Vocabulary 7 Flashcards Preview

Japanese Language > Vocabulary 7 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 7 Deck (46):
0

Kirimasu

Cut,slice

1

Okurimasu

Send

2

Agemasu

Give

3

Moraimasu

Receive

4

Kashimasu

Lend

5

Karimasu

Borrow

6

Oshiemasu

Teach

7

Naraimasu

Learn

8

Kakemasu [denwa o ~]

Make [ a telephone call ]

9

Te

Hand,arm

10

Hashi

Chopsticks

11

Supun

Spoon

12

Naifu

Knife

13

Foku

Fork

14

Hasami

Scissors

15

Pasokon

Personal computer

16

Ketai

Mobile phone, cell phone

17

Meru

E-mail

18

Nengajo

New Years' greeting card

19

Panchi

Punch

20

Hotchikisu

Stapler

21

Serotepu

Sellotape

22

Keshigomu

Rubber, eraser

23

Kami

Paper

24

Hana

Flower, blossom

25

Shatsu

Shirt

26

Purezento

Present, gift

27

Nimotsu

Luggage,baggage

28

Okane

Money

29

Kippu

Ticket

30

Kurisumasu

Christmas

31

Chichi

(My) father

32

Haha

(My) mother

33

Otosan

(Someone else's) father
Also own father

34

Mo

Already

35

Mada

Not yet

36

Korekare

From now on, soon

37

[~] suteki desu ne

What a nice [~]!

38

Irasshai

How nice of you to come

39

Dozo o-agari kudesai

Do come in

40

Shitsurei-shimasu

May I

41

[~wa] ikaga desu ka

Won't you have [~]

42

Itadakimasu

Thank you

43

Gochisosama [ deshita ]

That was delicious ,
After drinking or eating

44

Supein

Spain

45

Akasan

(Someone else's ) mother
Sometimes own mother