กรเาย๑ (Verbs 1) Flashcards Preview

Thai Vocab > กรเาย๑ (Verbs 1) > Flashcards

Flashcards in กรเาย๑ (Verbs 1) Deck (47):
1

To sell

ขาย

2

To tell

บอก

3

To laugh

หัวเราะ

4

To kiss

จูบ

5

To arrive

ถึง

6

To send

ส่ง

7

To cut

ตัด

8

To sleep

หลับ

9

To read

อ่าน

10

To do

ทำ

11

To dream

ฝัน

12

To close

ปิด

13

To play

เล่น

14

To eat

กิน

15

To remember

จำ

16

To mean

หมายถึง

17

To think

คิด

18

To buy


ซื้อ

19

To live

อยู่

20

To choose

เลือก

21

To help; aid; assist

ช่วย

22

To love

รัก

23

To work

ทำงาน

24

To find

หา

25

To look

ดู

26

To return

กลับ

27

To wait

รอ

28

To meet

เจอ

29

To understand

เข้าใจ

30

To like

ชอบ

31

To teach

สอน

32

To speak

พูด

33

To push

ผลัก

34

To learn

เรียน

35

To forget

ลืม

36

To dance

เต้น

37

To hear

ได้ยิน

38

To go

ไป

39

To rest; sleep

นอน

40

To open

เปิด

41

To drink


ดื่ม

42

To come

มา

43

To call

โทร

44

To want

อยาก

45

To clean

ทำความสะอาด

46

To ask

ถาม

47

To need

ต้อง

Decks in Thai Vocab Class (79):