2 Flashcards Preview

Ekonomija > 2 > Flashcards

Flashcards in 2 Deck (37):
0

D.d

Delniska druzba-vodi jo uprava
2 ali vec lastnikov-delnicarji, pravna oseba, delnicarji so odgovorni le z svojim financnim vlozkom, dobijo delnice-lastnistvo(navadne ali prednostne)-izplacujejo se dividende, skupscina delnicarjev izvoli nadzorni svet- imenuje upravo druzbe

1

D.o.o

Druzba z omejeno odgovornostjo-ima direktorja, samostojna pravna oseba, omogoca zdruzevanje kapitala vec oseb, vsak je udelezen z doloceno kapitalsko vlogo, jamci za dolgove z vlozenim kapitalom ne osebnim premozenjem, skupscina druzbenikov imenuje poslovodjo in nadzorni svet

2

Podjetje

Insitucija/organizacija, ki kupuje ali najema proizvodne dejavnike in jih uporabi v proizvodnji. Pravna oseba, ki v doloceni organizacijski obliki proizvaja za trg.

3

Firma

Naziv gospodarske enote, s katerim nastopa v poslovanju. Ime +dejavnost+d.o.o

4

Obrat

Gospodarska enota v kateri se izdelujejo proizvodi in opravljajo storitve za ponudbo na trgu. Posamezni podjetje ima lahko vec obratov na razlicnih lokacijah

5

Samostojni podjetnik

Ime+priimek+s.p.
Podjetje posamezne osebe ki lahko zaposluje vec delavcev, vecinoma v storitvenih dejavnostih, lastnik neomejeno odgovoren za poslovanje, sam sprejema odlocitve, sam prejema dobicek/izgubo, dobicek obdavcen

6

Podjetja po kljucnem proizvodnem dejavniku

Delovno intenzivna, kapitalno intenzivna

7

Podjetja po lastnini

Privatna, javna, zadružna (kooperativna), mesana lastnina

8

Cilj podjetja

Maksimiranje dobicka

9

Omejitvi dobicka

Trzne omejitve: pogoji po katerih kupujejo inpute/prodajajo outpute
Tehnoloske omejitve: najcenejsa proizvodna metoda

10

Oblike podjetij

S.p (odvetniki, sam. Novinarji...) 16-50%
Zadruga 6%
Gospodarske druzbe (17%): osebne druzbe (d.n.o., k.d-komoditna druzba), kapitalske druzbe (d.o.o, d.d)

11

Razlika med d.n.o. In k.d.

Dno-vsi druzbeniki jamcijo s svojim premozenjem
K.d 1 jamci, 2 pa samo ti kar sta vlozila, ni potreben ustanovitveni kapital

12

D.n.o

Vec fizicnih oseb, zapletena menedzersja struktura ker je vec druzbenikov, dobicek se obdavci kot del osebnih dohodkov

13

Vrednosti papirji

Samo d.d. Delnice-lastniski vrednostni papirji-navadne: redne, pravica upravljanja podjetja, dividende, prednostne: kumulativne, participativne
Obveznice: dolzniski vrednostni p.-donos-obresti

14

Zadruge

Last v skupini ljudi, skupni cilj, tveganje in dobicek. Kooperativne druzbe za maloprodajo ali pa proizvodne kooperative. Omejena odgovornost, placujejo dobicek

15

Merila za velikost podjetja

Obseg poslovanja, st. Zaposlenih, obseg vlozenega kapitala

16

Merila uspesnosti

Produktivnost, ekonomicnost, rentabilnost

17

Ekonomicnost-gospodarnost

Razmerje med vrednostjo produkcije in zanjo potrebnimi stroski e'=QxP/TC
Produkcija je smiselna le ko je e>1

18

Rentabilnost poslovanja-donosnost

Razmerje med cistim rezultatom produkcije in zanj potrebno nalozbo pf
-merimo z profitno mero

Profitna mera=pf/K x100 v procentih!!

19

Transformacijska krivulja

Padajoca: druzba je svobodna vendar omejena s kolicino pf, zato mora izbiratu/zrtvovati
Konkavna oblika: za vsako naslednjo enoto dobrine se alternativni strosek povecuje zaradi specializiranosti pf

20

Bistvo transformacijske k

Pokaze najvecjo mozno kolicino produkcije dveh dobrin, ce popolnoma izkoristimo vse pf na najboljsi mozen nacin.

21

Produkcijska funkcija

Najvecja mozna kolicina produkta, ki jo je mogoce producirati s posamezno sestavo pf ob danem tehnicnem znanju

22

Zakon padajocih donosov

Ko imamo v produkciji en pf ki ga ni mogoce povecevati po neki kolicini povecanje produkta ne bo vec sorazmerno dodajanju pf

23

Vrste tehnicnega napredka

Nevtralni-v enaki zmeri zmanjsa porabo pf
Pristrani-bolj zmanjsa en pf

24

Stroski

V denarju izrazena poraba pf

25

Povprecni stroski,

Stroski na enoto produkta, AC

26

Mejni stroski

MC za koliko bi se povecali stroski produkcie dodatne enote produkta

27

Trg

Prostor kjer se srecujeta ponudnik in povprasevalec da po doloceni ceni zamenjata neko kolicino blaga

28

Dejavniki trga

Ponudba, povprasevanje, cena, kolicina

29

Uspesnost prodajalca je odvisna od

Prodane kolicine blaga, dosezene cene za enoto prodaje, stroskov, ki so odvisni od tehnologije in cen

30

Alokativna funkcija trga

Povecevanje tistih proizvodov po katerih je povprasevanje

31

Selektivna ali motivacijska funkcija

Konkurenca-uspevajo ke najbolsi, drugi propadejo

32

Distributivna funkcija

Preko cen proizvodov in storitev se oblikuje razdelitev dohodkov med lastnike proizvodnih dejavnikov v druzbi

33

Kontrolna funkcija

Ekonomska moc je omejena, kupci izbirajo, prodajalci niso odvisni od enega

34

Podjetnistvo

Sposobnost, da na temelju ustvarjalne ekonomske dejavnosti človeka in omejenih pf oblikujemo gospodarsko dejavnost

35

Trzno ravnovesje

Tocka kjer se izenacijo interesi ponudnikov in povprasevalcev-ponudniki ponudijo po ceni P kolicino Q in povprasevalci jo kupijo

36

Zakaj je d.d. Boljse od individualnega podjetja

Razprsitev tveganja, lazje zbrati zacetni kapital, razporeditev kapitala (pridobis nadzor), razporeditev funkcij