3 Flashcards Preview

Ekonomija > 3 > Flashcards

Flashcards in 3 Deck (20):
0

Povprasevanje

Vse trzne sile, ki preko kupcev vplivajo na pripravljenost za nakup blaga po doloceni ceni.

1

Efektivne potrebe

Povprasevalci ki lahko dejansko kupijo blago-efektivno povprasevanje. Lahko enacimo s porabo

2

Obseg blaga

Kolicine blaga ki so jih kupci pripravljeni kupiti v nekem casovnem obdobju

3

1 kriterij za obseg povprasevanja

NA KOGA VPLIVAJO.
Na individualnega potrosnika: okus, nujnost, substituti, dohodek, cene, pricakovanja o cenah
Na trzno povprasevanje: stevilo in struktura prebivalstva,obseg narodnega dohodka in razdelitev

4

2. Kriterij obsega povprasevanja

Subjektivni dejavniki: zelje, okusi, navade in obicaji, potrebr
Objektivni dejavniki: denarni dohodek, cene drugih dobrin, stevilo potrosnikov

5

Predpostavka 'vse drugo nespremenjeno'

Ceteris paribus

6

Splosni zakon povprasevanja-ucinka povprasevanja

Ucinek realnega dohodka: ce se cena zniza se ob istem dohodku kupma moc poveca-vecji realni dohodek

Ucinek substitucije: cena se zniza in je relativno cenejsa glede drugih, potrosnik nadomesti druge s tem

7

Sprememba dejavnikov

Sprememba cene->sprenemba obsega povprasevanja, premiki po krivulji gor in dol

Sprememba dohodka, potreb, cen drugih proizvodov-> sprememba povprasevanja, premik krivulje

8

Elasticnost povprasevanja

Merilo, ki nam izmeri v kaksni meri se spreminja obseg povprasevanja zaradi spremembe cene oz. dohodka

9

Dejavniki cenovne elasticnosti povprasevanja

Intenzivnost potreb, nadomestljivost, delez dohodka namenjen dobrini, cas za prilagoditev

10

Dohodkovna elasticnost

Sprememba povprasevanja ko se z gospodarskim razvojem zvisa dohodek prebivalstva (pozitivna, spr. Q%\ spr. Y%)

11

Ponudba

Vse trzne sile, ki preko prodajalcev vplivajo na ravnotezno ceno in kolicino na trgu.

12

Dejavniki ponudbe

CENA dobrine, proizvodni stroski, tehnologija, cene drugih proizvodov, pricakovanja o bodocnosti, stevilo ponudnikov, vremenske razmere (kmetijstvo)

13

Elasticnost ponudbe

Za koliko se relativno spremeni ponujena kolicina ce se cena relativno spremeni za 1 enoto

14

Agregatno povprasevanje

Vsa trzna povprasevanja

15

Delo

Delo je zavestna, premisljena uporaba človekovih umskih in fizicnih sposobnosti za proizvodnjo bogastva v obliki novih proizvodov in storitev

16

Dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje trzne konkurence

Št. Ponudnikov in povprasevalcev, stopnja homogenosti proizvodov, mobilnost pf, racionalnost udelezencev

17

Kapital

Vso proizvedeno sredstvo, ki ga ne porabimo v koncni potrosnji, ampak ga namenimo novi produkciji

18

Kako drzava prepreci crni trg

Poveca ponudbo: subvencije, uvoz
Zmanjsa povprasevanje: poveca davke-zmanjsanje kupne moci, omejevanje-boni

19

Internacionalizacija kapitala

Izvoz/siritev kapitala v druge drzave