5. KEMIJSKE VEZE Flashcards Preview

Kemija Matura > 5. KEMIJSKE VEZE > Flashcards

Flashcards in 5. KEMIJSKE VEZE Deck (84):
1

Na koje načine atomi mogu ostvarivati svoju stabilnost?

1) prihvaćanjem jednog ili više elektrona od drugog atoma
2) davanjem jednog ili više elektrona drugom atomu
3) dijeljenjem elektrona s drugim atomom

2

Što je ionska veza?

Veza između metala i nemetala te se stvara ionska rešetka.

3

Što je kovalentna veza?

Veza između dva atoma nemetala pri kojoj nastaju molekule.

4

Što je metalna veza?

Veza između atoma metala.

5

Koji je cilj i posljedica stvaranja kovalentne veze?

Cilj je smanjenje energije sustava, a posljedica je nastajanje oktetne elektronske konfiguracija jer atomu postižu oktet ili dublet ako je vodik.

6

Što je pretpostavio G.W. Lewis?

Da je posljedica vezanja težnja svakog atoma da postigne elektronsku konfiguraciju najbližeg plemenitog plina.

7

Što se Lewisovim pravilom NE može protumačiti?

Paramagnetičnost, duljina kovalentne veze, kutovi među vezama.

8

Je li kovalentna veza usmjerena u prostoru?

Da.

9

O čemu ovisi ravnopravnost podjele zajedničkog elektronskog para?

O elektronegativnosti.

10

Kako se zovu elektronski parovi koji ne sudjeluju u vezi?

Nepodijeljeni, slobodni, nevezani.

11

Na što utječu nevezani elektronski parovi?

Na odbijanje susjednih veza i valentni kut.

12

O čemu ovisi valentni kut?

O broju atoma u molekuli, broju podijeljenih i nepodjeljenih elekteonskih parova i veličini centralnog atoma.

13

Čime je određena valencija?

Brojem elektrona koje atom daje za stvaranje zajedničkih elektronskih parova.

14

Kakvu vezu ima HCl?

Jednostruku.

15

Kakvu vezu ima CO2?

Dvostruku

16

Ako ima nesparene elektrone onda je...

Paramagnetičan, osim kisika koji ih nema.

17

Što objašnjava VSEPR-teorija?

Odbijanje elektronskih parova valentne ljuske. (elektronski parovi se nalaze što je dalje moguće u molekuli kako bi se odbijanja minimizirala).

18

Poredaj po jačini odbijanja nevezane elektronske parove.

1) dva nevezana elektronska para
2) nevezni i vezni par
3) dva vezna para

19

Tko pokazuje nepotpuni oktet?

Berilij i bor

20

Tko pokazuje prošireni oktet?

Spojevi koji imaju mogućnost popunjavanja d-orbitala.

21

Koja dva spoja gradi fosfor s klorom?

PCl3 i PCl5

22

Koji spoj gradi dušik s klorom?

NCl3

23

TETRAEDAR:

CH4
109,5°
0 nevezanih parova

24

TRIGONSKA PIRAMIDA

NH3, PCl3
107°
1 nevezani elektronski par
Polarna

25

KUTNI V-OBLIK

H2O, H2S
104,5°
2 nevezana para
Polarna

26

LINEARNA

BeCl2
180°
2 nevezana elektronska para
Nepolarna

27

PLANARNA

BF3
120°
3 nevezana para
Nepolarna

28

TRIGONSKA BIPIRAMIDA

PCl5
90° i 120°
5 nevezanih parova

29

OKTAEDAR

SF6
90°
6 nevezanih elektronskih parova

30

O čemu ovisi duljina kovalentne veze?

O radijusu atoma.

31

Koja je razlika između kovalentnog i Van der Waalsovog polumjera?

Kovalentni je polovica razmaka dvaju istovrsnih atoma povezanih kovalentnom vezom, a Van der Waalsov je polovina udaljenosti jezgara dvaju atoma koji se dodiruju ali nisu povezani kemijskom vezom.

32

Kovalentna veza je jača što je ...

Duljina veze kraća i energija veze veća.

33

Energija potrebna da se veza raskine zove se?

Entalpija veze

34

Razbijanje veze je kakav proces?

Endoterman

35

Nastajanje veze je kakav proces?

Egzoterman.

36

Svojstva kovalentne?

Polarne su topljive u vodi, nepolarne nisu.
Vodene otopine slabo provode struju.(uz iznimke)
Veza je kruta i usmjerena u prostoru.
Čvrste tvari imaju niska tališta i vrelišta.
Lako sublimiraju (I2, naftalen, led)

37

Što uzrokuje polarnost molekule?

Razlika u elektronegativnosti atoma u vezi i građa molekule.

38

Dipolnost molekule je posljedica čega?

Parcijalnog ionskog karaktera kovalentne veze.

39

Zašto su simetrične molekule s polarnom kovalentnom vezom nepolarne?

Jer im je dipolni moment 0.

40

CH4

Nepolaran

41

CCl4

Nepolaran

42

CO2

NEPOLARAN

43

CH3Br

Bromoform, POLARAN

44

F-F

NEPOLARNO

45

P-H, Te-H

Nepolarno

46

P-H, Te-H

Nepolarno

47

Ako je razlika veća od 1,9?

Ionska veza

48

Od 0,5 do 1,9?

Polarna kovalentna

49

Manja od 0,5?

Nepolarna kovalentna

50

Što je sigma veza?

Veza nastala preklapanjem orbitala duž osi koja povezuje jezgre atoma., to su jednostruke veze

51

Što je Pi-veza?

Veza nastala preklapanjem orbitala iznad i ispod osi.
Dvostruka=sigma + pi
Trostruka= sigma +2xpi

52

Tko je uveo pojam hibridizacije orbitala?

Linus Pauling

53

sp hibridizacija

2 energijski iste veze, pravac

54

sp2 hibridizacija

3 energijski iste veze, trokut

55

sp3 hibridizacija

4 energijski iste veze, tetraedar

56

sp3d hibridizacija

5 energijski istih veza, trigonska bipiramida

57

sp3d2 hibridizacija

6 energijski istih veza, oktaedar

58

Jednostruka veza

143 pm, 346 kJ/mol

59

Dvostruka veza

122 pm, 602 kJ/mol

60

Trostruka veza

113 pm, 835 kJ/mol

61

Je li ionska veza usmjerena u prostoru?

Ne, i to dovodi do stvaranja velikih agregata.

62

Koordinacijski broj NaCl?

6

63

Ionska veza je jača, ...

Što je razlika u elektronegativnosti veća.

64

Kojom silom se privlače kationi i anioni?

Coulombovom silom.

65

O čemu ovisi talište ionskih spojeva?

O tome koliko su privlačne sile jače od odbojnih.

66

Oksidacijom nastaju?

Kationi, zbog otpuštanja elektrona.

67

Vodljivost ionskih spojeva?

U krutom ne vode, ali elektroliti da.

68

Topljivost i talište ionskih spojeva?

Topljivi su u vodi (nastaju hidratizirani ioni), i imaju visoka tališta.

69

Razlika između valentne i vodljive vrpce?

U valentnoj su energetski nivoi popunjeni elektronima, u praznoj nisu.

70

Primjer poluvodiča?

Ge i Si, n-tipa i p-tipa

71

Kako se može poboljšati električna vodljivost poluvodiča?

Dodavanjem nečistoća.

72

Što je metalna veza jača, ...

To je metal tvrđi i ima više talište i vrelište.

73

Zašto su metali dobri vodiči topline?

Jer imaju pokretne delokalizirane elektrone.

74

Što su legure i kakva su im tališta?

Čvrste otopine nastale otapanjem jednog metala u taljevini drugog. Tališta su niža od komponenata.

75

Primjer legura?

Amalgam, bronca, mjed, duraluminij, magnalij..

76

Londonove sile?

Između nepolarnih molekula.

77

Van der Waalsove od najslabijih?

1. Londonove sile
2. Dipol-inducirani dipol
3. Ion- inducirani dipol
4. Dipol-dipol
5. Ion-dipol

78

Što uzrokuju Van der Waalsove sile?

Različita agregacijska stanja tvari.
(Nalaze se u hlapljivim spojevima)
Imaju visoke temperature tališta.

79

Gdje nastaje vodikova veza?

Kada se vodik veže za jako elektronegativan atom.

80

Vodikova veza je kakva vrsta interakcije?

Dipol-dipol

81

Što uzrokuje anomaliju vode?

Vodikova veza.

82

Primjeri vodikove veze?

HF, NH3, alkoholi, karboksilne kiseline, aminokiseline, naladi se u parovima baza, DNA

83

Kovalentna veza je slabija od vodikove?

Ne.

84

Spojevi u čijoj je strukturi vodikova veza imaju viša vrelišta i tališta.

Da.