a Flashcards Preview

Kemija > a > Flashcards

Flashcards in a Deck (13)
Loading flashcards...
1

Kaj so R/S stavki?

Predstavljajo mednarodni sistem označevanja nevarni snovi. R-risk stavki so opozorilne oznake, navajajo nevarnost snovi.
S-safety stavki so obvestilbe oznake, ki navajajo varnostna navodila pri ravnanju z snovjo.

2

Kaj je toksikologija?

Je veda o strupenih snoveh in njihovem učinkovanju.

3

Kaj vpliva na nevarnost?

Lastnost snovi, razlikujejo se po škodljivosti.
Količina snovi, s katero smo v stiku, večja je bolj škodljiva.
Način s katerim pride naravna snov v stik s telesom.
Čas in pogostost izpostavljenosti.

4

Kaj bistveno vpliva na tveganje za zdravje?

Količina(odmerek,doza) zaužite snovi.

5

Na kakšen način lahko nevarne snovi vstopijo v telo?

Z zaužitjem, oralno.
Z vdihavanjem, inhalacijo-respiratorno.
Skozi kožo, dermalno.
Z vbrizgavanjem, injiciranjem v žilo-intravenozno.

6

Pri opredeljevanju tveganja, ki ga povzročajo nevarne snovi, ločimo med:
in kako jih delimo

Akutnimi in kroničnimi zastrupitvami(ak. oz. kr. toksičnost. O akutni strupenosti govorimo, ko snov zaradi enkratnega stika povzroči takojšnjo okvaro zdravja. O kronični pa, ko se okvare zdravja pojavijo zaradi dalj časa trajajočega stika z nevarnimi snovmi.

7

Kaj je LD(50)?

Z njim izražamo akutno toksično snov.
Je srednja vrednost ali mediana smrtne doze.
Predstavlja količino snovi, odmerek, ki povzroči smrt polovice 50% testirane populacije. Manjša ko je vrednost LD(50), tem strupenost je večja.
Izražamo ga v mg snovi/kg telesne mase in pri tem navaja.o način doziranja in vrsto testirane živali.

8

Kako ločimo snovi?

Z ločbami.
Sejanjem,
filtriranjem, filtrat,
destilacija,
z lij ločnikom,
z magnetom,
kristalizacijo,
kromatografijo,
sublimacijo iz trdnega v plinasto,
resublimacija
dekantiranje, odlivanje.

9

Ločbe

premogov in zlat prah, dekantiranje
jod in pesek, sublimacija in resublimacija

10

Kaj je snov in kako jo delimo?

Snov je nekaj kar lahko zmeriš z nečim npr. električno prevodnost, prostornino.
Delimo jo na čisto snov in zmes.

11

Kaj je čista snov?

Je snov, ki je sestavljena iz enakih atomov. Lahko je spojina ali element. Osnovni delci spojin so molekule, ki so iz različnih atomov. Elementi pa so sestacljeni samo iz ene vrste atomov, niso molekule.

12

Kaj je zmes?

V njej so molekule ene sorte in druge.Delimo jih na homogene in heterogene. Homogene so na prvi pogled enake čistim snovem, voda, kri, čaj.
Heterogene na prvi pogled se vidi da so zmes, zemlja-prst, miza.

13

Kaj je atom?

Je najmanjši delec s kemijskimi lastnostmi določenega elementa. Pri kemijski reakciji se ne spreminja. Je zelo majhen.Sestavljen je iz majhnega, pozitvno nabitega jedra, v katerem so nevtralni nevtroni in pozitivno nabiti protoni ter iz negativno nabitih elektronov, ki so v prostoru okoli jedra-elektronski ovojnici. V jedru je skoraj vsa masa, ker so nevtroni in protoni bistveno težji kot elektroni. Navzven je nevtralen. Proton in nevtron imata približno enako maso, elektron pa je 1836-krat lažji od protona. Jedro je 100 000krat manjše od atoma. V atomu pa je število protonov in elektronov enako in ker sta njuna naboja enako velika je atom navzven električno nevtralen.