Verbos Irregulares Flashcards Preview

My Cards > Verbos Irregulares > Flashcards

Flashcards in Verbos Irregulares Deck (10)
Loading flashcards...
1

Saber (yo)

Yo sé (to know)

2

Caer (yo)

Yo caigo (to fall)

3

Traer (yo)

Yo traigo (to Bring)

4

Salir (yo)

Salgo (to leave/go out)

5

Poner (yo)

Yo pongo (to put)

6

Hacer (yo)

Yo hago (to do, to make)

7

Dar (yo)

To doy (to give)

8

Ver (yo)

Yo veo. (To see)

9

Caber (yo)

To quepo (to fit)

10

Estar (yo)

To estoy (to be)