Ch 3 Flashcards Preview

L2 > Ch 3 > Flashcards

Flashcards in Ch 3 Deck (13):
0

Zhènghǎo

正好
Coincidentally

1

ménkǒu

Doorway; entrance
门口

2

liúxuéshēng

留学生
Student studying abroad

3

Càidān

菜单
Menu

4

Chicken

5

Qīngzhēng

清蒸
To steam (food without heavy sauce)

6

Wèidao

Taste/flavor
味道

7

Nèn


Tender

8

Jièlán

芥兰
Chinese broccoli

9

xiāng


Fragrant/pleasant smelling

10

Bōcài

Spinach
菠菜

11

Jiào cài

To order food
叫菜

12

xīnxian

Fresh
新鲜