1:8 School Life Flashcards Preview

Chinese: Beginner > 1:8 School Life > Flashcards

Flashcards in 1:8 School Life Deck (38)
Loading flashcards...
0

School life

学校生活

Xuéxiàoxhēnghuó

1

Measure word for essays, articles, etcPiān

2

Diary

日记

Rìjì

3

TiredLèi

4

To get up

起床

Qîchuáng

5

BedChuáng

6

To take a shower, bathe

洗澡

Xîzâo

7

Breakfast

早饭

Zâofàn

8

Simultaneously

一边

Yìbiān

9

Classroom

教室

Jiàoshì

10

Pronunciation

发音

Fāyīn

11

NewXīn

12

Computer

电脑

Diànnâo

13

Noon

中午

Zhōngwû

14

Cafeteria

餐厅

Cāntīng

15

Lunch

午饭

Wûfàn

16

To go online

上网

Shàngwâng

17

Dorm

宿舍

Sùshè

18

There

那儿

Nàr

19

In the middle of (doing something)

正在

Zhèngzài

20

Before

以前

Yîqián

21

To tell

告诉

Gàosu

22

Already

已经

Yîjīng

23

To know

知道

Zhīdao

24

Measure word for letterFēng

25

LetterXìn

26

Recently

最近

Zuìjìn

27

Semester

学期

Xuéqī

28

In addition to besides

除了…以外

Chúle...yîwài

29

Major, specialty

专业

Zhuānyè