Week 1 - Day 4 Flashcards Preview

Project Immersion - Cantonese > Week 1 - Day 4 > Flashcards

Flashcards in Week 1 - Day 4 Deck (96)
Loading flashcards...
1

I don't like it

ngo m zung ji

2

Do you like it?

nei zung m zung ji aa?

3

I understand

ngo meng baak

4

I don't understand

ngo m meng

5

The check, please

m goi maai dan

6

What?

mat je?

7

When?

gei si?

8

Where is... ?

... hai bin dou?

9

Where is the bathroom?

sai sau gaan hai bin dou aa?

10

What is that?

me lei gaa

11

Beautiful

leng

12

Very beautiful

hou leng

13

Big

daai

14

Small

sai

15

Expensive

gwai

16

Cheap

peng

17

Water

seoi

18

Coffee

gaa fe

19

Tea

caa

20

How much, How many?

gei do?

21

Bill

daan

22

To pay the bill (lit. to bury the bill)

maai daan

23

Cash

jin gam

24

Credit card

seon jong kaat

25

To swipe the card

luk kaat

26

To not be able to swipe the card

luk baau kaat

27

Change

saan zi

28

Tips

tip si

29

Or

deng

30

Pronounced question mark

aa