Week 1 - Day 3 Flashcards Preview

Project Immersion - Cantonese > Week 1 - Day 3 > Flashcards

Flashcards in Week 1 - Day 3 Deck (101):
1

I'm fine

ngo hou hou

2

A little

siu siu

3

Now

ji gaa

4

Later

ngaan di

5

Today

gam jat

6

Tonight

gam maan

7

Tomorrow

ting jat

8

Where are you from?

nei lai zi bin dou gaa?

9

I am from...

ngo lei zi

10

What is your name? (formal)

cing man dim joeng cing fu nei?

11

What is your name? (informal)

nei giu me meng aa?

12

My name is...

ngo giu

13

Nice to meet you

hou gou hing jing sik nei

14

Friend

pang jau

15

House

nguk

16

Road

lou

17

Street

gaai

18

not... (verb)

m

19

(particle - marks the end of a question)

gaa

20

I like it

ngo zung ji

21

Whatever

si daan

22

How about…

bat jyu

23

Or

deng

24

Movie

din jeng

25

Film (coversational)

hei

26

Play (theatre)

waa kek

27

Symphony (literally music gathering)

jam ngok woei

28

Concert (lit. singing gathering)

jin choeng woei

29

Let's watch a movie

jat cai taai din jeng aa

30

How about a play instead?

bat jyu taai waa kek?

31

Which films do you recommend?

jau me hei hou taai?

32

Movie or play?

din jeng deng waa kek?

33

concert or play?

jin choeng woei deng waa kek

34

Watching movies or watching TV

taai din jeng deng jin choeng woei

35

Having dinner or watching a movie

sik faan deng taai hei

36

To rent

zou

37

To share an apartment

hap zou

38

Apartment/house

uk

39

room

fong

40

rent

uk zou

41

to want

soeng jiu

42

how big?

gei daai?

43

500

m baak

44

measure word (sq. ft)

cek

45

Apartment/condo

gong ju

46

Villa

bit seoi

47

Together

together

48

I want an apartment

ngo jiu zou uk

49

I want to rent a condo

ngo jiu zou gong ju

50

I want to rent a villa

ngo jiu zou bit seoi

51

I want to share an apartment

ngo jiu hap zou

52

2 rooms

loeng gaan fong

53

3 rooms

saam gaan fong

54

2 bedroom condo

loeng fong gong ju

55

What size do you want? (lit. how big do you want?)

soeng jiu gei daai?

56

How old are you

nei gei dai?

57

How many/much?

gei do?

58

How many do you want?

nei jiu gei do?

59

How much does it cost?

gei do cin?

60

How fast?

gei faai

61

This car is how fast?

bo ce gei faai?

62

How tall?

gei gou?

63

How tall are you?

nei gei gou?

64

To look

dehng

65

Standard room

biu jeon fong

66

Double room

soeng jan fong

67

Single room

daan jan fong

68

Presidential suite

jong tong tou fong

69

to check out

teoi fong

70

lobby

daai tong

71

Measure word (rooms)

gaan

72

Have a quick look

taai haa

73

I want to book a room

Ngo jiu dehng fong

74

Do you have any rooms?

jau mou fong?

75

We have a standard room

jau biu jeon fong

76

Standard room or double room

biu jeon fong deng soeng jan fong

77

Can I see the room

ho m ho ji taai haa fong

78

What time is check out?

gei dim teoi fong

79

I want to book a table

ngo jiu dehng toi

80

I want to book a single room

ngo jiu dehng daan jan fong

81

I want to book a presidential suite

ngo jiu dehng jong tong tou fong

82

I want to book a table for one person

ngo jiu dehng daan jan toi

83

I want to book a table for 2 people

Ngo jiu dehng daan soeng jan toi

84

I want to book a table for 6 people

ngo jiu dehng luk jan toi

85

To arrive late

ci dou

86

To arrive early

jou dou

87

Traffic jam

sat ce

88

To oversleep

fan gwo long

89

really

zan hai

90

It's okay

m gan jiu

91

To understand

meng

92

Excuse me

m hou jisi

93

Sorry

deoi m zyu

94

You're welcome

m saai haak hei

95

Thank you

do ze

96

Sorry I've arrived early

m hou jisi, ngo jou dou

97

Sorry I overslept

m hou jisi, ngo fan gwo long

98

Sorry, I've arrived late

m hou jisi ngo ci dou

99

I'm really sorry

zan hai deoi m zyu

100

Really, thanks

zan hai m goi saai

101

You're really welcome

zan hai m saai haak hei