v.12 (12/11) Rättsgenetik Flashcards Preview

→ ToD > v.12 (12/11) Rättsgenetik > Flashcards

Flashcards in v.12 (12/11) Rättsgenetik Deck (11):
1

Vad är "The innocence project"?

"The innocence project" är en organisation i USA sedan 1992. Den jobbar för att oskyldigt dömda människor ska bli friade med hjälp av DNA-bevisning. Människorna har blivit dömda med annan bevisning än DNA.

2

Vad är den vanligaste typen av felande bevisning som används i domar som har drabbat oskyldigt dömda?

Ögonvittnesskildringar.

3

Med hjälp av vad särskiljer och binder man personer med hjälp av DNA-bevisning vid brott?

• Med hjälp av SNPs (single nucleotide polymorphism) som är enstaka byggstensutyten i den mänskliga arvsmassan.

• Med hjälp av STR (short tandem repeats), 2-6 baspar som upprepar sig olika mycket på olika individer på olika allelel. STR kallas även för Mikrosatelliter.

4

Vad är en markör i arvsmassan?

En plats i arvsmassan som varierar mellan personer kallas "markörer".

5

Vad står CODIS för?
Vad är en CODIS-markör?

Combined DNA Index System.

FBI har utvecklat 13 st CODIS-markörer som används över hela världen och innebär man rutintestar 13 platser i arvsmassan. Slumpmatchning har ratio 1:3 000 000 000.

6

Vilka saker kan fungera som inhibitioner för DNA analys?

• Indigofärg
• Hem i hemoglobin
• Humussyra i jord

7

Vilka saker kan ge upphov till DNA degradering?

• UV-ljus
• Fukt
• Värme
• Felaktig förvaring

Vid degradering går fragment förlorade. De låga fragmenten först. Man får då en ofullständig analys.

Små mängder DNA kan ge felaktiga provsvar.

8

Vad är lättast till svårast att få DNA ifrån av följande:

• Ben
• Hår utan rot
• Hår med rot
• Blodfläck
• Fingeravtryck
• Saliv (på tops)
• Spermier (på tops)

1. Blodfläck
2. Spermier (på tops)
3. Saliv (på tops)
4. Hår med rot
5. Ben
6. Fingeravtryck
7. Hår utan rot

9

Berätta om Kärn-DNA samt Mitokondrie-DNA med avseende på:

• Vem man ärver det ifrån
• Hur många kopior som det finns av det i varje cell
• Antalet baser
• Hur hög frekvensen av en unik profil är bland människor

Kärn-DNA:
• Ärvs från båda föräldrarna
• 2 kopior per cell
• 3 000 000 000 baspar
• Profilen förekommer 1 på flera miljoner pers.

Mitokondrie-DNA
• Ärvs enbart från modern
• ca 1000 kopior per cell
• 16 000 baspar
• Profilen förekommer 1 på 100 till 1 på 1000 pers.

10

Vad är Laser Capture Microscophy? När används det?

En teknik där man med laser skär ut önskade celler från ett bevismaterial (t.ex. på ett glas). DNA:et extraheras sedan från detta material.

Tekniken är dyr och används när man har lite DNA att tillgå.

11

Next Generation Secuency

Mass sekvensering av genom. Denna sekvenseringsprocess producerar hundratusentals sekvenser samtidigt. Tack vare det höga antalet är detta en förhållandevis billig sekvenseringsmetod.