Verbs Flashcards Preview

Macedonian > Verbs > Flashcards

Flashcards in Verbs Deck (93):
0

Drive

Вози

1

Lose, get lost

Губи/изгуби

2

Forget

Заборава/заборави

3

Be late / got late

Доцни/задоцни

4

Look, seem, appear

Изгледа

6

Miss, omit, drop

Испушта/испушти

6

Suggest

Предлага/предложи

7

Explain (to someone)

Објаснува/објасни некому

8

Break down, spoil

Се расипува/се расипе

9

Smoke

Пуши/Испуши

10

Consider, think

Размислува/размисли

11

Treat (someone to something)

Чести некого со нешто

12

Spend (money), run out

Троши/потроши

13

Congratulate

Честита

14

Rain, snow

Врне/заврне

15

Call, yell

Вика/викне

16

Approach

Се доближува/се доближи

17

Take

Зема/земе (а. Зедов, зеде)

18

Lease, hire, rent

Изнајмува/изнајми

19

Stop, cease

Престанува/престане

20

Lie

Лежи/Легне

21

Be frightened

Се плаши/се исплаши

22

Ask

Прашува/праша некого

23

Let, permit

Пушта/пушти

24

Tell a story, narrate an event

Раскажува/раскаже

25

Throw

Фрла/фрли

26

Pay attention, heed

Внимава (несвр)

27

Sign, write your signature

Потпишува/потпише

28

Count out

Брои/изброи (а. Избројав, изброив)

29

Occur

Се случува/Се случи

30

Enter

Влегува/влезе (а. Влегов, влезе)

31

Discuss

Дискутира

32

Worry (about)

Се грижи (за), се секира

34

Like, to be pleasing to someone

Се допаѓа/се допадне (некому)

34

Marry (of a man)

Се жени/се ожени (со некого)

35

Notice

Забележува/забележи (а. Забележав, забележа)

36

Start to ring

Заѕвонува/заѕвони

37

Select

Избира/избере

38

Bark, start to bark

Лае/залае (залајав, залаја)

39

Bathe

Се капе/се искапе

41

Marry (of a woman)

Се мажи/се омажи (за некого)

41

Stay, remain

Останува/остане

42

Get well, recover, heal

Оздравува/оздрави (а. Оздравев, оздраве)

43

Travel

Патува/отпатува

44

Plan

Планира/испланира

45

Greet

Поздравува/поздрави

46

Swim

Плива/Исплива

47

Grow up

Пораснува/порасне

48

Begin

Почнува/почне

49

Celebrate

Прославува/прослави

50

Order (in a restaurant, etc)

Нарачува/нарача

51

Be born

Се раѓа/се роди

52

Understand

Разбира/разбере

53

Divorce

Се разведува/се разведе

54

Get sick

Се разболува/се разболи

55

Remember, recall

Се сеќева/се сети

56

Sunbathe

Се сонча/се исонча

57

Sleep

Спие/заспие

58

Run, start to run

Трча/потрча

59

Be quiet/start to be quiet, fall silent

Ќути/заќути

60

Last, persist

Трае

61

Introduce

Претставува

62

They gather

Се собираат/се соберат

63

Receive

Добива/добие (а. Добив, доби)

64

Show (a movie)

Се дава (несвр)

65

Find out

Дознава/дознае (а. Дознав, дозна)

66

Experiment

Експериментира

67

Be entertained, have fun

Се забавува

68

Register, enroll

Се запишува/се запише

69

Go out, exit

Излегува/излезе (а. Излегов, излезе)

70

Finish

Завршува/заврши

71

Argue, quarrel

Се кара/се скара

72

Graduate from high school

Матурира (несвр/свр)

73

Hope

Се надева (несвр)

74

Fall, fail an exam

Паѓа/падне

75

Submit

Поднесува/поднесе (а. Поднесов, поднесе)

76

Wish

Пожелува/пожели

77

Invite

Поканува/покани

78

Write/take an exam

Полага/положи (испит)

79

Fill out

Пополнува/пополни

80

Help (give help to someone)

Помага/помогне (некому)

81

Apply

Се пријавува/се пријави

82

Move, change residence

Се преселува/се пресели/се сели

83

Accept, receive, admit

Прима/прими

84

Arrive (including trains, airplanes)

Пристигнува/пристигне

85

Decide

Решава/реши

86

Meet

(Се) сретнува/(се) сретне

87

Study, learn

Учи/научи

88

Get up

Станува/стане

89

dream

сони, сонува

90

Wake up

се буди, се разбуди

92

awaken

расони

93

Sending a message, greeting...

Порача/порачува