Ch 4-2 Flashcards Preview

L2 > Ch 4-2 > Flashcards

Flashcards in Ch 4-2 Deck (16):
0

Zhìliàng

Quality
质量

1

zhǐhǎo

to be forced to/to have no choice but
只好

2

dàoli

Reason/sense
道理

3

Búbì

不必
Need not/not have to

4

Fēi...bù kě

非...不可
Have to;nothing but...would do

5

Biāozhǔn

criterion/standard
标准

6

Wù měi jià lián

Attractive goods and inexpensive prices
物美价廉

7

Zàihu

To mind/ to care
在乎

8

tóngyì

同意
To agree

9

Nándào

难道
do you mean to say

10

Hǎokàn

好看
Attractive

11

Zánmen

We/us
咱们

12

Yíhuìr

In a moment/a little while
一会人

13

jiā


To add

14

Shuì

Tax

15

Xiànjīn

现金
Cash