4. RAČUN Flashcards Preview

Kemija Matura > 4. RAČUN > Flashcards

Flashcards in 4. RAČUN Deck (16):
1

Mjerna jedinica za množinu tvari? [n]

mol

2

Mjerna jedinica za molarnu masu? [M]

g/mol

3

Avogardova konstanta i drugi naziv za nju?

6,022x10^23, Loschmidtov broj

4

Koliko iznosi standardni molarni volumen plina?

22, 4 dm^3/mol

5

Što je unificirana atomska jedinica mase? [u]

1/12 mase atoma izotopa ugljika 12C, iznosi 1,6605x10-24g

6

Kako se izračunava relativna atomska masa?

Ar(X)= ma(X)/u

7

Kako se izračunava relativna molekulska masa?

Mr(XY)=Ar(X)+Ar(Y)

8

Kako se izračunava masa formulske jedinke ili molekule?

mf(XY)=Mr(XY)xu

9

Što je molarna masa? [M]

Isto što i Mr ili Ar samo sa mjernom jedinicom g/mol.

10

Što je mol?

Količina uzorka koji sadrži onoliko jedinki koliko ima atoma u 0,012kg ugljika C12.

11

Koji su standardni uvjeti?

t=0°C, p=101 325 Pa

12

Kako se računa maseni udio?

w(A,AxB)= x x Ar(A)/Mr(AxB)

13

Što je empirijska formula?

Najmanji omjer broja atoma ili iona u nekom spoju.

14

U kojim su spojevima empirijska i molekulska formula jednake?

H20, NH3, CH4

15

Kako se zove zakon o očuvanju mase?

Lavoisierov zakon

16

Što je mjerodavni reaktant?

Onaj koji proizvodi najmanju količinu produkta i potpuno se troši u reakciji.