1:12 Dining Flashcards Preview

Chinese: Beginner > 1:12 Dining > Flashcards

Flashcards in 1:12 Dining Deck (49)
Loading flashcards...
0

Dining

吃饭

Chīfàn

1

Restaurant

饭馆儿

Fànguânr

2

To seem, to be like

好像

Hâoxiàng

3

Seat

位子

Wèizi

4

Waiter

服务员

Fúwùyuán

5

Table

桌子

Zhuōzi

6

To order food

点菜

Diâncài

7

Plate, dishPán

8

Dumplings

饺子

Jiâozi

9

Vegetarian10

Home style

家常

Jiācháng

11

Tofu

豆腐

Doùfu

12

To putFàng

13

MeatRoù

14

BowlWân

15

Hot and sour soup

酸辣汤

Suānlàtāng

16

MSG

味精

Wèijīng

17

SaltYán

18

Bokchoy

白菜

Báicài

19

JustGāng

20

To be sold out

卖完

Màiwán

21

Green veggie

青菜

Qīngcài

22

Iced tea

冰茶

Bīngchá

23

Thirsty24

Measure word for indefinite amount, someXiē

25

EnoughGoù

26

Hungry

饿

È

27

To serve food

上菜

Shàngcài

28

Master worker

师傅

Shīfu

29

Delicious

好吃

Hâochī