4 Flashcards Preview

Ekonomija > 4 > Flashcards

Flashcards in 4 Deck (80):
1

Kapitalizem

Najbolj razvita oblika trzne druzbe. Vsi druzbeni odnosi so povezani s kapitalom in odvisni od trga

2

Funkcije razdelitve

Stimulativna: spodbuja sodelovanje v proizvodnem procesu
Reproduktivna: omogoca obstoj posameznikov in druzin

3

Funkcije dobicka

Samofinanciranje, merilo investiranja in merilo uspesnosti poslovanja

4

Renta

Nedelovni dohodek lastnika proizvodnega dejavnika, ki ga ni mogoce siriti (je po obsegu omejen)

5

Obresti

Cena izposoje financnega kapitala/ znesek ki ga je potrebno placati za izposojen denar

6

Ekonomska vloga obrestit

Spobuda za varcevanje, ucinkovito investiranje, opravlja izbiro nalozbenih projektov

7

Akumulativna sposobnost gospodarstva

Koliko je zmozno prihraniti. Odvisno od: visine dohodka, njegove delitve/porabe

8

Denar

Vse kar sluzi kot splosni ekvivalent (menjalni posrednik) ter je splosno sprejemljiv v zameno za dobrine in storitve

9

Prednost denarja

Eliminira potrebo po sovpadanju potreb, nakup in prodaja se ne zgodita hkrati, zmanjsujemo transakcijske stroske

10

Oblike denarja

Gotovina (5-15%), knjizni denar

11

Sredstva (aktiva)

Denar, vrednostni papirji, terjatve, zaloge

12

Denarni multiplikator

Pove za koliko se poveca kolicina denarja v obtoku, ce se depoziti povecajo za 1 enoto

13

Kvantitetna teorija denarja

Raven cen se sorazmerno spreminja s ponudbo denarja

14

Ponder

Kako pomembna je dobrina/delez dobrine v celotni porabi (skupaj 1, hrana je 0,3)

15

Alternativni strosek zmanjsanja inflacije

Povecana brezposelnost, upocasnjena gospodarska rast

16

Pozitivni ucinki zmerne inflacije

Rahlo narascanje cen: spodbuda gospodarstva, investicije, povecuje proizvodnjo, blago bo prodano po visjih cenah
Obresti se visajo: denar ohranja vrednost, zaupanje v denar-varcevanje
Rast cen je predvidljiva: stabilno okolje,

17

Negativni ucinki hiperinflacije

Skoda produktivnosti, negotovo makroekonomsko okolje, zmanjsanje mednarodne konkurencnosti, nezaupanje denarju in fin. Institucijam, zmanjsanje kupne moci

18

Cilji drzave

Gospodarska rast, cim visja zaposlenost, stabilnost cen, uravnotezena menjava s tujimi gospodarstvi

19

Devizni tecaj

Št. Enot tuje valute za eno enoto domace-relativna cena 2 valut

20

Kolesa rasti

Cloveski viri, naravni viri, kapital, tehnoloski napredek

21

Teorija primerjalnih prednosti

Za vsako drzavo je bolje, da proizvaja tisto dobrino pri kateri ima primerjalno prednost

22

Razlogi za izvoz kapitala

Doma nima vec moznosti donosnih nalozb (hiperprodukcija) in monopolizacija panog, kapital tezi tja kjer so profitne mere vecje, obrestne pa nizje, kapital isce nova obmocja-visji dobicek +ekstra dobicek

23

TNK

Podjetje ki ina vsaj eno podruznico v tujini, manadzment voden iz centrale in je odgovoren za vse obrate, maximira se profit celotne korporacije,

24

Dualno gospodarstvo

Npr TNK deluje drugace kot gospodarstvo v katerem ima podruznico (drzava v drzavi)

25

Povprecni kapitalni koeficient

PKK=K\Y s koliko osnovnimi sredstvi v povprecju ustvarimo enoto BDP-ja

26

Lastnosti kapitalizma

Prevladuje zasebna lastnina, podjetnistvo in trzna konkurenca, razvit bancni in financni sistem, pravno varstvo ekonomskih in politicnih pravic

27

2 modela korporativnega upravljanja

Enotirni: upravni odbor
Dvotirni: nadzorni svet in uprava (upravljanje in vodenje je bolj loceno)

28

Znacilnosti korporacij

Delniska druzba, velik obseg kapitala-centralizacija in koncentracija, poslovna razvejanost, trzna siritev, stratesko usmerjanje, vodilna vloga menezderja, samofinanciranje, hiter teh. Napredek

29

Funkcije drzave

Izboljsanje ucinkovitosti (protimonopolna zakonodaja, javne dobrine, okolje)
Prerazdelitev
Vodenje ekonomske politike (4 cilji)

30

Drzavne blagajne

-pokojninska in invalidna
-zdravstveno zavarovalna
-drzavni proracun
-obcinski proracun

31

BDP

Trzna vrednost vseh koncnih proizvodov in storitev, ki jih dolocena drzava proizvede v dolocenem obdobju

32

Izracun bdp

-metoda dodane vrednosti: celotni prihodek - vmesna poraba (TR-VP)
-metoda dohodkov: dohodki od dela in kapitala+ posredni davki
-metoda izdatkov C+I+G+(X-M)

33

Potencialni BDP

Bi ga dosegli, ce bi izkoristili dejavnike na najbolj ucinkovit nacin.

34

Prebivalstvo

Osebe s prijavljenim stalnim in/ali zacasnim prebivaliscem v Slo, ki v Slo prebivajo ali imajo namen prebivati 1 leto ali vec in niso zacasno odsotni iz RS za 1 leto ali vec

35

Cloveski kapital

Kvalitativne znacilnosti aktivnega prebivalstva

36

Vrednosti osnovnih sredstev

Nabavna vrednost: cena+stroski prevoza in montaze
Sedanja vrednost: nabavna-amortizacija
Nadomestna vrednost: koliko bi stal nadomestek
Trzna vrednost: za koliko bi ga lahko prodali

37

Viri za investicije

Sredstva za investicije, amortizacija, sredstva prebivalstva (kredit, delnice), tuja sredstva

38

Ekonomska politika

Organizirana akcija nosilcev ekonomske politike, ki skusajo s pomocjo sredstev ali instrumentov doseci najpomembnejse ekonomske cilje

39

Fiskalna politika

Sistem ukrepov s katerimi drzava (vlada) vpliva na javnofinancne odhodke in prihodke

40

JF prihodki

Davcni in nedavcni (tekoci prihodki), kapitalski, donacije, transferni dohodki, prejeta sredstva iz EU

41

Davcni zavezanci

Fizicne in pravne osebe, ki morajo placevati davek

42

JF odhodki

Tekoci odhodki, tekoci transferji, investicijski odhodki, investicijski transferji, placila sredstev v proracun EU

43

Uravnavanje bilance JF p in o

Zadolzrvanje drzave doma in v tujini, povecanje davkov, privatizacija/odprodaja

44

Kriterija za vstop v EU

Dolg drzave

45

Funkcije fiskalne politike

Alokacijska: drzava financira javne dobrine in storitve ki jih ni mogoce zagotoviti trzno
Prerazdelitvena
Stabilizacijska in razvojna

46

Sredstva ECB za vodenje monetarne politike

-Povprecna obrestna mera (odprta ponudba mejnega depozita in mejnega posojila)
-operacije odprtega trga (kratkorocna obveznice)
-koeficient obvezne rezerve

47

Placilna bilanca

Zabelezena vsa placila, ki gredo legalno preko drzavne meje v dolocenem obdobju

48

Delez servisiranja dolga

Delez zunanjega dolga v izvozu blaga in storitev pokaze koliksen delez izvoza b& s bi morali v dolocenem letu nameniti za odplacilo dolga

49

Neekvivalentna menjava/skarje cen

Cene surovin in kmetijskih proizvodov, ki jih izvazajo manj razvite drzave, so sorazmerno nizke, cene ind. Proizvodov, ki jih uvazajo iz razvitih drzav pa narascajo

50

Institucionalna konkurenca

Podjetniske skupine znotraj konglomeratov s svojimi projekti tekmujejo za kapital korporacij

51

Negativni ucinki deflacije

Padec produktivnosti, zmanjsan obseg proizvodnje, recesija, brezposelnost, stecaji

52

Razlog za ekonomsko selitev delovne sile

Moznost zaposlitve, visji zasluzki, odhajajo strokovnjaki

53

Oblike mednarodnega prenosa tehnologije

Kupoprodaja tehnoloskih pravic (licence, patenti), prenos proizvodno-tehnicne dokumentacije (know how)

54

Zdravstveno zavarovanje

Obvezno ZZ: vse pravice, ki so za zdravje koristne, prispevke placujejo delavci, delodajalci, kmetje, upokojenci
Dopolnilno prostovoljno ZZ: doplacilo storitev ob. Zz, letna premija ki je neodvisna od dohodka

55

Razlogi za pokojninsko reformo

Negativna demografska gibanja, spodbujanje upokojitev, neugodno razmerje med zavarovanci in upokojenci

56

Dokladni PS

Obvezen javni sistem, medgeneracijska solidarnost, sprotna vplacila zavarovancev se izplacajo upokojencem, odporen na inflacijo

57

Nalozbeni PS

Zavarovanec sam placuje prispevke, ki se zbirajo na njegovem osebnem racunu

58

Tokovi internacionalizacije kapitala

Mednarodno gibanje blaga in storitev, kapitala, tehnologije, delovne sile

59

Sredstva fiskalne politike

JF odhodki in prihodki, saldo drzavnega proracuna

60

Korporacija

Zdruzenje vec delniskih druzb ali ogromno podjetje z delnisko lastnino

61

Menedzerska revolucija

Do nje je prislo zaradi velike razprsenosti delniske lastnine in povecan delez institucionalnih lastnikov. Zdaj korporacije vse bolj upravljajo menedzerji in vse manj lastniki.-razdvajanje funkcij lastnine in upravljanja

62

Razdelitev dobicka v korporacijah

Za dividende, investicije, davke, obresti, nagrade menedzerjem

63

Dejavniki potencialnega BDPja

Prebivalstvo, naravno bogastvo, proizvedeno bogastvo (+siva ekonomija, zivljenski standard)

64

Sestava zasluzkov delavcev

Osnovna mezda+individualna in/ali skupinska spodbuda+udelezba v dobicku+razne ugodnosti

65

Bancna nacela

Varnost, likvidnost, donosnost

66

Zacaran krog revscine

Nizko varcevanje in nalozbe-pocasno kopicenje kapitala-nizka produktivnost-nizki povprecni dohodki

67

Problemi nerazvitih drzav

Dolzniska kriza, skarje cen, slabo poslovno okolje (administracija traja dolgo), koruptivnost drzav, ekonomska, demografska, okolijska, politicna neravnovesja

68

Modeli razvoja (dileme)

-ind. Vs kmetijstvo
-vecja vs. manjsa vloga drzave
-skoda okolju vs. sonaravni razvoj
-samozadostnost vs. odprtost v svet
-razvoj tujega vs. lastnega znanja

69

Struktura prebivalstva

Aktivno, osebe z lastnimi dohodki, vzdrzevano prebivalstvo

70

Aktivna vs. pasivna politika zaposlovanja

A: svetovanje, usposabljanje, odpiranje novih delovnih mest, subvencije
P: denarna nadomestila

71

Kako CB izdaja denar

Krediti drzavi, poslovnim bankam, tujini
Posegi na devizni trg

72

Necarinske oblike zascite

Subvencije in povracilne dajatve, kontingetni, uzozna dovoljenja in prepovedi (embargo)

73

Sestava placilne bilance

Tekoci racun, kapitalski in financni racun, neto napake in izpustitve

74

Neto dolg

Bruto dolg minus posojila tujini od bruto dolga

75

Bruti zunanji dolg

Vse dolzniske obveznosti: dolg drzave in dolg bank

76

Stopnje ekonomske integracije

-obmocje proste trgovine
-carinska unija
-skupni trg (brez necarinskih omejitev)
-ekonomska unija (fiks devizni tecaj, usklajene ekn politike)
-popolna ekonomska integracija

77

Nacini lastninskega preoblikovanja

Prenos delnic na sklade
Interna razdelitev delnic
Notranji odkup delnic
Javna prodaja delnic
Prodaja vseh sredstev podjeta
Preoblikovanje podjetja z vecanjen lastniskega kapitala
Prenos delnic na sklad RS za razvoj

78

Merila revscine

Prag tveganja revscine
Stopnja tveganja revscine (slo 12,7)
Stopnja materialne prikrajsanosti

79

Neenakost prerazdelitve dohodka

Ginijev kolicnik (1-0 nic je popolna enakost)
Razmerje kvintilnih razredov (koliko vec ima ena petina najbogatejsih v primerjavi z eno petino najrevnejsih)

80

Monetarna kriterija za vstop v EMU

Omejitev stopnje inflacije: ne vecja od treh drzav za najnizjo plus 1,5%
Visina obrestne mere: plus 2%
Valuta drzave mora biti vkljucena v sistem deviznih tecajev vsaj 2 leti neprekinjeno