7.1 Flashcards Preview

报刊 - 听写:Pinyin > 7.1 > Flashcards

Flashcards in 7.1 Deck (18):
1

Fābù shùjù

发布数据

to publish data

2

Jìdù

季度

quarter

3

Fāshēng jīnróng wéijī

发生金融危机

financial crisis

4

Chuàngxià xīndī

创下新低

to hit a new low

5

Jīngjì tǐ

经济体

total economic quantity

6

Miànlín jīngjì tiǎozhàn

面临经济挑战

to face economic challenges

7

Yìngduì tiǎozhàn

应对挑战

to deal with challenges

8

Yùnxíng

运行

to be in motion; to move; to run

9

Fùzēngzhǎng

负增长

negative growth

10

Fúdòng

浮动

to float; to drift; to be unsteady

11

Yìng zhuólù

硬着陆

hard landing

12

Ruǎn zhuólù

软着陆

soft landing

13

Dāngwùzhījí

当务之急

urgent priority; pressing matter

14

Xiàtiáo yínháng cúnkuǎn zhǔnbèi jīn lǜ

下调银行存款准备金率

to cut bank reserve ratios

15

Cǎiqǔ jìnyībù cuòshī

采取进一步措施

to take further measures

16

Jiàngxī

降息

to lower interest rates

17

Tōnghuò péngzhàng

通货膨胀

inflation

18

Yǒu suǒ huǎnjiě

有所缓解

to ease up a little bit