Verb to be √as Flashcards Preview

Pali intensive course > Verb to be √as > Flashcards

Flashcards in Verb to be √as Deck (12):
1

√as + ti

atthi

2

√as + anti

santi

3

√as + si

asi

4

√as + tha

attha

5

√as + mi

asmi / amhi

6

√as + ma

asma / amha

7

atthi

√as + ti

8

santi

√as + anti

9

asi

√as + si

10

attha

√as + tha

11

asmi / amhi

√as + mi

12

asma / amha

√as + ma