v.9 (21/10) Tidig utveckling 1 och stamceller Flashcards Preview

→ ToD > v.9 (21/10) Tidig utveckling 1 och stamceller > Flashcards

Flashcards in v.9 (21/10) Tidig utveckling 1 och stamceller Deck (57):
1

Efter vilka två tidsskalor kan man följa embryots och graviditetens framskridande? Vad skiljer dem åt?

→ Tidsskala efter graviditetens fortskridande
→ Tidsskala efter åldern på embryot och fostret

Embryots tidsskala börjar ca 14 dagar senare är graviditetens.

2

Vad betyder trimester?

En tre månaders-period.

3

Vad betyder prenatal?

Innan födelsen.

4

Vad betyder term?

Det är stadiet när fostret är fullgånget och redo att födas.

5

Vad är preterm-perioden?

En period under tredje trimestern där barnet kan födas för tidigt och ändå överleva.

6

Lagstadgad abort gäller fram tills vecka ... ?

Lagstadgad abort gäller fram tills vecka 18.

7

Vad betyder partus?
När brukar partus inträffa?

Födelsen.

→ Sker vid vecka 40 enligt graviditets-tidsskalan
→ Sker vid vecka 38 enligt embryo-tidsskalan

8

Vilka är de fyra embryologiska stadierna under graviditeten?

→ Groddstadiet – vecka 1-2
→ Embryostadiet – vecka 2-9
→ Fosterstadiet – vecka 10-38
→ Partus – vecka 38

9

Vad är gastrulationen?
När sker den?
Vad försvinner då?

• Processen när det bilaminära embryot övergår till ett trilaminärt embryot.
• Sker under vecka 3.
• Hypoblasten försvinner här.

10

Det befruktade ägget kallas ...?
Vad ger den upphov till?

Zygot.
Den ger upphov Blastomerer
som ger upphov till Morula.

11

Vad heter strukturen som bildas av morulan?
Hur förändras den och vad bildas då?

En blastocyst.

Den polariseras och bildar en inre cellmassa (embryoblast) och en yttre cellmassa (trofoblast).

12

Vad kallas den yttre cellmassan?
Vad ombildas den till?
Vad ger den upphov till?
När?

Trofoblast.

Under vecka 2 blir den till cytotrofoblaster och syncytiotrofoblaster.
Den ger även upphov till yttre celler som bl.a. bygger upp placentan/moderkakan.

13

Vad har cytotrofoblaster för funktion?

De omsluter embryot.

14

Vad har syncytiotrofoblaster för funktion?

De bryter delvis ner endometriet/livmoderslemhinnan.

15

Vad kallas den inre cellmassan?
Vad ombildas den till?

Embryoblast.

Under vecka 2 övergår embryoblasten till ett bilaminärt embryo, d.v.s. två lager som kallas epiblast och hypoblast.

16

Vad är hypoblast?
Vad bildar den?
Vad händer med den?

Ett av de två bilaminära lagren som bildas av embryoblasten.

• Bildar Heusers membran runt primitiva gulesäcken.
• Försvinner vid gastrulationen när epiblastceller tränger undan den i primitiv strimman.

17

Vad är epiblast?
Vad bildar den?

Ett av de två bilaminära lagren som bildas av embryoblasten.

• Vid gastrulationen bildar den primitivstrimman och det trilaminära embryot trilaminära embryot (endoderm, mesoderm, ektoderm).

18

Vad är gastrulationen?

När det trilaminära embryot (de tre groddbladen) skapas utifrån epiblasten.

19

Vad består det trilaminära embryot av?

De tre groddbladen: endoderm, mesoderm, ektoderm.

Dessa utgör de ursprungliga organanlagen.

20

Vad är endoderm?
Hur bildas det?

Det första av de tre groddbladen som bildas.

Bildas när epiblastceller kommer ner i primitivstrimman.

21

Vad är mesoderm?
Hur bildas det?
Vad ger det upphov till?

Det första av de tre groddbladen som bildas.

Bildas med hjälp av EMT när epiblastceller fortsätter att vandra ner i primitivstrimman och över endodermcellerna.

Ger upphov till flera tillfälliga strukturer:

• Kordan/ryggsträngen
• Paraxiala mesodermet
• Intermediära mesodermet
• Laterala mesodermet

22

Vad bildar kordan/ryggsträngen?
Var är den placerad?
Vad har den för funktion?

Den första av de tillfälliga strukturerna som mesodermet bildar och är placerad i mitten av embryot.

Den är ett viktigt signalerande centrum som påverkar närliggande strukturer.

23

Vad är Paraxiala mesodermet?
Vad ger det upphov till?

En av de tillfälliga strukturerna som mesodermet bildar.

Ger upphov till bl.a. skelett och brosk.

24

Vad är Intermediära mesodermet?
Vad ger det upphov till?

En av de tillfälliga strukturerna som mesodermet bildar.

Ger upphov till bl.a. urogenitalia och körtlar.

25

Vad är Laterala mesodermet?
Vad händer med den?

En av de tillfälliga strukturerna som mesodermet bildar.

Den spricker upp till två blad:

• Somatiska/Somatopleuriska bladet
• Splanchniska bladet

26

Vad relateras det somatiska/somatopleuriska bladet till?

Den relateras till skapandet av pleuran/lungsäcken och bukväggen.

27

Vad relateras splanchniska bladet till?

Den relateras till skapandet av tarmar och buk.

28

Vad är ektoderm?
Hur bildas det?
Vad ger det upphov till?

Det sista av de tre groddbladen. Bildas av de kvarvarande epiblastcellerna i primitivstrimman.

Delas upp i neuroektoderm och ytektoderm.

29

Hur bildas ytektoderm?
Vad bildar det?

Det bildas när ektodermet delas upp.

Bildar epidermis/överhuden.

30

Hur bildas neuroektoderm?
Vad ger det upphov till?

Det bildas när ektodermet delas upp.

Det ger upphov till neuralröret, neurallisten och kranialplaktoder

31

Vad är en plakod?

En punktvis förtjockning av ett epitel eller cellager.

32

Hur bildas neuralröret?
Vad bildar det?

Det bildas från neuroektodermet.

Det bildar i sin tur centrala nervsystemet.

33

Hur bildas neurallisten?
Vad bildar det?

Det bildas från neuroektodermet.

Det bildar bl.a. perifera nervsystemet, huvudets ben och bindväv och delar av kammarväggen i hjärtat.

34

Hur bildas kranialplakoderna?
Vad ger de upphov till?

De bildas från neuroektodermet.

De bildar bl.a. innerörat och linsen i ögat.

35

Vad betyder "blasto" på latin?

Celler som delar sig snabbt

36

Vad betyder "trofo" på latin?

Tillväxt, utveckling.

37

Vad betyder "derm" på latin?

Lager.

38

Vad betyder "endo" på latin?

Yttre.

39

Vad betyder "meso" på latin?

Mellan.

40

Vad betyder "ekto" på latin?

Inre.

41

Vad betyder "in utero" på latin?

I livmodern.

42

Vad betyder "in vitro" på latin?

I glas.

Används som begrepp vid användning av t.ex. provrör.

43

Vad är det gör att morulan kompakteras p.g.a. en ökad cellbindning (d.v.s. ökad celladhesivitet).

Blastomererna börjar bilda E-cadherin, som är en cell-adhesions-receptor. Då börjar en epitelliknande struktur att bildas.

44

Hur går in vitro-fertilisering (IVF) till i 3 steg?

1. Primära ägg (oocyter) sugs upp från ovariet

2. Befruktning av oocyterna sker i provrör (in vitro fertilisering)

3. Efter 2-3 dagar läggs embryo in i livmodern (in utero)

45

Hur många dagar får stamceller växa in vitro?

14 dagar. Därefter måste de tas ur odling.

46

Vad innebär Intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI)?

Att injicera spermierna i ägget. Detta görs om barnlösheten hos paret beror på dåliga spermier.

47

När gör man Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)?
Hur går det till?

PGD görs om någon förälder bär på en genetisk sjukdom.

PCR görs på några blastomerer från embryot och man kollar om sjukdoms-genen finns där.

Om sjukdom påträffas ges ägget till forskning. Annars blir det fertilisering.

48

Vad innebär totipotens?
När förekommer det?

Förmågan hos en cell att ge upphov till en hel organism.

→ Varje blastomercell vid 4-8 cellsstadiet (innan kompakteringen) är totipotenta och kan ge upphov till en ny individ. 

49

När är implantationen klar?

Efter att amnion (första fosterhinnan) har bildats är implantationen klar.

Amnion bildas i epiblasten under vecka 2.

50

Vad är amnion?
Var bildas den?

Första fosterhinnan.

Den bildas i epiblasten under vecka 2.

51

Vad är korion?
Var bildas den?

Andra fosterhinnan.

52

Vad är Heusers membran?
Vad bildas den av?

Ett tunt membran som omsluter primitiva gulesäcken.
Bildas av Hypoblasterna.

53

Vad är första tecknet på att gastrulationen ska ske?

Primitivstrimman bildas av epiblasten och är det första tecknet på att gastrulationen ska ske.

54

Vad är EMT för något?

EMT (epitelial-mesenkymal-övergång) ger epitelceller möjlighet att bryta sig loss från ett epitel och bilda andra strukturer.

55

Vad är Wnt?

Wnt är ett av de embryonala signaler som är viktiga för
att ett embryo ska utvecklas korrekt. Dessa signaler kallas för morfogen-signaler.

56

Vilka celler använder EMT under embryogenesen?
Vilken embryotisk signal gör att cellerna börjar släppa från varandra?

Epiblastceller använder EMT och bryter sig loss från epitelet och bildar mesodermet.

Wnt nedreglerar här E-cadherin så cellerna börjar släppa från varandra.

57

Vad är morfogen-signaler?

Signaler som styr bildandet av strukturer under embryogenesen.