Cardio/LV/GB - Test 3 Flashcards Preview

Patents I > Cardio/LV/GB - Test 3 > Flashcards

Flashcards in Cardio/LV/GB - Test 3 Deck (19):
0

Broad spectrum blood stagnation mover
Qi & blood stagnation

Xue Fu Zhu Yu Wan

1

Xue Fu Zhu Yu Wan Ingrediants

Tao Ren, Hog Hua, Sheng Di Huang, Dan Gui, Bai Shao, Chuan Xiong
Chai Hu, Chi Shao, Zhi Ke, Gan Cao
Niu Xi, Jie Geng

2

Dan Shen Pill

Blood stagnation in the chest

3

Dan Shen Yin Wan

Qi & Blood stag. In HT & ST

4

Xin Mai Ling

Blood stag. in chest & extremities

5

HT Qi, blood & Yin deficiency

Zhi Gan Cao Wan

6

Zhi Gan Cao Wan Ingrediants

Zhi Gan Cao, Ren Shen, Da Zao
Sheng Di Huang, Mai Dong, Huo Ma Ren, E Jiao
Gui Zhi, Sheng Jiang

7

Treats consumptive LU Dz
Deficiency disorder

Zhi Gan Cao Wan

8

Bu Yang Huai Wu Wan

Blood stagnation & Qi deficiency

9

Stroke
Paralysis in children

Bu Yang Huai Wu Wan

10

Bu Yang Huai Wu Wan ingrediants

Huang Qi
Tao Ren, Hong Hua, Chi Shao, Dang Gui, Chuan Xiong, Ji Xue Teng

11

Dang Gui Si Ni Wan

Cold accum. in channels & vessels

12

Xiao Chai Hu Tang Wan

Shao Yang syndrome
LV Qi stagnation
SP deficiency & damp heat

13

Xiao Chai Hu Tang Wan ingrediants

Chai Hu, Hunag Qin
Ban Xia
Dang Shen, Gan Cao, Da Zao

14

Si Ni San Wan

LV Qi Stagnation

15

Si Ni San Wan ingrediants

Chai Hu
Bai Shao
Zhi Shi
Gan Cao

16

Base formula for all LV qi moving formulas

Si Ni San Wan

17

LV qi stagnation w/ little or no deficiency

Chai Hu Shu Gan Wan

18

LV qi stagnation w/ LV blood & SP qi deficiency

Xiao Yao Wan