TISANE + ? Flashcards Preview

Scrabble (NWL2018/TWL4/OWL4) > TISANE + ? > Flashcards

Flashcards in TISANE + ? Deck (21)
Loading flashcards...
1

TISANE + A

ENTASIA TAENIAS

2

TISANE + B

BANTIES

3

TISANE + C

CINEAST

4

TISANE + D

DESTAIN DETAINS INSTEAD NIDATES SAINTED SATINED STAINED

5

TISANE + E

ETESIAN

6

TISANE + F

FAINEST

7

TISANE + G

EASTING EATINGS GENISTA INGATES INGESTA SEATING TAGINES TEASING

8

TISANE + H

SHEITAN STHENIA ISATINE TAJINES INTAKES

9

TISANE + L

ELASTIN ENTAILS NAILSET SALIENT SALTINE SLAINTEN TENAILS

10

TISANE + M

ETAMINS INMATES TAMEINS

11

TISANE + N

INANEST STANINE

12

TISANE + O

ATONIES

13

TISANE + P

PANTIES PATINES SAPIENT SPINATE

14

TISANE + R

ANESTRI ANTSIER NASTIER RATINES RETAINS RETINAS RETSINA STAINER STEARIN

15

TISANE + S

ENTASIS NASTIES SEITANS SESTINA TANSIES TISANES

16

TISANE + T

INSTATE SATINET

17

TISANE + U

AUNTIES SINUATE

18

TISANE + V

NAIVEST NATIVES VAINEST

19

TISANE + W

TAWNIES WANIEST

20

TISANE + X

ANTISEX SEXTAIN

21

TISANE + Z

ZANIEST ZEATINS