1:9 Shopping Flashcards Preview

Chinese: Beginner > 1:9 Shopping > Flashcards

Flashcards in 1:9 Shopping Deck (63)
Loading flashcards...
0

Shopping

买东西

Mâidōngxi

1

Store

商店

Shāngdiàn

2

To buy



Mâi

3

Things

东西

Dōngxi

4

Sales clerk

售货员

Shoùhuòyuán

5

Clothes

衣服

Yìfu

6

Measure word for shirts, dresses, etc



Jiàn

7

Button up shirt

衬衫

Chènshān

8

Color

颜色

Yánsè

9

Yellow



Huáng

10

Red



Hóng

11

To wear, put on

穿

Chuān

12

Measure word for pants and long thin objects



Tiáo

13

Pants

裤子

Kùzi

14

Size



Hào

15

Medium

中号

Zhōnghào

16

Cheap

便宜

Piányi

17

If

如果…的话

Rúguô...dehuà

18

Length

长短

Chángduân

19

Long



Cháng

20

Short



Duân

21

Suitable

合适

Héshì

22

To try



Shì

23

Need not

不用

Búyòng

24

Altogether

一共

Yígòng

25

How much

多少

Duōshao

26

Money



Qián

27

Measure word for basic Chinese money unit



Kuài

28

Measure word for ten cents



Máo

29

Measure word for one cent



Fēn