Ch 9 Pt 2 Flashcards Preview

L2 > Ch 9 Pt 2 > Flashcards

Flashcards in Ch 9 Pt 2 Deck (21):
0

To respect

Zūnzhòng
尊重

1

choice/to choose

xuǎnzé
选择

2

To oppose

Fǎnduì
反对

3

To think/to consider

Rènwéi
认为

4

childhood

Tóngnián
童年

5

Soulmate

Zhīyīn
知音

6

Way of doing things/course of action

Zuòfǎ
做法

7

Actually/definitely

Bìng

8

Completely/fully/complete/whole

Wánquán
完全

9

To understand

Lìjiě
理解

10

To hope that one's son will become successful

Wàng zǐ chéng lóng
望子成龙

11

To hope that one's daughter will become successful

Wàng nǔ chéng fèng
望nu成风

12

Measure word for type or kind

Fān

13

Career

Shìyè
事业

14

Point of view

Kànfǎ
看法

15

Society

Shèhuì
社会

16

Person of ability/integrity/ talent

Réncái
人材

17

Knowledge

Zhīshi
知识

18

Books

Shūběn
书本

19

It's not...but...

不是...而是...
búshì...érshì

20

Mexico

Mòxīgē
墨西哥