Yazarlar Flashcards Preview

Tanzimat > Yazarlar > Flashcards

Flashcards in Yazarlar Deck (29):
1

Şinasi

İlklerin adamı
Özel gazete, tiyatro, şiir çevirileri, dil çalışmaları, noktalama işaretleri, tefrika

Klasisizm

2

Namık Kemal

Hürriyet Şairi
Osmanlıcı, Meşrutiyetçi, mücadeleci
Victor Hugo Romantizmi
Tiyatrolarında sade bir dil
Şinasi'yle tanışınca Batı'ya yöneliyor
Ziya Paşa ile Kanun-i Esasi'yi yazıyor
V.Y.Slis. yüzünden Magosa'ya sürülüyor

3

AMEfendi

Yazı Makinesi
Hace-i Evvel
Roman ve hikayede N.Kemal'den daha sade dil
Meddah tarzı (sürekli kesip konuşmalar)
Romantizm

4

Ziya Paşa

Romantizm
Eski-Yeni arasında

5

Şemsettin Sami

Romantik
Çeviri
Dil araştırmaları
Göktürk yazıtları ve Kutadgu Bilig üzerine ilk araştırmalar
Osmanlı değil Türk savunucusu

6

Ahmet Vefik Paşa

Türkoloji etkisinde
Bursa Valisi, tiyatro kurduruyor

7

Direktör Ali Bey

Düyun-ı Umumiye Direktörü
Mizah
Diyojen'de yazıyor
Güllü Agop ile Osmanlı-Gedikpaşa Tiyatrosunda diksiyon dersi verdi.

8

Ali Suavi

Türkçülüğüm ilk eylemcilerilerinden
30 kişiyle 2. Abdülhamit'in sarayını basıp ölüyor

Kamusül Ulum vel-Maarif

9

Sait Halim Paşa

Devlet Adamı ve ilk İslamcı yazarlardan
Ermeni katliamına karıştığı gerekçesiyle öldürülmüştür

10

Şair Eşref

Hicve toplumsal bir nitelik kazandırdı
Her yolsuzluğun üstüne korkusuzca gitmiştir
Namık Kemal'in Vatan Kasidesine yazdığı nazire

İttihat ve Terakki zorbalıklarını anlattığı muhammes şiir

Deccal, Şah ve Padişah

11

Mizancı Murat

İttihat ve Terakki başkanlarından
Mizan gazetesinde RMEkrem, NKemal, SSezai hakkında ilk uygulamalı eleştiriler
Turfanda mı yoksa Turfa mı

12

Teodor Kasap

Diyojen'i çıkardı
Pinti Hamit: Moliere'in Cimri'si

13

Recaizade Mahmut Ekrem

Ağıtlar şairi
Şiirde aşırı romantik, santimantalist
Romanda realist
Sanat için sanat
Tevfik Fikret'i SF'unun başına getiriyor
"En küçükten en büyüğe her şey şiire dahil olabilir"

14

Abdülhak Hamit Tarhan

Şair-i Azam (Süleyman Nazif bulur)
Türk şiirinde "Evrene ve insana felsefi bakış" getirir
Yeni aruz kalıpları, duraksız hece ölçüsü, divan şiirinin iç ve dış yapısını sarsmış, yeni şiire yön vermiş
Tiyatroları okunmak için, teknikle uğraşılmamış
Tiyatrolarında geniş bir tarih ve coğrafya perspektifi vardır

15

Samipaşazade Sezai

Edebiyatımızı romantizmden realizme yönlendirmiş
Dili Sadedir

16

Nabizade Nazım

Tanz. ve SF arasında sayılır
Realist-Natüralist

17

Muallim Naci

Eski edebiyat
Tercümanı Hakikat yazarı
Dili sade
Sonraları kendisi de Batılı tarzda şiirler yazmıştır
Sentez'e değil kopyaya karşı

18

Fatma Aliye

İlk kadın romancı
Bir Kadın, Bir Hanım

19

Abdullah Cevdet

İçtihat Dergisi
İstibdat karşıtı
Ateist
İlk Şekspir çevirmenlerinden

20

Mehmet Şakir Feraizcizade

AVP ile Bursa'da tiyatro çalışmaları yaptı
Türk Moliere'i
Türkçenin sadeleştirmesi
Komedi yoluyla okur eğitimi

21

Emin Nihat

Hikayenin kurucularından, Müsameretname

22

Ebuzziya Tevfik

Tanz.'ın en büyük yayıncısı
Şinasi'nin matbaasını satın aldı

23

Beşir Fuat

İlk Türk Materyalisti
Natüralizmi savundu (RME, Mu.Na. ve N.Kem. karşı)
İlk eleştirel biyografi V.Hugo
Hayaliyyun-Hakikiyyun
Bileklerini kesiyor

24

Yusuf Kamil Paşa

İlk roman çevirisi
Şiir ve mektupları da var
Hazırlık dönemi

25

Münif Paşa

Batılılaşma
Mecmua-i Fünun'u çıkarıyor
Ceride-i Havadis'te Şinasi'den önce sade dil kullanıyor
Muhaverat'ı Hikemiye: Batı'dan çeviri ilk öğretici metin (Voltaire-Fenelon diyalogları)

26

Ethem Pertev Paşa

Voltaire, Rousseau, ve Victor Hugo çevirileri yapıyor

27

Sadullah Paşa

Lamartine'in "Göl" şiirini çevirdi

28

Süleyman Paşa

Türkçü
Sarf-ı Türki: Türk adı kullanılalan ilk dilbilgisi kitabı

29

Akif Paşa

Yeni şiirin habercisi divan şairi
11'li hece ölçüsüyle merhum oğluna mersiye
Adem Kasidesi: öz ve biçim bütünlüğü var
Sade dil