Acute Exterior Disorders Flashcards Preview

Patents I > Acute Exterior Disorders > Flashcards

Flashcards in Acute Exterior Disorders Deck (13):
1

Ingredients of Yin Chiao Chieh Tu Pan?

Jin Yin Hua
Lian Qiao
Jing Jie
Niu Bang Zi
Bo He
Dan Zhu Ye
Dou Chi
Jie Geng
Gan Cao

2

Sang Ju Wan Ingredients?

Sang Ye
Ju Hua
Bo He
Jie Geng
Xing Ren
Lian Qiao
Lu Gen
Gan Cao

3

What ingredients are similar in Yin Chaio Chieh Tu Pien & Sang Ju Wan?

Lian Qiao
Bo He
Jie Geng
Gan Cao

4

Treat wind-heat w/ sore throat (toxic heat)?

Yin Chiao Chieh Tu Pien

5

Treat wind-heat w/ cough?

Sang Ju Wan

6

Ingredients in Ma Huang Tang Wan?

Ma Huang
Gui Zhi
Xing Ren
Gan Cao

7

Treats Wind-Cold w/ wheezing (excess disorder)?

Ma Huang Tang Wan

8

Treats Wind-Cold w/ sweating, harmonizes Ying & Wei (deficiency disorder)?

Gui Zhi Tang Wan

9

Ingredients in Gui Zhi Tang Wan?

Gui Zhi
Bai Shao
Sheng Jiang
Da Zao
Gan Cao

10

Treats Wind-Cold w/ congested thin fluids?

Xiao Qing Long Wan

11

Treats Wind-Cold w/ headaches?

Chuan Xiong Cha Tiao Wan

12

Treats Wind-cold-damp w/ muscle & joint aches?

Jing Fang Bai Du Wan

13

Tx neck, upper back & shoulder stiffness?

Ge Gen Wan