10-1 Flashcards Preview

L2 > 10-1 > Flashcards

Flashcards in 10-1 Deck (21):
0

Geography

地理
Dìlǐ

1

Hometown

Jiāxiāng
家乡

2

Route/itinerary

lùxiàn
路线

3

To study/to look into/research

Yánjiū
研究

4

To understand/ to know about/ to be informed

Liǎojiě
了解

5

Ice lantern

Bīngdēng
冰灯

6

Train

Huǒchē
火车

7

Boat/ship

Chuán

8

scenery

Fēngjǐng
风景

9

river

héliú
河流

10

Mostly/ for the most part

Dàduō
大多

11

Plateau

Gāoyuán
高原

12

Mountain/hill

Shān

13

Conjunction between two clauses

ér

14

plain

Píngyuán
平原

15

Sea/ocean

Hǎi

16

Population

Rénkǒu
人口

17

main/principal

Zhǔyào
主要

18

To concentrate/to be concentrated

jízhōng
集中

19

Along the coast

Yánhǎi
沿海

20

The area around a particular place/the neighboring area

Yídài
一带