Week 1 Inl. in het materieel strafrecht Flashcards Preview

Strafrecht > Week 1 Inl. in het materieel strafrecht > Flashcards

Flashcards in Week 1 Inl. in het materieel strafrecht Deck (15):
1

Noem de vier vw voor een strafbaar feit

1. MG 2. DO 3. WRR 4. Schuld

2

Wat zijn commissie delicten?

Actief strafbaar handelen

3

Wat zijn ommissie delicten?

Nalaten

4

Wat is een gekwalificeerd delict?

Gronddelict, zwaardere straf

5

Wat is een geprivilegieerd delict

Lichtere straf

6

Wat is het doel van straffen?

Vergelding: morele genoegdoening. Speciale preventie: het voorkomen van recidive. Generale preventie: straf moet de samenleving afschrikken.

7

Wat zijn formele delicten?

Handeling is strafbaar en staat in de wet omschreven als een specifieke activiteit.

8

Wat zijn materiele delicten?

Handeling is niet strafbaar, maar het gevolg. Bijvoorbeeld doodslag.

9

Conditio sine qua non?

Zonder het gevolg zou de oorzaak niet zijn ingetreden. Volgens deze opvatting is elke gedraging als oorzaak van het gevolg aan te merken.

10

Causa proximaleer?

De veroorzakende factor die het dichtstbij het het gevolg ligt, wordt als oorzaak aangerekend.

11

Voorzienbaarheidsleer?

Indien het redelijkerwijs voorzienbaar is (naar algemene ervaringsregels) dat uit de gedraging het gevolg zal voortvloeien.

12

Leer van de redelijke toerekening?

Denk aan het arrest: letale longembolie

13

Hoe heet schuld als het een bestanddeel is? En wat is ingeblikt in culpa?

Culpa. Wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid. Gaat dus op in de delictsomschrijving.

14

Arrest letale longembolie?

RECHTSVRAAG KAN HET OVERLIJDEN VAN HET SLACHTOFFER AAN DE BESTUURDER VAN HET BUSJE WORDEN TOEGEREKEND? IS ER (VOLDOENDE) CAUSAAL VERBAND? Redelijke toerekening --> ZO’N MEDISCHE COMPLICATIE WERD IN DIT GEVAL NIET VAN ZODANIGE AARD (GEVONDEN) DAT HET OVERLIJDEN VAN HET SLACHTOFFER REDELIJKERWIJS NIET MEER ALS GEVOLG VAN DE BOTSING AAN DE DADER ZOU KUNNEN WORDEN TOEGEREKEND.

15

Elektriciteitsarrest?

RECHTSVRAAG VALT ELEKTRICITEIT ONDER DE OMSCHRIJVING VAN "ENIG GOED" EX. ART. 310 SR? Ja.