11 Flashcards Preview

报刊 - 听写:Pinyin > 11 > Flashcards

Flashcards in 11 Deck (41):
1

Gùyōng

雇佣

to hire

2

Bǎobiāo

保镖

to act as a bodyguard

3

Gànbù

干部

cadre

4

Yǒu yōuyuè gǎn

有优越感

to have a superiority complex

5

Jiāotōng zhàoshì

交通肇事

to commit traffic offenses

6

Gùyì shāhài

故意杀害

to kill intentionally

7

Táoyì

逃逸

to escape

8

Nán chán

难缠

hard deal

9

Yǐnqǐ xuānrándàbō

引起轩然大波

to cause a sensation

10

Zūn jì shǒufǎ

遵纪守法

to observe law and discipline

11

Yǐnfā fǎnsī

引发反思

to conduct a self-examination

12

Qiān wàn yì wàn fùwēng

千万亿万富翁

Don; billionaire

13

Jìchéng fù yè

继承父业

to follow in one's father's footsteps

14

Huāhuā gōngzǐ

花花公子

playboy

15

Zhìhuì

智慧

wisdom

16

Dīdiào - gāodiào

低调 – 高调

low-key – high-profile

17

Huǐróng àn

毁容案

to disfigure a case

18

Bàoxiào

报效

to render service to repay sb's kindness

19

Húzuòfēiwéi

胡作非为

to run amuck

20

Zhuàng rén

撞人

to bump into

21

Shàngpái

上牌

to register

22

Gǎizhuāng fèi

改装费

car refurnishing / repainting fees

23

Xuàn fù

炫富

to flaunt considerable wealth

24

Biāo guān

飙官

violent wind officer

25

Jìchéng cáifù

继承财富

to inherit wealth

26

Zhēngshōu yíchǎn shuì

征收遗产税

to be taxed a death tax

27

Jiǎonà yíchǎn shuì

缴纳遗产税

to pay a death tax

28

Zuòchū gòngxiàn

作出贡献

to make a contribution to

29

Gǎishàn bìng zhìlǐ huánjìng

改善并治理环境

to improve and govern the environment

30

Zìyóu chuàngzào cáifù

自由创造财富

free creation of wealth

31

Wánshàn fā zhì

完善发制

to perfect the system of law

32

Chuàngyè

创业

to carve out

33

Fèndòu

奋斗

to struggle

34

Chíxù

持续

to continue

35

Bàolì

暴力

violence

36

Shìtú

试图

to attempt

37

Jìngrán

竟然

suddenly; unexpectedly

38

Kějiàn

可见

so it is clear that...

39

Qǐ néng

岂能

how is it possible...; how can sb possibly...

40

Zàiyú

在于

lies with

41

Wúyí

无疑

undoubtedly