Γνωστική Ψυχολογία

This class was created by Brainscape user Vasilis Tanos. Visit their profile to learn more about the creator.

Flashcard maker: Vasilis Tanos

Decks in this class (7)

Κεφαλαιο 3 Προσοχή
No deck description has yet been added by the author.
22  cards
Ιστορία, Μέθοδοι της γνωστικής ψυχολογίας
No deck description has yet been added by the author.
25  cards
Κεφάλαιο 2 Φυσιολογία των γνωστικών διεργασιών
No deck description has yet been added by the author.
3  cards
Κεφάλαιο 4 Αντίληψη
No deck description has yet been added by the author.
24  cards
Κεφάλαιο 5 Νοερή Απεικόνιση
No deck description has yet been added by the author.
13  cards
Κεφάλαιο 6 Μνήμη
No deck description has yet been added by the author.
51  cards
Πειράματα γνωστικής
No deck description has yet been added by the author.
4  cards

More about Γνωστική Ψυχολογία

  • Class purpose General learning

The creator of this class did not yet add a description for what is included in this class.

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer.

Looking for something else?

Make flashcards