Vocabulary Lesson 9 Flashcards Preview

Japanese Language > Vocabulary Lesson 9 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary Lesson 9 Deck (53):
0

Wakarimasu

Understand

1

Arimasu

Have

2

Suki (na)

Like

3

Kirai (na)

Dislike

4

Kirei (na)

Beautiful

5

Jozu (na)

Good at

6

Heta (na)

Poor at

7

Nomimono

Drinks

8

Ryori
Ryori o shimasu

Dish, cooked food, cooking
To Cook

9

Supotsu
~ o shimasu

Sport

10

Yakyu
~o shimasu

Baseball

11

Dansu
~o shimasu

Dance

12

Ryoko
~ o shimasu

Trip
Travel

13

Ongaku

Music

14

Uta

Song

15

Kurashikku

Classical music

16

Jazu

Jazz

17

Konsato

Concert

18

Karaoke

Karaoke

19

Kabuki

Kabuki, Japanese musical drama

20

E

Picture

21

Ji

Letter, character

22

Kanji

Chinese character

23

Hiragana

Hiragana script

24

Katakana

Katakana script

25

Romaji

In roman alphabet

26

Komakai okane

Small change

27

Chiketto
Kippu

Ticket

28

Jikan

Time

29

Yoji

Something to do

30

Yakusoku
~ [o] shimasu

Appointment
Promise

31

Arubaito
~o shimasu

Side job
Work part-time

32

Go-shujin

Some else's husband

33

Otto/shujin

(My) husband

34

Okusan

Someone else's wife

35

Tsuma/kanai

(My) wife

36

Kodomo

Child

37

Yoku

Well,much

38

Daitai

Mostly, roughly

39

Takusan

Many, much

40

Sukoshi
Chiisai

A little, a few
Small in size

41

Zenzen

Not at all

42

Hayaku

Early, quick, fast

43

~kara

Because~

44

Doshite

Why

45

Kashite kudasai

Please lend ( it to me)

46

Ii desu yo

Sure, certainly

47

Zannen desu [ga]

I'am sorry, (but) unfortunately

48

A

Oh

49

Issho ni ikaga desu ka

Won't you join us?

50

[~wa] chotto...

Is a bit difficult

51

Dame desu ka

So you can't come?

52

Mate kondo onegai shimasu

Please ask me again some other time