4 - phrases Flashcards Preview

Mai Kolia Tetun 1-7 > 4 - phrases > Flashcards

Flashcards in 4 - phrases Deck (154):
1

Ha'u mane no ó feto.

I am a man and you are a woman.

2

Ne'e sala.

This is a mistake.

3

Nia la'os mestre.

He/she is not a teacher.

4

I am a man and you are a woman.

Ha'u mane no ó feto.

5

Ne'e la'os hare.

This isn't rice.

6

This is a mistake.

Ne'e sala.

7

Maria triste ohin.

Maria is sad today.

8

He/she is not a teacher.

Nia la'os mestre.

9

Labarik sira la moras.

The children are not sick.

10

This isn't rice.

Ne'e la'os hare.

11

Dili dook husi Kupan.

Dïli I far from Kupang.

12

Maria is sad today.

Maria triste ohin.

13

Imi iha-ne'ebá ka.

Are you there?

14

The children are not sick.

Labarik sira la moras.

15

Señór Juaun mestre aat (ida).

Mr Joáo is a bad teacher.

16

Dïli I far from Kupang.

Dili dook husi Kupan.

17

Dare la'ós vila boot (ida).

Dare is not a big town.

18

Are you there?

Imi iha-ne'ebá ka.

19

Ha'u maka mestre.

I am a teacher.

20

Mr Joáo is a bad teacher.

Señór Juaun mestre aat (ida).

21

Ne'e maka uma boot.

This is the big house.

22

Dare is not a big town.

Dare la'ós vila boot (ida).

23

Dili maka kapitál Timor Loro-Sa'e

Dïli is the capial of East Timor.

24

I am a teacher.

Ha'u maka mestre.

25

Nia maka Tereza ka?

She is Teresa, isn't she?

26

This is the big house.

Ne'e maka uma boot.

27

Jesús Kristu maka Maromak.

Jesus Christ is God.

28

Dïli is the capial of East Timor.

Dili maka kapitál Timor Loro-Sa'e

29

Nia maka selu konta.

He pays the bills.

30

She is Teresa, isn't she?

Nia maka Tereza ka?

31

Kristina maka iha osan.

Christinahas the money.

32

Jesus Christ is God.

Jesús Kristu maka Maromak.

33

Sira maka riku!

They are the rich ones!

34

He pays the bills.

Nia maka selu konta.

35

Nia ne'e la hatene.

He, in fact, doesn't know.

36

Christinahas the money.

Kristina maka iha osan.

37

Martiñu ne'e profesór ida.

Martinho, you know, is a high-school teacher.

38

They are the rich ones!

Sira maka riku!

39

Dare ne'e besik Dili.

Dare, you see, is dear Dïli.

40

He, in fact, doesn't know.

Nia ne'e la hatene.

41

Uma-kreda hela besik ospitál.

The church is near the hospital.

42

Martinho, you know, is a high-school teacher.

Martiñu ne'e profesór ida.

43

Feto sira hela iha-ne'ebe?

Where are the women?

44

Dare, you see, is dear Dïli.

Dare ne'e besik Dili.

45

Ha'u haree kuda ida.

I see a horse.

46

The church is near the hospital.

Uma-kreda hela besik ospitál.

47

Ha'u haree kuda.

I see horses.

48

Where are the women?

Feto sira hela iha-ne'ebe?

49

Nia sosa livru ida ho kaneta.

He buys a book and a pen.

50

I see a horse.

Ha'u haree kuda ida.

51

Nia fa'an livru ho kaneta.

She sells books and pens.

52

I see horses.

Ha'u haree kuda.

53

Sira han kumbili.

She sells sweet yams.

54

He buys a book and a pen.

Nia sosa livru ida ho kaneta.

55

Ó tau sasán iha-ne'ebe?

Where did you put the things?

56

She sells books and pens.

Nia fa'an livru ho kaneta.

57

Sebastiaun iha sasán barak.

Sebastiāo has many possessions.

58

She sells sweet yams.

Sira han kumbili.

59

livru / livru sira

The book/s.

60

Where did you put the things?

Ó tau sasán iha-ne'ebe?

61

feto di'ak / feto di'ak sira

The good woman/women.

62

Sebastiāo has many possessions.

Sebastiaun iha sasán barak.

63

Feto sira hadomi labarik sira.

The women love the children.

64

The book/s.

livru / livru sira

65

Karau sira iha-ne'ebé?

Where are the buffaloes?

66

The good woman/women.

feto di'ak / feto di'ak sira

67

Ha'u haree uma.

I see the house.

68

The women love the children.

Feto sira hadomi labarik sira.

69

Ha'u haree uma sira.

I see the houses.

70

Where are the buffaloes?

Karau sira iha-ne'ebé?

71

Nia sosa livru ho kaneta.

She buys the book and the pen.

72

I see the house.

Ha'u haree uma.

73

Nia sosa livru ho kaneta sira.

He buys the books and the pens.

74

I see the houses.

Ha'u haree uma sira.

75

Amélia fase faru fo'er sira.

Amélia washes the dirty clothes.

76

She buys the book and the pen.

Nia sosa livru ho kaneta.

77

kalsa sira / kalsas

trousers

78

He buys the books and the pens.

Nia sosa livru ho kaneta sira.

79

xinelu sira / xinelus

slippers

80

Amélia washes the dirty clothes.

Amélia fase faru fo'er sira.

81

roza sira / rozas

roses

82

trousers

kalsa sira / kalsas

83

tropa sira / tropas

troops

84

slippers

xinelu sira / xinelus

85

Mestre sira / mestres

teachers

86

roses

roza sira / rozas

87

dotór sira / dotores

doctors

88

troops

tropa sira / tropas

89

animál sira /animais

animals

90

teachers

Mestre sira / mestres

91

Nasaun sira / nasoins

nations

92

doctors

dotór sira / dotores

93

oras

hour

94

animals

animál sira /animais

95

selus

postage stamp

96

nations

Nasaun sira / nasoins

97

goiabas

guava

98

hour

oras

99

Estudes Unidus

United States

100

postage stamp

selus

101

Forsas Armadas

Armed Forces

102

guava

goiabas

103

mane di'ak

the good man

104

United States

Estudes Unidus

105

feto kapás ida

a beatuiful woman

106

Armed Forces

Forsas Armadas

107

uma boot (ne'e)

the big house

108

the good man

mane di'ak

109

bee manas

hot water

110

a beatuiful woman

feto kapás ida

111

loron aat ida

a bad day

112

the big house

uma boot (ne'e)

113

Saia sira furuk tebetebes.

The skirts are very nice.

114

hot water

bee manas

115

Ropa fo'er loos.

The clothes are really dirty.

116

a bad day

loron aat ida

117

Nia boot liu.

He is very big.

118

The skirts are very nice.

Saia sira furuk tebetebes.

119

Nia riku lahalimar!

He's rich alright! / He's terribly rich! / He's rich as could be!

120

The clothes are really dirty.

Ropa fo'er loos.

121

Feto ne'e oin-kapás atumate!

That woman is absolutely beautiful!

122

He is very big.

Nia boot liu.

123

Ne'e kapás duni.

It's truly beautiful.

124

He's rich alright! / He's terribly rich! / He's rich as could be!

Nia riku lahalimar!

125

Ha'u haksolok duni.

I am happy indeed.

126

That woman is absolutely beautiful!

Feto ne'e oin-kapás atumate!

127

loloos

very true

128

It's truly beautiful.

Ne'e kapás duni.

129

barabarak

very many

130

I am happy indeed.

Ha'u haksolok duni.

131

didi'ak

very good

132

very true

loloos

133

boboot

very big, huge

134

very many

barabarak

135

kiki'ik

very small, tiny

136

very good

didi'ak

137

embaixada Portugál

the embassy of Portugal

138

very big, huge

boboot

139

uma-kreda katólika ida [but] padre katóliku (katolik) ida

a Catholic church [but] a Catholic priest

140

very small, tiny

kiki'ik

141

mákina elétrika sira

electric machines

142

the embassy of Portugal

embaixada Portugál

143

karreta australiana ida [but] ospitál australianu ida

an Australian car [but] an Australian hospital

144

a Catholic church [but] a Catholic priest

uma-kreda katólika ida [but] padre katóliku (katolik) ida

145

mestra braziliera ida

a Brazilian schoolteacher

146

electric machines

mákina elétrika sira

147

situasaun perigoza ida [but] klima perigozu ida

a dangerous situation ida [but] a dangerous climate

148

an Australian car [but] an Australian hospital

karreta australiana ida [but] ospitál australianu ida

149

serveja portugeza [but] livru portugés sira

Portuguese beer [but] Portuguese books

150

a Brazilian schoolteacher

mestra braziliera ida

151

eskola franseza ida [but] amigu fransés ida

a French school [but] a French friend

152

a dangerous situation ida [but] a dangerous climate

situasaun perigoza ida [but] klima perigozu ida

153

Portuguese beer [but] Portuguese books

serveja portugeza [but] livru portugés sira

154

a French school [but] a French friend

eskola franseza ida [but] amigu fransés ida