Vocabulary Lesson 1 Flashcards Preview

Japanese Language > Vocabulary Lesson 1 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary Lesson 1 Deck (34):
0

Watashi

I

1

Anata

You

2

Ano hito (ano kata)

That person

3

-san

Mr, mrs

4

-chan

For child instead of -san

5

-jin

Suffix national, 's

6

Minasam

Ladies and gentleman

7

Sensei

Teacher

8

Kyoshi

Teacher, instructor. Owns job

9

Gakusei

Student

10

Kaishain

Employé

11

Shain

Employee of...

12

Ginkoin

Bank employee

13

Isha

Medical doctor

14

Kenkyusha

Scholar, researchor

15

Daigaku

University

16

Byoin

Hospital

17

Dare (donate)

Who

18

~sai

~years old

19

Nan-sai

How old

20

Hai

Yes

21

Iie

No

22

Hajimemashite

How do you do

23

~kare kimashita

I'am from ~

24

[dozo] yoroshiku [ onegaishimasu ]

Please to meet you

25

Shitsurei desu ga

Excuse me

26

Sumimasen

Excuse me

27

O-namea wa?

May I have your name

28

Kochira wa -san desu

This is mr,mrs ....

29

Amerika

Amerika

30

Igirisu

U.K

31

Doitsu

Germany

32

Nihon

Japan

33

Burajiru

Brazilië