Week 1 - Day 4 Flashcards Preview

Project Immersion - Cantonese > Week 1 - Day 4 > Flashcards

Flashcards in Week 1 - Day 4 Deck (96):
1

I don't like it

ngo m zung ji

2

Do you like it?

nei zung m zung ji aa?

3

I understand

ngo meng baak

4

I don't understand

ngo m meng

5

The check, please

m goi maai dan

6

What?

mat je?

7

When?

gei si?

8

Where is... ?

... hai bin dou?

9

Where is the bathroom?

sai sau gaan hai bin dou aa?

10

What is that?

me lei gaa

11

Beautiful

leng

12

Very beautiful

hou leng

13

Big

daai

14

Small

sai

15

Expensive

gwai

16

Cheap

peng

17

Water

seoi

18

Coffee

gaa fe

19

Tea

caa

20

How much, How many?

gei do?

21

Bill

daan

22

To pay the bill (lit. to bury the bill)

maai daan

23

Cash

jin gam

24

Credit card

seon jong kaat

25

To swipe the card

luk kaat

26

To not be able to swipe the card

luk baau kaat

27

Change

saan zi

28

Tips

tip si

29

Or

deng

30

Pronounced question mark

aa

31

Do you take cash?

ho m ho ji bei jin gam?

32

Cash or card?

jin gam deng luk kaat aa?

33

How to offer a choice

"…" + deng + "…"

34

Good looking or bad looking

hou taai deng m hou taai

35

red or white

hong sek deng baak sek

36

Mall

soeng choeng

37

To be on sale

daa zit

38

Discount

zit

39

The most

zeoi

40

High

gou

41

So

gam

42

Cheap

peng

43

Expensive

gwai

44

Low

daai

45

Price

gaa cin

46

10% off

gau zit

47

70% off

saam zit

48

This price is very high

gaa cin hou gou

49

This price is very low

gaa cin hou daai

50

This is too expensive

ne go taai gwai

51

70% off at most (lit. lowest is 70% off)

zeoi daai saam zit

52

Most high

zeoi gou

53

Most expensive

zeoi gwai

54

July is the hottest

cat jyut zeoi jit

55

You are the most beautiful

zeoi leng hai nei

56

Your computer is the best

nei bou din nou zeoi leng

57

This apartment is the best

ne gaan uk zeoi leng

58

To open an account

hoi wuu

59

Why?

dim gaai?

60

At least

zi siu

61

Bank

ngan hong

62

To save money

cyun cin

63

To take out money

law cin

64

Interest

lei sik

65

counter

gwai toi

66

How much do I need to start an account?

hoi wuu gei do cin?

67

Where is the bank?

ngan hong hai bin?

68

I want to deposit money

Ngo jiu cyun cin

69

I want to deposit $500

Ngo jiu cyun m baak man

70

I want to withdraw money, please

ngo jiu law cin, m goi.

71

Excuse me, I'd like to take out $500

m goi, ngo jiu law m baak man.

72

Where is the ATM?

ATM hai bin?

73

Where is customer service?

Laak wu fuk mo hai bin?

74

Where is business banking?

kei jip choeng hau hai bin?

75

Downstairs

lau haa

76

Personal banking

go jan gwai toi hai bin?

77

To dial

daa

78

telephone

din waa

79

to get through

tong

80

text message

deon seon

81

To leave a message

lau jin

82

Phone bill

din waa faai

83

To pay

gau

84

Bill/expensive

faai

85

cellphone

sau tai din waa/ sau gei

86

Resultative verb compliment

verb + m + verb

87

Drunk

zeoi

88

To dial the phone

daa din waa

89

I need to dial the telephone

ngo jiu daa din waa

90

Give me a call

daa din waa bei ngo

91

Leave a message after the beep

beep jat seng zi hau lau jin

92

Text me (lit. issue me a text message)

faat deon seon bei ngo

93

I couldn't reach you by phone.

nei din waa daa m tong

94

Can't get done (lit. not be able to finish)

jo m saai

95

To eat, but can't get full

sek m baau

96

Can't get drunk

jam m zeoi