Wykład 8, Freud i Jung Flashcards Preview

Historia > Wykład 8, Freud i Jung > Flashcards

Flashcards in Wykład 8, Freud i Jung Deck (16):
1

Czym jest psychoanaliza?

• teoria psychiki i terapia
• opiera sie na nieświadomych popędach o seksualnym charakterze

2

Co badał Freud?

• czynności pomyłkowe
- zgubienia
- zarzucenia
- zapomnienia
- przejęzyczenia
• marzenia senne
• objawy histeryczne

3

Zasady działania psychiki wg Freuda

• dynamiczny charakter zależności psychicznych
• aktywne wyparcia i stłumienia zasilają psychikę nieświadomą
• nieświadomość i tak zawiera potężną, biologiczną energię
• stany psychiczne to wynik starcia pomiędzy:
- wrodzonymi, biologicznymi tendencjami popędowymi
- modyfikującymi je przypadkowymi wpływami środowiska

4

Przykłady teorii Freuda i powody, na ktore wskazywał

• kompleks Edypa
• Mord w hordzie pierwotnej

To, co sie dzieje pomiędzy jednostką ja jej rodziną jest:
• powtórzeniem wydarzenia mającego miejsce w czasach prehistorycznych, dziedziczone przez człowieka z pokolenia na pokolenie
• scenariusz ten z ukrycia stresuje rozwojem wydarzen w trakcie konfliktu rozwojowego

5

Fazy rozwoju psychoseksualnego

• oralna
• analna
• falliczna
• latentna
• genitalna (dojrzała)
• fiksacja, sublimacja, nerwica

6

Jung

• koncentrował sie na psychologii i naukach mistycznych
• wyrzeczenie się idei supremacji ego

7

Pierwsza faza indywidualizacji, Jung

Pierwsza faza:
• ego - zespół wyobrażeń stanowiący centrum pola świadomości i posiada wysoki stopień ciągłości i tożsamości
- zdobywa hegemonię nad innymi kompleksami
- uwalnia sie od jaźni, wyodrębnia, zdobywa autonomie i poszerza ją

-typy postawy (I, E)
-funkcje psychiczne (S, N, T i F)
-persony (więź ze światem)

8

Jung, zejście do "ciemnej doliny"

Rozwój w tej fazie jest jednostronny, tłumienie nieświadomości indywidualnej
- nerwica "drugiej połowy życia"
- pojawia sie pustka, osamotnienie, niepewnośc
- utrata sensu indywidualnego życia

9

Druga faza indywidualizacji, Jung

• adaptacja nieświadomości zbiorowej - wrodzonych ogólnoludzkich prawidłowości wewnętrznych
• popędu - pobudki do działania bez świadomej motywacji - płciowy: irracjonalny, mitologiczny
• archetypy (wrodzone wzorce zachowania)

10

Archetypy, Jung, cechy

• Bipolarna struktura (jasna i ciemna strona, interaktywne)
• symbole i personifikacje ujawniają je
• pojawiają sie w sytuacjach granicznych
• ujawniają sie: pozorny charakter persony, relatywność świadomości i tradycyjnego ładu

11

Archetypy Junga

• Cień
• Anima i Animus
• Osobowosci Maniczne
• Jaźń

12

Cień

• Cień - nieakceptowalne, wypierane i ukrywane treści
- projektowany na inne jednostki albo grupy ludzi ktore stają sie obiektami naszych przesądów, uprzedzeń, stereotypów, nienawiści
Integracja cienia - wycofanie projekcji

13

Anima i animus

• Anima i Animus - obraz duszy to obraz naszej relacji do nieświadomości, archetypalne uosobienie nieświadomości
- postrzegane jako tajemnicze, fascynujące, odrębne, autonomiczne, posiadające własna osobowosc
- mozna z nim wchodzic w osobowe relacje
- wewn muza, zródło inspiracji
- doświadczana w snach, fantazjach, marzeniach
- projektowana na osoby płci przeciwnej
- źle rozpoznana staje sie przyczyną patologii, uzależnień, porażek życiowych, błędnych decyzji

14

Osobowosci maniczne

Archetypowe uosobienie wyjątkowych wewnętrznych mocy znajdujących sie w nieświadomości.
• projektowane na osoby tej samej płci:
- Wieczny Młodzian, Bohater, Stary Mędrzec, Ojciec
- Wieczna Dziewczynka, Kapłanka, Amazonka, Bogini

15

Jaźń

Całośc Psyche, prapodstawa.
• cel polaczenia świadomości i nieświadomości
• cos (stan, przedmiot, dyspozycja) do urzeczywistnienia
• ale nie moze zostac zrealizowana w pełni - bo nieświadomość jest ukryta zawsze
• doświadczana jako głos wewnętrzny, zasada porządkująca, zmierzająca do harmonii

16

Postacie symbolizujące pełnię

Chrystus
Kriszna
Budda
Słońce
Koło
Krąg