15 Flashcards Preview

报刊 - 听写:Pinyin > 15 > Flashcards

Flashcards in 15 Deck (21):
1

Liè chū. Dān

列出。。单

to make a list of...

2

Chéngnuò

承诺

commitment

3

Yòuhuò lì

诱惑力

allure

4

Fāqǐ

发起

launched

5

Zèngsòng lǐwù

赠送礼物

to give presents

6

Xiāoshòu shāng

销售商

vendors

7

Shāngjī

商机

business opportunity

8

Fēnfēn

纷纷

succession

9

Tuīchū cùxiāo huódòng

推出促销活动

promotion

10

Shōuhuòle xiāoshòu é.

收获了。。销售额

to bring in... sales

11

Chéng píruǎn zǒushì.

呈。。疲软走势

... weak trend

12

Zēngqiáng jǐnpò xìng

增强紧迫性

to enhance urgency

13

Yǒngyǒu pángdà de wǎngmín qúntǐ

拥有庞大的网民群体

to have a large group of Internet users

14

Shìtú zǔzhǐ

试图阻止

tried to stop

15

Zhànlǐng yīxízhīdì

占领一席之地

to occupy a place

16

Tàntǎo gè zhōng yuányóu

探讨个中缘由

to explore a reason

17

Làngmàn de dòngjī

浪漫的动机

romantic motivation

18

Jīngsuǐ

精髓

essence

19

Kuàidì gōngsī

快递公司

express company

20

Línshí pìnyòng

临时聘用

temporary employment

21

Tóurù

投入

input