1:19 Travel Flashcards Preview

Chinese: Beginner > 1:19 Travel > Flashcards

Flashcards in 1:19 Travel Deck (41)
Loading flashcards...
0

Immediately, right away

马上

Mâshàng

1

Go on vacation, have time off

放假

Fàngjià

2

Company

公司

Gōngsī

3

To intern

实习

Shíxí

4

To work at a temporary job

打工

Dâgōng

5

Plan, to plan

打算

Dâsuàn

6

Summer vacation

暑假

Shûjià

7

Plan, to plan

计划

Jìhuà

8

Parents

父母

Fùmû

9

Capital city

首都

Shôudū

10

Politics

政治

Zhèngzhì

11

Culture

文化

Wénhuà

12

Famous scenic spots and historic sites

名胜古迹

Míngshènggûjì

13

Famous

有名

Yôumíng

14

Tour guide

导游

Dâoyóu

15

Passport

护照

Hùzhào

16

To reserve, to bookDìng

17

Visa

签证

Qiānzhèng

18

Travel agency

旅行社

Lûüxíngshè

19

The Great Wall

长城

Chángchéng

20

Hong Kong

香港

Xiānggâng

21

Taipei

台北

Táibêi

22

BeginningChū

23

One way trip

单程

Dānchéng

24

Make a round trip, go there and back

往返

Wângfân

25

Aviation

航空

Hángkōng

26

To check, look intoChá

27

Scheduled flight

航班

Hángbān

28

ThousandQiān

29

Fly directly

直飞

Zhífēi