamydia
2) HIV, Syfilis, Gonorré / HIV, Syphilis, Gonorrhoea
3) Hepatitt B, HIV, Syfilis / Hepatitis B, HIV, Syphilis
4) Hepatitt B, HIV, Syfilis / Hepatitis B, HIV, Syphilis

1

46

Hva slags ledd er kneleddet? / Kva slag ledd er kneleddet? / What type of joint is the knee joint?
1) Glideledd / Sliding (plane) joint
2) Hengselledd / Hinge joint
3) Kuleledd / Ball and socket joint
4) Fibrøst (falskt) ledd / Fibrous joint

2

47

En pasient får en kraftig blødning slik at blodtrykket faller. Hva skjer med hjertefrekvensen? / Ein pasient får ein kraftig blødning slik at blodtrykket fell. Kva skjer med hjertefrekvensen? / A patient bleeds heavily, so the blood pressure drops. What happens to the heart rate?
1) Øker / Aukar / Increases
2) Avtar / Avtek / Decreases
3) Blir uregelmessig / Becomes irregular
4) Påvirkes ikke / Påverkes ikkje / Is not affected

1

48

Hvilket vitamin er nødvendig for normal beinoppbygning? / Kva for vitamin er nødvendig for normal beinoppbygging? / What vitamin is necessary for normal bone formation?
1) Vitamin A
2) Vitamin B1
3) Vitamin B12
4) Vitamin D

4

49

Hvilken av disse faktorene kan varieres for å variere dybdeoppløsningen i ultralyd? / Kva for av disse faktorane kan varierast for å variere dybdeoppløysingen i ultralyd? / Which of these factors can be changed to change the depth resolution in ultrasound?
1) Lydstyrken / Sound intensity
2) Lydfrekvensen / Sound frequency
3) Lydhastigheten / Sound velocity
4) Dopplereffekten / The Doppler effect

2

50

Ved høyde 5500 m er lufttrykket omtrent halvert. Hva skjer med blodets oksygemetning? / Ved høgde 5500 m er lufttrykket omtrent halvert. Kva skjer med blodets oksygemetning? / At altitude 5500 m the atmospheric pressure is about halved. What happens to the oxygen saturation of the blood?
1) Ikke påvirket / Not affected
2) Redusert, men med vesentlig mindre enn halvparten / Reduced, but by substantially less than one half
3) Redusert med omtrent halvparten / Reduced by about half
4) Redusert med vesentlig meir enn halvparten / Reduced by substantially more than one half

2

51

Hvordan virker tradisjonell P-pille (østrogen-progesteron kombinasjon)? / Korleis verker tradisjonell P-pille (østrogen-progesteron kombinasjon)? / How does a traditional contraceptive pill (estrogen-progesterone combination)work?
1) Ved å hemme produksjon av FSH og LH så eggcelle ikke modnes / Ved å hemme produksjon av FSH og LH så eggcelle ikkje modnes / By inhibiting production of FSH and LH so the eggs don’t mature
2) Ved å hindre at endometriet kommer i proliferasjonsfase / By preventing the endometrium to go into proliferative phase
3) Ved å hindre at endometriet kommer i sekresjonsfase / By preventing the endometrium to go into secretory phase
4) Ved å inaktivere spermier slik at de ikke kan bevege seg / Ved å inaktivere spermier slik at de ikkje kan bevege seg / By inactivating spermia so they are unable to move

1

52

Hvilken av disse begrepene har en endelse som viser at det dreier seg om betennelse? / Kva for av disse omgrepa har ein ending som viser at det dreier seg om betennelse? / Which of these terms has an ending that shows that is about inflammation?
1) Meningitt / Meningitis
2) Hemiparese / Hemiparesis
3) Myalgi / myalgia
4) Fibrose / Fibrosis

1

53

Hva er migrene? / Kva er migrene? / What is migraine?
1) En sykdom med anfallsvis halvsidig synsforstyrrelse og hodepine / Ein sjukdom med anfallsvis halvsidig synsforstyrring og hovudverk / A disease with attacks of half sided disturbances in the vision field and headache
2) En sykdom med økende slapphet på grunn av antistoff mot motoriske endeplater / Ein sjukdom med aukande slappheit på grunn av antistoff mot motoriske endeplater / A disease with increasing weakness due to antibodies against motor synapses
3) En sykdom med lammelser, stivhet og andre symptomer på grunn av nedbrytning av myelinskjeder / Ein sjukdom med lammingar, stivleik og andre symptom på grunn av nedbryting av myelinskjeder / A disease with pareses, stiffness and other symptoms due to degradation of myelin sheaths
4) En sykdom med hallusinasjoner, vrangforestillinger og tankeforstyrrelser / Ein sjukdom med hallusinasjonar, vrangforestillingar og tankeforstyrringar / A disease with hallucinations, delusions and thought disturbances
S

1

54

Det var eksamen høst 07

ok

55

Hvilken funksjon har membranproteiner? Kva for funksjon har membranprotein? / Which function has the proteins in the cell membrane?
1) Osmotisk transport. / Osmotic transport
2) Avstive celleoverflata og opprettholde fasongen på cellen / Avstive celleoverflata og oppretthalde fasongen på cella / Buttressing the cell surface and maintaining the cell shape.
3) Cellemembransyntese. / Synthesis of the cell membrane
4) Transport av ioner gjennom cellemembranen. Transport av ion gjennom cellemembranen. / Transport of ions trough the cell membrane

1,4

56

en nødssituasjon kan en gi transfusjon med blodlegemer av annen type enn pasientens ens egen. Hvilke eller hvilken blodtype(r) kan gis til en med blodtype A? / I ein naudsituasjon kan ein gi transfusjon med blodlekam av anna type enn pasientens eigen. Kva for blodgruppe(r) kan gis til ein med blodgruppe A?/ In an emergency is it possible to give a transfusion of erythrocytes with another blood group than the patients own. What blood group or groups can be given to a patient with blood group A?
1) AB
2) 0
3) B + 0
4) B + AB

2

57

Leveren har to blodforsyninger; -vena porta og leverarterien. Hva er hovedfunksjonen til leverarterien? / Levra har to blodforsyningar; -vena porta og leverarteria. Kva er hovudfunksjonen til leverarteria? / The liver receives blood from two sources; - portal vein and hepatic artery. What is the main function of the hepatic artery?
1) Føre næringsstoffer fra tarmen til levra for nedbryting / Føre næringsstoff frå tarmen til levra for nedbryting / Transport nutritients from the intestine to the liver for processing.
2) Tilføre levra oksygen / Supply the liver with oxygen
3) Tilføre levra karbondioksid / Supply the liver with carbon dioxide
4) Fjerne giftige stoffer / Fjerne giftige stoff / Detoxification

2

58

Ved et større blodtap vil vi kunne få akutte endringer i både pulsfrekvens (HR) og blodtrykk (BP). Hvilke endringer? / Ved eit store blodtap vil vi kunne få akutte endringar i bade pulsfrekvens (HR) og blodtrykk (BP). Kva for endringar? / A substantial blood loss will result in changes in both heart rate (HR) and Blood pressure (BP). What changes?
1) BP↑, HR↓
2) BP↑, HR↑
3) BP↓, HR↓
4) BP↓, HR↑

4

59

Hva gjør natrium-kalium-utvekslingspumpen? Kva gjer natrium-kalium-vekselspumpa. / What is the function of the sodium-potassium pump?
1) Utjevner membranpotensialet gjennom transport av natrium og kalium fra høy til lav konsentrasjon. / Utjamnar membranpotensialet gjennom transport av natrium og kalium frå høg til låg konsentrasjon. / Levelling the membrane potential by transports of sodium and potassium from high to low concentration.
2) Bygger opp membranpotensialet gjennom aktiv transport av natrium og kalium fra lav til høy konsentrasjon. / Bygg opp membranpotensialet gjennom aktiv transport av natrium og kalium frå låg til høg konsentrasjon. / Building up the membrane potential, by active transport of Sodium and Potassium from low to high concentration.
3) Benytter konsentrasjonsgradienten til natrium og kalium for syntese av ATP. / Nytter konsentrasjonsgradienten til natrium og kalium for syntese av ATP. / Utilises the concentration gradient of sodium and potassium for synthesis of ATP.
4) Utjevner konsentrasjonen av natrium og kalium ekstracellulært og intracellulært. / Utjamner konsentrasjonen av natrium og kalium ekstracellulært og intracellulært. / Equalize extracellular and intracellular concentration of Sodium and Potassium.

2

60

Leukopeni er ikke uvanlig i forløpet av cellegiftbehandling. Hva betyr leukopeni? / Leukopeni er ikkje uvanleg i forløpet av cellegiftbehandling. Kva tydar leukopeni? / Leucopenia is not uncommen following treatment with cytostatics. What does leucopenia mean?
1) Lavt antall hvite blodceller / Lågt antall kvite blodceller / Low number of white blood cells
2) Lavt antall blodplater / Lågt antall blodplatar / Low number of platelets
3) Kvalme / Nausea
4) Hårtap / Loss of hair

1

61

Hva er de viktigste regulatorer for ventilasjonen under basalbetingelser? / Kva er dei viktigaste regulatorane for ventilasjonen ved basalbetingelser? / What is the main regulators of ventilation during basal conditions?
1) CO2 + pH
2) CO2 + CO
3) O2 + pH
4) CO2 + O2

1

62

Ved en lungesykdom kan oksygentrykket i alveolene reduseres til halvparten. Hvor mye reduseres oksygenmetningen til hemoglobinet av det? / Ved lungesjukdom kan oksygentrykket i alveolane reduserat til halvparten. Kor mykje vil oksygenmetningen bli redusert av det? / In lung disease, the alveolar oxygen pressure may be reduced by 50%. How much is the oxygen sturation of hemoglobin reduced by this?
1) Ikke påvirket / Not affected
2) Redusert, men med vesentlig mindre enn halvparten / Reduced, but by substantially less than one half
3) Redusert med omtrent halvparten / Reduced by about half
4) Redusert med vesentlig meir enn halvparten / Reduced by substantially more than one half

2

63

Hvilke hormonforandringer skjer ved puberteten hos gutter? / Kva for hormonendringar skjer ved puberteten hos gutar? / What hormonal changes happen at puberty in boys?
1) FSH↑, Testosterone↑
2) FSH↑, Testosterone↓
3) FSH↓, Testosterone↑
4) FSH↓, Testosterone↓

1

64

Proteiner syntetiseres i ribosomene. Hvor i cellen finnes ribosomene? / Protein syntetiserast i ribosoma. Kor i cella finn ein ribosoma? / Proteins are synthesized in the ribosomes. Where in the cell are the ribosomes located?
1) Golgiapparatet. / The Golgi apparatus.
2) Mitokondriene. Mitokondriane. / The Mitochondria.
3) Glatt endoplasmatisk retikulum. / Smooth endoplasmatic reticulum
4) Kornet endoplasmatisk retikulum. /Rough endoplasmatic reticulum

2,4

65

Høydeopphold gir økning av hematokritnivået. Hvorfor? / Høgdeopphald gir auka hematokritverdi. Kvifor? / Staying at high altitude increase the measured hematocrit. Why?
1) Man mister kroppsvæske grunnet lavt lufttrykk / Ein mistar kroppsvæske grunna lågt lufttrykk / Loss of body fluid due to low air pressure
2) Beinmargen øker produksjonen av røde blodceller / Beinmargen aukar produksjonen av raude blodcellar / The bone marrow increases the production of red blood cells
3) Hypoksi gir lavt erytropoietinnivå / Hypoksi gir lågt erytropoietinnivå / Hypoxia induces low level of erythropoietin
4) Erythropoietin stimulerer nyrene til å skille ut mer urin / Erytropoietin stimulerar nyrene til å skilja ut meir urin / Erythropoietin stimulates the kidneys to produce more urine

2

66

Levra er viktig som energilager. Hvordan lagres energien? / Levra er viktig som energilager. Korleis lagrast energien? / The liver is important for storage of energy. How is the energy stored?
1) Som fett / As fat
2) Som sukker / As sugar
3) Som glycogen / As glycogen
4) Som kolesterol / As cholesterol

3

67

7 – 9l vann per dag tilføres fordøyelsessystemet fra mat, drikke og lokal sekresjon. Bare 1 – 2dl blir skilt ut i avføringen. Hvor absorberes mesteparten av vannet? / 7 – 9l vatn per dag blir tilført fordøyelsessystemet både frå mat, drikke og lokal sekresjon. Bare 1 – 2dl blir skilt ut i avføringa. Kor blir mesteparten av vatnet absorbert? / 7 – 9l water per day enters the digestive system from food, drink and from local secretion. Only 1 – 2 dl is excreted in the feces. Where is the main part absorbed?
1) Spiserøret / The Esophagus
2) Magesekken / The stomach
3) Tynntarmen / The small intestine
4) Tykktarmen / The large intestine

3

68

En innsnevring (stenose) i mitral- (bicuspidal-)klaffen gir opphav til en bilyd. Når i hjertesyklus vil den høres? / Ein innsnevring (stenose) i mitral- (bicuspidal-)klaffen gir opphav til ein bilyd. Når i hjertesyklus vil den høres? / A narrowed (stenosed) bicuspid (mitral) valve will give a murmur. When, during the heart cycle will that murmur be heard?
1) I systole / In systole
2) I diastole / In diastole
3) Både i systole og diastole / Both in systole and diastole
4) I PQ-intervallet / In the PQ interval

2

69

Hvordan er lufttrykket i alveolene under inspirasjon? /Korleis er lufttrykket i alveolane under inspirasjon? / What is the alveolar air pressure during inspiration?
1) Lavere enn atmosfæretrykket / Lågere enn atmosfæretrykket / Lower than the atmospheric pressure
2) Likt atmosfæretrykket / Equal to the atmospheric pressure
3) Høyere enn atmosfæretrykket / Høgere enn atmosfæretrykket / Higher than the atmospheric pressure
4) Uforutsigbart / Unpredictable

1

70

Hvor blir mesteparten av næringsstoffene i maten absorbert? / Kor blir største dele av næringsstoffa i maten absorbert? / Where are most of the nutritients in the food absorbed?
1) Spiserøret / The Esophagus
2) Magesekken / The stomach
3) Tynntarmen / The small intestine
4) Tykktarmen / The large intestine

3

71

Hvorfor kan metabolsk acidose være en følgetilstand av diaré? / Kvifor kan metabolsk acidose vera ein følgjetilstand av diaré? / Why may diarrhoea sometimes cause metabolic acidosis?
1) Tap av karbondioksid grunnet hyperventilasjon / Tap av karbondioksid grunna hyperventilasjon / Loss of carbon dioxide due to hyperventilation
2) Tap av bikarbonat grunnet diaré / Tap av bikarbonat grunna diaré / Loss of bicarbonate due to diarrhoea
3) Tap av syre grunnet diaré / Tap av syre grunna diaré / Loss of acid due to diarrhoea
4) Tap av gallesalter grunnet diaré / Tap av gallesalt grunna diaré / Loss of bile salts due to diarrhoea

2

72

Når starter atriesystole i forhold til EKG? / Når startar atriesystole i forhold til EKG? / When does the atrial systole start in relation to the ECG?
1) P-bølgen / The P-wave
2) QRS komplekset / The QRS complex
3) T-bølgen / The T-wave
4) U-bølgen / The U wave

1

73

Hvordan er hormonforstyrrelsene ved hyperthyreose (thyreotoxicose)? / Korleis er hormon forstyrringane ved hyperthyreose (thyreotoxicose)? / How are the hormonal changes in hyperthyroidism (thyreotoxicosis)?
1) Thyroxin↑, TSH↑
2) Thyroxin↑, TSH↓
3) Thyroxin↓, TSH↑
4) Thyroxin↓, TSH↓

2

74

Hvilken av disse egenskapene har flerlaget plateepitel. / Kva for av desse egenskapane har fleirlaga plateepitel? / Which of these qualities has stratified squamous epithelium?
1) Gir vevet en beskyttende barriere. Gir vevet ein beskyttande barriere. / Gives the tissue a protecting barrier.
2) God evne til absorpsjon. / Easy absorbtion
3) God evne til filtrasjon. / Easy filtration.
4) Kan transportere slim ved hjelp av cilier. Kan transportera slim ved hjelp av ciliar. / Can move mucus by cilia transport.

1

75

Hvordan passerer oksygen fra kapillærene til vevet? / Korleis passerar oksygen frå kapillærane til vevet? / How is oksygen transported from the capillaries to the tissue?
1) Diffusjon / Diffusion
2) Osmose / Osmosis
3) Aktiv transport / Active transport
4) Bundet til hemoglobin / Carried by haemoglobin

1

76

Hva er forholdet mellom minuttvolumet fra høyre ventrikkel og fra venstre ventrikkel hos friske? / Kva er forholdet mellom minuttvolumet fra høyre ventrikkel og fra venstre ventrikkel hos friske? / What is the relation between the cardiac output from the right ventricle and the left ventricle inhealthy individuals?
1) Hø > Ve / Right > Left
2) Hø = Ve / Right = Left
3) Hø

2

77

Hva skjer når kalsiumkonsentrasjonen i blodet er lav? / Kva skjer når kalsiumkonsentrasjonen i blodet er låg? / What happens when the concentration of calcium in blood is low?
1) Økt osteoclastaktivitet frigjør kalsium fra bein. / Auka osteoclastaktivitet frigjer kalsium frå bein. / Increased osteoclast activity release calcium from bone.
2) Økt osteoblastaktivitet frigjør kalsium fra bein. Auka osteoblastaktivitet frigjer kalsium frå bein. / Increased osteoblast activity release calcium from bone.
3) Redusert blodtilstrømming til nyrene reduserer tap av kalsium i urin. Redusert blodtilstrømming til nyrane reduserar tap av kalsium i urin. / Reduced renal blood flow reduce los of calcium in the urin.
4) Vitamin D stimulerer til kalsiumsyntese. Vitamin D stimulerar til kalsiumsyntese. / Vitamin D stimulates calcium synthesis.

1

78

Hva er inni hjernens ventrikler? Kva er inni hjernens ventriklar? / What is inside the cerebral ventricles?
1) Hjerneceller. / Brain cells.
2) Hjernens viktigste blodårer. / Hjernens viktigaste blodårer. / The most important bloodvessels of the brain.
3) Luft. / Air.
4) Cerebrospinalvæske. / Cerebrospinal fluid.

4

79

Hva muliggjør celledifferensieringen? / Kva gjer celledifferensieringa mogleg? / What makes the cell differentiation possible?
1) Genene er forskjellige i ulike vev. Gena er ulike i dei ulike veva. / The genes are different in different tissues.
2) Ulik translasjonsmekanisme i ulike vev./ Different translation mechanism in different tissues.
3) Ulik replikasjonsmekanisme i ulike vev. / Different replication mechanism in different tissues.
4) Ulike gener er aktive i ulike vev. Ulike gen er aktive i dei ulike veva. / Different genes are active in different tissues.

4

80

Ved intravenøs injeksjon kan det sprøytes inn luftbobler som føres med blodstrømmen. Hvor vil de normalt havne? / Ved intravenøs injeksjon kan det sprøytes inn luftbobler blir ført med blodstraumen. Kor vil dei normal ende? / An intravenous injection may also contain air bubbles tat are injected and follow the blood stream. Where will those usually end?
1) Venstre atrium / Left atrium
2) Venstre ventrikkel / Left ventricle
3) Hjernen / The brain
4) Lungene / The lungs

4

81

Hva er referert smerte? Kva er referert smerte? What is referred pain?
1) Uforklarlig smerte. Uforklarleg smerte. / Pain without explanation.
2) Smerte som merkes på et sted som ikke er utgangspunkt for smerten. Smerte som merkast på ein stad som ikkje er utgangspunkt for smerta. Painful sensation in a region, wich is not the source of the pain stimulus.
3) Fantomsmerter. / Phantom pain.
4) En beskrivelse av hjerterelatert smerte. / Ein beskriving av hjarterelatert smerte. / A description of pain from the heart

2

82

Hvilket vitamin er nødvendig for normal koagulasjon? / Kva for vitamin er nødvendig for normal koagulasjon? / What vitamin is necessary for normal coagulation?
1) Vitamin A
2) Vitamin B12
3) Vitamin D
4) Vitamin K

4

83

Høyt progesteron og østrogen er nødvendig for normal livmorfunksjon i svangerskapet. Hvordan opprettholdes dette i første trimester? / Høgt progesteron og østrogen er nødvendig for normal livmorfunksjon i svangerskapet. Korleis blir dette oppretthaldt i første trimester? / High progesterone and estrogen levels are necessary to normal uterine function during pregnancy. How is this maintained during the first trimester?
1) Placenta stimulerer hypothalamus til å produsere høye nivåer av gonadotropin releasing hormone (GnRH) / Placenta stimulerer hypothalamus til å produsere høge nivå av gonadotropin releasing hormone (GnRH) / Placenta stimulates the hypothalamus to produce high levels of gonadotropin releasing hormone (GnRH)
2) Placenta stimulerer hypofysen til å produsere høye nivåer av FSH og LH / Placenta stimulerar hypofysen til å produsere høge nivå av FSH og LH / The Placenta stimulates the hypophysis to secrete high levels of FSH and LH
3) Placenta stimulerer ovariene til fortsatt produksjon av østrogen og progesteron / Placenta stimulerer ovaria til fortsett produksjon av østrogen og progesteron / The placenta stimulates the ovaries to continued production of estrogen and progesterone
4) Placenta produserer selv østrogen og progesteron / Placenta produserer sjølv østrogen og progesteron / The placenta produces progesterone and estrogen itself

3

84

Ved anaerob metabolisme produseres ATP uten oksygen. Hva er energikilden (til venstre for pila) og hva er sluttproduktet (til høyre for pila)? / Ved anaerob metabolisme blir det produsert ATP utan oksygen. Kva er energikjelda (til venstre for pila) og kva er sluttproduktet (til høyre for pila)? / Anaerobic metabolism can produce ATP without oxygen. What is the energy source (to the left of the arrow), and what is the end product (to the right of the arrow)?
1) Fettsyrer → Citrat / Fatty acids → Citric acid
2) Fettsyrer → melkesyre / Fatty acids → Lactic acid
3) Glucose → Citrat / Glucose → Citric acid
4) Glucose → melkesyre / Glucose → Lactic acid

4

85

Kondisjonstrening øker hjertets maksimale minuttvolum under arbeid. Hvordan slår det ut på pulsfrekvens (HR) og slagvolum (SV) i hvile? / Kondisjonstrening aukar hjertets maksimale minuttvolum under arbeid. Korleis slår det ut på pulsfrekvens (HR) og slagvolum (SV) i kvile? / Endurance training increases the maximal cardiac output during exercise. How does this affect the heart rate (HR) and stroke volume (SV) at rest?
1) SV↑, HR↑
2) SV↑, HR ↓
3) SV↓, HR↑
4) SV↓, HR ↓

2

86

Hvilket ion er nødvendig for normal transport av oksygen i blodet? / Kva for ion er nødvendig for normal transport av oksygen i blodet? / What ion is necessary for normal transport of oxygen in the blood?
1) Calcium
2) Magnesium
3) Kalium / Potassium
4) Jern / Iron

4

87

Kroppsmasseindeks (BMI) er et mål for fedme (egentlig vekt justert for høyde: BMI = V / h2). Hva er nedre grense for fedme? / Kroppsmasseindeks (BMI) er eit mål for fedme (eigentleg vekt justert for høgde: BMI = V / h2). Kva er den nedre grensa for fedme? / Body mass index is a measure of obesity (actually it is the weight adjusted for height: BMI = Wt/Ht2). What is the lower limit for obesity?
1) 19
2) 25
3) 30
4) 40
Oppgaveark

3

88

Hva slags ledd er hofteleddet? / Kva slag ledd er hofteleddet? / What type of joint is the hip joint?
1) Glideledd / Sliding (plane) joint
2) Hengselledd / Hinge joint
3) Kuleledd / Ball and socket joint
4) Fibrøst (falskt) ledd / Fibrous joint

3

89

Hvor sanses bevegelse av hodet? / Kor blir bevegelse av hodet sansa? / Where is motion of the head sensed?
1) Mellomøret / The middle ear
2) Sneglehuset / Sniglehuset / The cochlea
3) Vestibylen / The vestibulum
4) Buegangene / Buegangane / The semicircular canals

4

90

Hvor i sentralnervesystemet er de basale respirasjonssentra? / Kor i sentralnervesystemet er dei basale respirasjonssentra? / Where in the central nervous system are the basic respiratory centres?
1) Storehjernen / The Cerebrum
2) Lillehjernen / The Cerebellum
3) Thalamus / The Thalamus
4) Hjernestammen / The brain stem

4

91

Hva kalles muskler som utøver motsatte aksjoner (f.eks. bøye og strekke) på samme ledd? / Kva kallest musklar som utøvar motsette aksjoner (td. bøye og strekke) på same ledd? / What are muscles called that exerts opposite actions (f.i. flexing and extending) on the same joint?
1) Synergister / Synergistar / Synergists
2) Antagonister / Antagonistar / Antagonists
3) Fiksatorer / Fiksatorar / Fixators
4) Tetaniske muskler / Tetaniske musklar / Tetanic muscles

2

92

hopp over

1

93

Hva er et hjerteinfarkt? / Kva er eit hjerteinfarkt? / What is a heart infarction?
1) En tilstand med snørende smerter i brystet ved arbeid, på grunn av trange kransårer som gir utilstrekkelig oksygenforsyning til en del av hjertet i forhold til behovet / Ein tilstand med snørande smerter i brystet ved arbeid, på grunn av tronge kransårar som gir utilstrekkelig oksygenforsyning til en del av hjertet i forhold til behovet / A condition with constricting pain in the chest during exercise due to narrow coronary arteries resulting in insufficient oxygen supply relative to the demand
2) En infeksjon i hjerteposen (pericardium) / Ein infeksjon i hjerteposen (pericardium) / An infection in the pericardium
3) En avstengning av en kransåre på grunn av blodpropp, som fører til at en del av hjertemuskelen dør på grunn av surstoffmangel / Ein avstenging av en kransåre på grunn av blodpropp, som fører til at en del av hjertemuskelen dør på grunn av surstoffmangel / An occlusion of a coronary artery by a thrombus, resulting in the death of a part of the heart muscle.
4) En infeksjon i en eller fleire hjerteklaffer / Ein infeksjon i ein eller fleire hjerteklaffar / An infection in one or more heart valves

3

94

Ved diabeteskoma hopes det opp ketoner i blodet. Dette påvirker pH, og sekundært CO2 konsentrasjonen. På hvilken måte? / Ved diabeteskoma hopast det opp keton i blodet. Dette påverkar pH, og sekundært CO2 konsentrasjonen. På kva for måte? / In a diabetic coma there is an accumulation of ketones in the blood. This affects pH and secondary CO2 concentration on the blood. In what way?
1) pH↑, CO2↑
2) pH↑, CO2↓
3) pH↓, CO2↑
4) pH↓, CO2↓

4

95

Hva slags symptomer gir Gonoré hos menn? / Kva slag symptom gir Gonoré hos menn? / What symptoms does gonorrhoea give in males?
1) Sår på penishodet / Ulcers on the glans
2) Utflod og svie ved vannlatning / Discharge and painful micturation
3) Hovne lymfekjertler i lysken / Swollen lymph glands in the inguinal region
4) Utslett på og rundt kjønnsorganene / Rash on and around the sexual organs

2

96

Kreftceller har evnen til å indusere angiogenese. Hva er det? / Kreftceller har evna til å indusere angiogenese. Kva er det? / Cancer cells have the ability to induce angiogenesis. What is that?
1. Evnen til å invadere omkringliggende vev. / Evna til å invadere kringliggande vev / The ability to invade surrounding tissue
2. Evnen til å danne nye blodårer til svulsten. / Evna til å danne nye blodårer til svulsten. / The ability to create new blood vessels to the tumour
3. Evnen til å etablere kolonier (dattersvulster) andre steder i kroppen. / Evna til å etablere koloniar (dottersvulstar) andre steder i kroppen. / The ability to establish daughter tumours at other sites in the body
4. Evnen til å stoppe veksten på en bestemt størrelse. / Evna til å stoppe veksten på ein bestemt størrelse. / The ability to stop the growth at a certain size

2

97

Hva måles med Doppler effekten i ultralyd? / Kva blir målt med Doppler effekten i ultralyd? / What is measured by the Doppler effect in ultrasound?
1) Størrelse / Size
2) Dybde / Depth
3) Hastighet / Velocity
4) Tetthet / Density

3

98

Hva karakteriserer sirkulasjonssjokk? / Kva karakteriserer sirkulasjonssjokk? / What characterisescirculatory shock?
1) Nedsatt blodtrykk, men normal sirkulasjon / Nedsett blodtrykk, men normal sirkulasjon / Reduced blood pressure, but normal circulation
2) Nedsatt blodtrykk og nedsatt sirkulasjon / Nedsett blodtrykk og nedsett sirkulasjon / Reduced blood pressure and reduced circulation
3) Normalt blodtrykk og normal sirkulasjon / Normal blood pressure and normal circulation
4) Nedsatt blodtrykk under arbeid / Nedsett blodtrykk under arbeid / Reduced blood pressure during work

2

99

Ved MR kan en måle fordelingen av kjemiske stoffer i en avgrenset vevsbit, og se på forskjeller i biokjemi. Hva kalles denne metoden? / Ved MR kan ein i dag måle fordelingen av kjemiske stoff i ein avgrensa vevsbit og sjå på forskjeller i biokjemi.. Kva kallest denne metoden? / By MR is it possible to measure the distribution of chemical compounds in a delineated tissue sample, and imagine differences in biochemistry. What is this method called?
1) Anatomisk MRI / Anatomical MRI
2) Funsjonell MRI / Functional MRI
3) MR spektroskopi / MR spectroscop
4) Molecular imaging

3,4

100

Hva er den viktigste behandlingen ved dykkersyke? / Kva er den viktigaste behandlinga ved dykkarsjuke? / What is the main treatment for divers sickness (Bends)?
1) Kortikosteroider / Steroids
2) Kirurgi / Surgery
3) Antibiotika / Antibiotics
4) Kompresjon i trykktank / Compression in a pressure chamber

4

101

Hva skjer i en (eksitatorisk) synapse? /Kva skjer i ein (eksitatorisk) synapse? / What happens in an excitatory synapse?
1) Overføring av et aksjonspotensial ved direkte vandring fra en nervecelle til neste / Overføring av eit aksjonspotensial ved direkte vandring frå ein nervecelle til neste /Transmission of an action potential directly from the membrane of one cell to the next
2) Frigjøring av kjemisk signalsubstans som trigger depolarisering i neste celle /release of chemical signal substance triggering depolarisation in the next cell
3) Bremsing av nerveledningshastigheten i neste celle /decrease of the nerve conduction velocity in the next cell
4) Mekaniske forbindelser som holder cellene på plass / Mekaniske forbindelser som held cellene på plass /Mechanical connections keeping the cells in their place

2

102

Hva er effekten av karbonmonoksyd fra f.eks. sigarettrøyk på blodet? / Kva er effekten av karbonmonoksyd frå f.eks. sigarettrøyk på blodet? / What is the effect of carbon monoxide from for insance cigarette smoke on the blood?
1) Hemmer immunsystemet / Inhibits the immune system
2) Hemmer koagulasjonen / Inhibits the coagulation
3) Hemmer oksygentransporten / Inhibits the oxygen transport
4) Hemmer produksjonen av erytrocytter / Inhibits the production of erythrocytes

3

103

Høyt blodtrykk (hypertensjon) er en viktig årsak til hjerte- karsykdom. Over hvilket nivå sier vi det er hypertensjon (stadium 1)? / Høgt blodtrykk (hypertensjon) er ein viktig årsak til hjerte- karsjukdom. Over kva for eit nivå seier vi det er hypertensjon (stadium 1)? / Hypertension is an important cause of cardiovascular disease. Over which level is there hypertension (stage 1)?
1) Over 110/70
2) Over 120/80
3) Over 140/90
4) Over 160/100

3

104

Økning av hvilke av disse faktorene vil øke oppløsningen i et ultralydbilde? / Auking av kva for av desse faktorane vil auke oppløysingen i eit ultralydbilde? / Increase of which of these factors will increase the resolution in an ultrasound image?
1) Lydenergien og probestørrelsen (aperturen) / Lydenergien og probestorleiken (aperturen) / The sound energy and the probe size (the aperture)
2) Probestørrelsen (aperturen) og lydfrekvensen / Probestorleiken (aperturen) og lydfrekvensen / The probe size (the aperture) and the sound frequency
3) Lydfrekvensen og skjermstørrelsen / Lydfrekvensen og skjermstorleiken / The sound frequency and the screen size
4) Skjermstørrelsen og probestørrelsen (aperturen) / Skjermstorleiken og probestorleiken (aperturen) / The screen size and the probe size (the aperture)

2

105

Hva er mekanismen for revmatoid arthritt? / Kva er mekanismen for revmatoid arthritt? / What is the mechanism for rheumatoid arthritis?
1) Infeksjon / Infection
2) Aldersdegenerasjon / Age dependent degeneration
3) Atoimmun betennelse / Autoimmune inflammation
4) Utfelling av urinsyre / Precipitation of uric acid

3

106

I en kasus kontroll studie av lungekreft intervjuet den ansvarlige legen de 200 pasientene, mens forskerlinjestudenten hennes påtok seg å intervjue det samme antall personer i kontrollgruppen. Alle var innlagt på det samme sykehuset og personene i kontrollgruppen var matchet for alder, kjønn og sosioøkonomisk status. Blant kreftpasientene oppga 50 % at de drakk alkohol minst en gang i uka, mens denne andelen var 30% i kontrollgruppen. Forskjellen var statistisk signifikant. Konklusjonen om at lungekreft er assosiert med ukentlig alkoholinntak er: / I ein kasus kontroll studie av lungekreft intervjuet den ansvarlige legen de 200 pasientane, mens forskerlinjestudenten hennar tok på seg å intervjue det same antalet personar i kontrollgruppa. Alle var innlagt på det same sykehuset og personene i kontrollgruppa var matchet for alder, kjønn og sosioøkonomisk status. Blant kreftpasientane sa 50 % at de drakk alkohol minst ein gang i uka, mens denne prosenten var 30% i kontrollgruppa. Forskjellen var statistisk signifikant. Konklusjonen om at lungekreft er assosiert med ukentleg alkoholinntak er: / In a case control study of lung cancer did the responsible doctor interview the 200 patients, while her research student took on the interviews of the same number of persons in the control group. All were admitted to the hospital, and the persons in the control group was matched for age, sex and socio-economic status. Among the cancer patients 50% said they used alcohol at leat once a week, while this percentage was 30% in the control group. The difference was statistically significant. The conclusion that lung cancer is associated with weekly alcohol intake is:
1) Riktig / Correct
2) Uriktig fordi sammenlikningen ikke er basert på insidensrater / Uriktig fordi samanlikninga ikkje er basert på insidensrater / Incorrect because the comparison is not based on incidence rates
3) Uriktig fordi gruppene ikke er sammenlignbare pga utilstrekkelig matching / Uriktig fordi gruppene ikkje er samanliknbare pga utilstrekkelig matching / Incorrect because the groups are incomparable due to insufficient matching
4) Uriktig fordi opplysningsbias kan forklare resultatene / Uriktig fordi opplysningsbias kan forklare resultatene / Incorrect because information bias may explain the results.

4

107

Ved angina er det vanlig å ta nitroglycerin. Hvordan virker nitroglycerin? / Ved angina er det vanlig å ta nitroglycerin. Korleis verker nitroglycerin? / In angina it is common to use nitroglygerine. How does nitroglycerine work?
1. Det påvirker hjertemuskelen så minuttvolumet øker / Det påverkar hjertemuskelen så minuttvolumet aukar / It increases cardiac output by direct effect on the heart muscle
2. Det reduserer hjertefrekvensen så hjertets arbeid avtar / Det reduserer hjertefrekvensen så hjertets arbeid minkar / It reduces the heart rate leading to decreased heart work
3. Det utvider vener så hjertets arbeid avtar / Det utvidar vener så hjertets arbeid minkar / It dilates the veins, leading to decreased heart work
4. Det får hjertemuskelcellene til å ta opp mer oksygen / Det får hjertemuskelcellene til å ta opp meir oksygen / It induces the heart muscle to take up more oxygen.

3

108

Hvordan virker antidiuretisk hormon (ADH)? / Korleis verker antidiuretisk hormon (ADH)? / What is the action of antidiuretic hormon (ADH)?
1) Det reduserer filtrasjonen i glomeruli så mindre vann blir filtrert ut / It reduces filtration in glomeruli, reducing the amount of filtrated water
2) Det øker reabsorbsjonen av Natrium (Na+) i proximale tubuli slik at mer vann trekkes inn / Det aukar reabsorbsjonen av Natrium (Na+) i proximale tubuli slik at meir vann blir trekt inn / It increases the reabsorption of Sodium (Na+) so more water is absorbed
3) Det øker permeabiliteten i distale tubuli og samlerør så mer vann reabsorberes / Det aukar permeabiliteten i distale tubuli og samlerør så meir vann blir reabsorbert / It increases the permeability in the distal tubuli and collecting ducts so more water is reabsorbed
4) Det hemmer tømningen av urinblæra så vannlatingen blir mindre hyppig / Det hemmar tømminga av urinblæra så vannlatinga blir mindre hyppig / It inhibits the emptying of the urinary bladder, decreasing the micturation frequency

3

109

Kalium har høyere konsentrasjon intracellulært enn ekstracellulært. Dette gjør at kalium
langsomt lekker ut av cellene. Hva heter denne prosessen?
1) Osmose / Osmosis
2) Aktiv transport / Active transport
3) Exocytose / Exocytosis
4) Diffusjon / Diffusion

4

110

Hvilken av disse prosessene skjer i mitochondriene? / Kva for av disse prosessane skjer i mitochondriene? / Which of these processes takes place in the mitochondria?
1) Proteinsyntese / Protein synthesis
2) DNA syntese / DNA synthesis
3) ATP syntese / ATP synthesis
4) Kalsium lagring og frisetting / Calcium storage and release

2,3

111

Hvilken vevstype er beinvev? / Kva for vevstype er beinvev? / Which tissue type is bone?
1) Epitelvev / Epithelial tissue
2) Muskelvev / Mucular tissue
3) Bindevev / Connective tissue
4) Nervevev / Nervous tissue

3

112

Hva er proteiner bygd opp av? / Kva er protein bygd opp av? / What are the basic constituent of protein?
1) Aminosyrer / Amino acids
2) ATP / ATP
3) Nukleotider / Nucleotides
4) Fosfolipider / Phospholipides

1

113


e) Hoveddelen av cellas DNA finnes i cellekjernen. Hvilke organeller har også DNA? / Hovuddelen av cellas DNA finnes i cellekjernen. Kva for organellar har og DNA? / The main part of the DNA in the cell is found in the nucleus. What other organelles do also contain DNA?
1) Golgi apparatet / The Golgi apparatus
2) Endoplasmatisk reticulum / The endoplasmic reticulum
3) Centrosomer / The centrosomes
4) Mitochondriene / The mitochondria

4

114


Hva er knoklene i leddflatene kledd med? / Kva er knoklane i leddflatene kledd med? /
What are the bones in the joint surfaces covered with?
1) Epitel
2) Endotel
3) Fibrøst bindevev
4) Brusk

4

115

Kva betyr abduksjon? / Kva tyder abduksjon? / What does abduction mean?
1) Løfting av arm eller bein ut fra midtlinja / Løfting av arm eller bein ut frå midtlinja /
Elevation of an arm or a leg away from the midline
2) Bevegelse av arm eller bein inn mot midtlinja / Movement of an arm or a leg towards
the midline
3) Bøyning i albuen eller kneet / Bøying i olbogen eller kneet/ Flexion in the elbow or
knee
4) Rotasjon av underarmen så håndflata vender fram / Rotasjon av underarmen så handflata vender fram / Rotation of the forearm turning the palm forwards

1

116

Hva gjør osteoklaster? / Kva er funksjonen til osteoklastar? / What is the function of osteoclasts?
1) Bryter ned bein / Breaking down bone
2) Omdanner brusk til bein / Omdannar brusk til bein / Converts cartilage to bone
3) Bygger opp nytt bein / Rebuilds new bone
4) Reparerer brudd / Repairs fractures

1

117

Hvor mange halsvirvler har vi? / How many cervical vertebrae are there? 1) 4
2) 5 3) 7 4) 12

3

118


e) Hva slags ledd er skulderleddet? / Kva slag ledd er skulderleddet? / What type of joint is the shoulder joint?
1) Glideledd / Sliding (plane) joint
2) Hengselledd / Hinge joint
3) Kuleledd / Ball and socket joint
4) Fibrøst (falskt) ledd / Fibrous joint

3

119


a) Eksitasjon av en muskelcelle utløser en kontraksjon (eksitasjons- kontraksjonskopling)
ved at en intracellulært signalsubstans binder seg til troponinhodene på actinmolekylet. Hva er signalsubstansen? / Eksitasjon av ein muskelcelle utløyser ein kontraksjon (eksitasjons- kontraksjonskopling) ved at et intracellulært signalstoff binder seg til troponin hovuda på actinmolekylet Kva er signalsubstansen? / Exitation of a mucle cell
triggers a contraction (exitation – contraction coupling) by an intracellular signal substance binds to the troponin head on an actin molecule. What is this signal substance? 1) ATP
2) K+
3) Na+
4) Ca2+

4

120

Hva kalles muskler som beveger et ledd i to motsatte retninger? / Kva kallast musklar som beveger eit ledd i to motsette retningar? / What do you call muscles that move a joint in two opposite directions?
1) Agonister /Agonistar/Agonists
2) Antagonister / Antagonistar / Antagonists
3) Synergister / Synergistar / Synergists
4) Primærmuskler / Primærmusklar / Prime movers

2

121

Kva kalles bøyemuskler?
1) Flexorer / Flexorar / Flexors
2) Extensorer / Extensorar / Extensors
3) Rotatorer / Rotators
4) Adduktorer / Adduktorer / Adductors

1

122

Myastenia gravis er en sykdom med progressiv muskelsvekkelse. Hva er mekanismen? / Myastenia gravis er en sykdom med progressiv muskelsvekkelse. Kva er mekanismen? / Myasthenia gravis is a disease with progressive muscular weakness. What is the mechanism?
1) Gradvis tap av myofibriller / Gradual loss of myofibrils
2) Gradvis tap av muskelceller / Gradual loss of muscle cells
3) Gradvis tap av acetylcholinreseptorer / Gradual loss of acetyl choline receptors
4) Gradvis økning av bindevev i musklene / Gradual increase in connective tissue in the
muscles

3

123

Hvilken av disse musklene er en albubøyer? / Kva for, av disse musklane er ein olbogebøyer? ) Which of these muscles is an elbow flexor?
1) Musculus Brachialis
2) Musculus Triceps Brachii
3) Musculus Pectoralis Major
4) Musculus Deltoideus

1

124

Balanseorganet oppfatter bevegelse og posisjon i rommet. Hvor ligger sansecellene for
dette? / Balanseorganet oppfattar bevegelse og posisjon i rommet. Kor ligger sansecellene for dette? / The balance organ can sense position and motion. Where are the sense cells for this situated?
1) Hjerneventriklene / Hjerneventriklane / The brain ventricles
2) Det indre øret / The inner ear
3) Mellomøret / The middle ear
4) Bihulene / Biholene / The sinuses

2

125

Hva er presbyopi? / Kva er presbyopi? / What is presbyopia? 1) Nærsynthet / Nearsightedness
2) Langsynthet / Farsightedness
3) Manglende nærinstilling / Lack of accommodation
4) Uklar linse / Clouding of the lens

3

126

Et slag skader synshjernebarken på høyre side, og gir et synsfeltutfall. Hvor? / Eit slag skader synshjernebarken på høgre side, og gir et synsfeltutfall. Kor? / A stroke damages the right visual cortex. This results in a defect in the visual field. Where?
1) Høyre øye / Høyre auge / The right eye
2) Venstre øye / Venstre auge / The left eye
3) Høyre synsfelt på begge øyne / Høyre synsfelt på begge auga / The rightt visual field
of both eyes
4) Venstre synsfelt på begge øyne / Venstre synsfelt på begge auga / The left visual field
of both eyes

4

127

Hva heter den ytterste, tykkeste av hjernehinnene? / Kva heter den yttarste, tjukkaste av hjernehinnene? / What is the name of the outermost thickest of the meninges (brain membranes)?
1) Dura mater
2) Pia mater
3) Arachnoidea
4) Hjernebarken / The cerebral cortex

1

128

Hva er nedbrytningsproduktet av heme (en del av hemoglobinmolekylet)? / Kva er nedbrytningsproduktet av heme (ein del av hemoglobinmolekylet)? / What is the breakdown product of heme (a part of the hemoglobin molecule)?
1) Urinsyre / Uric acid
2) Urea
3) Bilirubin
4) Gallesalter / Bile acids

3

129

Hva er hematokrit? / Kva er hematokrit? / What is the hematocrit?
1) Hemoglobinkonsentrasjonen i g/dl / The hemoglobin concentration in g/dl
2) Fraksjonen av blodvolumet som består av erytrocytter i % / The fraction of the blood
volume consisting of erythrocytes in %
3) Antall erytrocytter i mill/μl / The number of erythrocytes in mill/μl
4) Antall leukocytter /μl / The number og leukocytes /μl

2

130

Blodet koagulerer som følge av en kjedereaksjon mellom visse plasmaproteiner - koagulasjonsfaktorene. Hvor syntetiseres de fleste av dem? / Blodet koagulerer som følgje av ein kjedereaksjon mellom visse plasmaprotein - koagulasjonsfaktorane. Kor
syntetiserast dei fleste av dei? / The blood coagulates as the result of a chain reaction between certain plasma proteins – the coagulation factors. Where are most of these synthesized?
1) Levra / The liver
2) Beinmargen / The bone marrow
3) Trombocyttene / The thrombocytes
4) Leukocyttene / The leukocytes

1

131

Hvilket vitamin er nødvendig for normal syntese av koagulasjonsfaktorene? / Kva for vitamin er nødvendig for normal syntese av koagulasjonsfaktorane? / Which vitamin is necessary for normal synthesis of the coagulation factors?
1) Vitamin A
2) Vitamin B12 3) Vitamin D 4) Vitamin K

4

132

Og hvilket ion er nødvendig for normal koagulasjon? / Og kva for ion er nødvendig for normal koagulasjon? / And what ion is necessary for normal coagulation?
1) Na+
2) Ca2+
3) Mg2+ 4) Fe2+

2

133

Hva er virkningen av kabonmonoksyd på blodet? / Kva er verknaden av kabonmonoksyd
på blodet? / What is the effect of carbon monoxide on the blood?
1) Det hemmer koagulasjonen / Det hemmar koagulasjonen / It inhibits coagulation
2) Det hemmer immunsystemet / Det hemmar immunsystemet / It inhibits the immune
system
3) Det hemmer oksygentransporten / Det hemmar oksygentransporten / It inhibitsoxygen
transport
4) Det hemmer karbondioksydtransporten / Det hemmar karbondioksydtransporten / It
inhibits carbon dioxide transport

3

134

En lekkasje i aortaklaffen gir opphav til en bilyd. Når i hjertesyklus vil den høres? / Ein
lekkasje i aortaklaffen gir opphav til ein bilyd. Når i hjertesyklus vil den høres? / An incompetent (leaking) aortic valve will give a murmur. When, during the heart cycle will that murmur be heard?
1) I systole / In systole
2) I diastole / In diastole
3) Både i systole og diastole / Both in systole and diastole
4) I PQ-intervallet / In the PQ interval

2

135

Hva er den viktigste regulator for hjerteaksjonen i hvile? / Kva er den viktigaste regulatoren for hjerteaksjonen i kvile? / What is the most important regulator for the heart action at rest?
1) Blodtrykket / The blood pressure
2) Oksygenmetningen / The oxygen saturation
3) Blodets pH / The pH in blood
4) Temperaturen / The temperature

1

136

Hva er mekanismen for et hjerteinfarkt? / Kva er mekanismen for eit hjerteinfarkt? / What is the mechanism for a myocardial infarction?
1) Emboli til en kransåre fra en vene i bena / Emboli til ein kransåre frå ein vene i beina /
Embolus to a coronary artery from a leg vein
2) Akutt trykkstigning i venstre hjertekammer / Acute pressure increase in the left heart
chamber
3) Infeksjon i hjertemuskelen / Infection of the heart muscle
4) Lokal trombose i en kransåre / Local thrombosis in a coronary artery

4

137

Hvilken av disse tilstandene kan gi et hypovolemisk sjokk? / Which of these conditions can result in a hypovolemic shock?
1) Hjerteinfarkt / Myocardial infarction
2) Allergi / Allergy
3) Diaré / Diarrhoea
4) Urinveisinfeksjon / Urinary tract infection

3

138

Hvor i kartreet er den største motstanden og det største trykkfallet? / Kor i kartreet er den største motstanden og det største trykkfallet? / Where in the vsculature is the greatest resistance and the greates pressure drop?
1) Arteriene / The arteries
2) Arteriolene / The arteroles
3) Kapillærene / The capillaries
4) Venylene / The venules

2

139

Hva er mekanismen for diabetes type 2? / Kva er mekanismen for diabetes type 2? / What
is the mechanism for diabetes type 2?
1) Redusert insulinmengde / Reduced insulin concentration
2) Redusert insulinsensitivitet / Reduced insulin sensitivity
3) Økt glucagonmengde / Increased glucagon concentration
4) Økt glucagonsensitivitet / Increased glucagon sensitivity

2

140

Hvilket vitamin er viktig for normal kalsiumbalanse? / Kva for vitamin er viktig for normal kalsiumbalanse? / Which vitamin is important for normal calcium balance?
1) Vitamin A
2) Vitamin B12
3) Vitamin D
4) Vitamin K

3

141

Hvilket hormon styrer basalstoffskiftet? / Kva for hormon styrer basalstoffskiftet? / Which hormon regulates the basal metabolism?
1) Thyroxin
2) Parathormon / parathyroid hormone
3) Veksthormon / Growth hormone
4) Aldosteron / Aldosterone

1

142

Hva er mekanismen for thyreotoxikose (Graves sykdom)? / Kva er mekanismen for thyreotoxikose (Graves sykdom)? /What is the mechanism for hyperthyroidism (Graves disease)?
1) Jodmangel / Iodine deficiency
2) Virusinfeksjon i tyroidea / Viral infection in the thyroid
3) Oppregulering av antall TSH reseptorer / Upregulation of the number of TSH
receptors
4) Antistoff som binder seg til TSH reseptorer / Antistoff som binder seg til TSH reseptorer / Antibodies that binds to TSH receptors

4

143

Hva er funksjonen til adrenalin / What is the function of adrenaline (epinephrine)?
1) Øker puls og blodtrykk / Aukar puls og blodtrykk / Increases pulse and blood
pressure
2) Øker vann- og saltutskillelsen / Aukar vann- og saltutskillinga / Increases water and
salt excretion
3) Senker blodsukkeret / Reduces blood sugar
4) Senker kalsiumnivået I blodet / Reduces calcium levels in the blood

1

144

Hva er en respiratorisk acidose? / Kva er ein respiratorisk acidose? / What is a respiratory
acidosis?
1) Redusert pH på grunn av økt produksjon av syre / Redusert pH på grunn av auka produksjon av syre / Decreased pH due to increased production of acid
2) Redusert pH på grunn av retensjon av CO2 / Decreased pH due to retention of CO2
3) Økt pH på grunn av tap av syre / Auka pH på grunn av tap av syre / Increased pH due
to loss of acid
4) Økt pH på grunn av utlufting av CO2 / Auka pH på grunn av utlufting av CO2 /
Increased pH due to increased ventilation of CO2

2

145

Hvor sitter senteret for autonom kontroll av respirasjonen? / Kor sitter senteret for autonom kontroll av resopirasjonen / Where is the centre for autonomous control of the respiration?
1) Storehjernen / The cerebrum
2) Lillehjernen / The cerebellum
3) Hjernestammen / The brain stem
4) Ryggmargen / The spinal chord

3

146

Og hva er viktigste stimulus for respirasjonen hos friske? / Og kva er viktigaste stimulus for respirasjonen hos friske? / And what is the most important stimulus for the respiration in healthy persons?
1) PO2
2) Osmolaritet / Osmolarity
3) PCO2
4) Blodtrykket / The blood pressure

3

147

Hva er de viktigste sekretene for absorpsjon av fett i tarmen? / Kva er de viktigaste sekreta for absorpsjon av fett i tarmen? / What are the most important seretions for absorption of fat in the intestine?
1) Saltsyre og pepsin / Hydrochloric acid and pepsin
2) Trypsin og amylase / Trypsin and amylase
3) Gallesalt og lipase / Bile salts and lipase
4) Bilirubin og cholesterol / Bilirubin and cholesterol

3

148

Body mass index (BMI) er et mål for fedme (egentlig vekt justert for høyde: BMI = V / h2). Hvilken BMI er grensen mellom overvekt og fedme? / Body mass index (BMI) er et mål for fedme (eigentlig vekt justert for høgde: BMI = V / h2). Kva for BMI er grensa mellom overvekt og fedme? / Body mass index is a measure of obesity (actually it is the weight adjusted for height: BMI = Wt/Ht2). What is the limit between overweight and obesity?
1) 19 2) 25 3) 30 4) 35

3

149

Hva er et onkogen? / Kva er et onkogen? / What is an oncogene?
1) Et gen som reparerer DNA og fjerner mutasjoner / Eit gen som reparerer DNA og fjernar mutasjonar / A gene that repairs DNA and removes mutations
2) Et gen som er vekstregulerende og som kan gi celledød / Eit gen som er vekstregulerande og som kan gi celledød / A growth regulating gene that can induce cell death.
3) Et vekstregulerende gen som er mutert / Eit vekstregulerande gen som er mutert / A growth regulating gene that is mutated
4) Et gen som gir evne til angiogenese / Eit gen som gir evne til angiogenese / A gene that gives the ability of inducing angiogenesis

3

150

I en kasus kontroll studie av lungekreft intervjuet den ansvarlige legen de 200 pasientene, mens forskerlinjestudenten hennes påtok seg å intervjue det samme antall personer i kontrollgruppen. Alle var innlagt på det samme sykehuset og personene i kontrollgruppen var matchet for alder, kjønn og sosioøkonomisk status. Blant kreftpasientene oppga 50 % at de drakk alkohol minst en gang i uka, mens denne andelen var 30% i kontrollgruppen. Forskjellen var statistisk signifikant. Konklusjonen om at lungekreft er assosiert med ukentlig alkoholinntak er: / I ein kasus kontroll studie av lungekreft intervjuet den
ansvarlige legen de 200 pasientane, mens forskerlinjestudenten hennar tok på seg å intervjue det same antalet personar i kontrollgruppa. Alle var innlagt på det same sykehuset og personene i kontrollgruppa var matchet for alder, kjønn og sosioøkonomisk status. Blant kreftpasientane sa 50 % at de drakk alkohol minst ein gang i uka, mens denne prosenten var 30% i kontrollgruppa. Forskjellen var statistisk signifikant. Konklusjonen om at lungekreft er assosiert med ukentleg alkoholinntak er: / In a case control study of lung cancer did the responsible doctor interview the 200 patients, while her research student took on the interviews of the same number of persons in the control group. All were admitted to the hospital, and the persons in the control group was matched for age, sex and socio-economic status. Among the cancer patients 50% said they used alcohol at leat once a week, while this percentage was 30% in the control group. The difference was statistically significant. The conclusion that lung cancer is associated with weekly alcohol intake is:
1) Riktig / Correct
2) Uriktig fordi sammenlikningen ikke er basert på insidensrater / Uriktig fordi
samanlikninga ikkje er basert på insidensrater / Incorrect because the comparison is
not based on incidence rates
3) Uriktig fordi gruppene ikke er sammenlignbare pga utilstrekkelig matching / Uriktig fordi gruppene ikkje er samanliknbare pga utilstrekkelig matching / Incorrect because the groups are incomparable due to insufficient matching
4) Uriktig fordi opplysningsbias kan forklare resultatene / Uriktig fordi opplysningsbias kan forklare resultatene / Incorrect because information bias may explain the results.

4

151

En pasient oppsøker legen med utslett over hele kroppen. Det kommer fram at han noen måneder tidligere hadde et sår på penis, som imidlertid grodde av seg selv. Legen mistenker kjønnssykdom. Hvilken? / Ein pasient oppsøker legen med utslett over hele kroppen. Det kommer fram at han noen månader tidligare hadde et sår på penis, som imidlertid grodde av seg sjølv. Legen mistenker kjønssjuke. Kva for ein? / A patient sees his doctor with a rash all over his body. It comes to light that he some months earlier had an ulcer at the penis, which, however, healed spontaneously. The doctor suspect a venereal disease. Which?
1) Syfilis / Syphilis
2) Gonorré / Gonorrhoea
3) Chlamydia
4) Herpes

1

152

Hva er den viktigste årsak til hjerneslag? / Kva er den viktigaste årsaka til hjerneslag? /
What is the most important cause of stroke?
1) Blødning / Haemorrage
2) Skade / Trauma
3) Blodpropp / Thrombosis
4) Infeksjon / Infection

3

153

Hvilke typer energi gir billeddannelsen ved CT?
1) Gammastråler / Gasmma rays
2) Røntgenstråler / X-rays
3) Ultralydbølger / Ultrasound waves

4) Radiobølger / Radio waves

2

154

Hvilken av disse begrepene har en endelse som viser at det dreier seg om smerter? / Kva for av disse omgrepa har ein ending som viser at det dreier seg om smerter? / Which of these terms has an ending that shows that is about pain
1) Meningitt / Meningitis
2) Hemiparese / Hemiparesis
3) Myalgi / myalgia
4) Fibrose / Fibrosis

3

155

Når starter atriesystole i forhold til EKG? / Når startar ventrikkelsystole i forhold til EKG? / When does the ventricular systole start in relation to the ECG?
1) P-bølgen / The P-wave
2) QRS komplekset / The QRS complex
3) T-bølgen / The T-wave
4) U-bølgen / The U wave

1,2

156

Hoveddelen av karbondioksyd fraktes i blodet som / Hovuddelen av karbondioksyd fraktast i blodet som / The main part of carbon dioxide is transported in the blood as
1) Fysikalsk oppløst gass i plasma / Physically dissolved gas in plasma
2) Bundet til hemoglobin / bound to hemoglobin
3) Bundet til plasmaprotein / Bound to plasma proteins
4) Som bikarbonat ioner / As bicarbonate ions

4

157

De første tre månedene av svangerskapet opprettholdes ovarienes produksjon av progesteron av / De første tre månadene av svangerskapet oppretthaldes ovarias produksjon av progesteron av / The first three months of the pregnancy, normal ovarial production of progesterone is maintained by
1) FSH
2) LH
3) HCG
4) Østrogen / Estrogen

3

158

Hva består hjertets ledningssystem av? / Kva består hjertets leidningssystem av? / What does the nomal conduction system of the heart consist of?
1) Autonome nerver / Autonome nervar / Autonomous nerves
2) Spesialiserte muskelceller / Specialised muscle cells
3) Bindevevsfibre / Bindevevsfiber / Connective tissue fibres
4) Blodbanen / The blood conduction pathways

2

159

Hva er hovedproblemet med et skiveprolaps? / Kva er hovuproblemet med eit
skiveprolaps? / What is the main problem of a nucleus prolapse( ruptured disk)?
1) Redusert bevegelighet av ryggvirvlene / Redusert bevegelighet av ryggvirvlane /
Reduced mobility of the vertebrae
2) Betennelse omkring skiven / Inflammation around the disc
3) Trykk på nerverøttene / Compression of the nerve roots
4) Muskelsvekkelse I ryggen / Weakening of the back muscles

3

160

Hva karakteriserer sirkulasjonssjokk? / Kva karakteriserer sirkulasjonssjokk? / What characterisescirculatory shock?
1) Nedsatt blodtrykk, men normal sirkulasjon / Nedsett blodtrykk, men normal
sirkulasjon / Reduced blood pressure, but normal circulation
2) Nedsatt blodtrykk og nedsatt sirkulasjon / Nedsett blodtrykk og nedsett sirkulasjon /
Reduced blood pressure and reduced circulation
3) Normalt blodtrykk og normal sirkulasjon / Normal blood pressure and normal
circulation
4) Nedsatt blodtrykk under arbeid / Nedsett blodtrykk under arbeid / Reduced blood
pressure duringwork

2

161

Hva er mekanismen for revmatoid arthritt? / Kva er mekanismen for revmatoid arthritt? /
What is the mechanism for rheumation arthiritis?
1) Infeksjon / Infection
2) Aldersdegenerasjon / Age dependent degeneration
3) Atoimmun betennelse / Autoimmune inflammation
4) Utfelling av urinsyre / Precipitation of uric acid

3

162

Dykkersyke er en tilstand som kan inntreffe etter dykk til store dyp. Hva er mekanismen for dette?
1) Knusning av cellene på grunn av høyt trykk i dypet.
2) Dannelse av gassobler på grunn av dekompresjon.
3) Oksygenmangel under dykket.
4) Utlufting av karbondioksyd ved hyperventilering.

2

163

Hvilket vitamin er nødvendig for normalt nattsyn? / Kva for vitamin er nødvendig for normalt nattsyn? / Which vitamin is necessary for normal night vision?
1) Vitamin A
2) Vitamin B12
3) Vitamin D
4) Vitamin K

1

164

Det var eksamen vår 2007

ok