GYN Disorders Flashcards Preview

Patents I > GYN Disorders > Flashcards

Flashcards in GYN Disorders Deck (15):
1

Qi & Blood deficiency
Fatigue

Ba Zhen Wan (Eight Precious Pills)

2

B Zhen Wan Ingredients?

Si Jun Zi Tang (4 Gentleman's)
Si Wu Tang (4 Substance)

3

Supplements Qi & Blood
Regulates menstruation
Regulates chong & ren channels

Ba Zhen Wan (Eight Precious Pills)

4

Blood deficiency w/ SP issues

Si Wu Wan (Four Ingred. Pills)

5

Supplements blood
Regulates menstruation
Regulates chong & ren channels

Si Wu Wan (Four Ingred. Pills)

6

Si Wu Wan ingredients

Shu Di
Bai Shao
Dang Gui
Chuan Xiong

7

Mild blood stagnation

Ba Zhen Yi Mu Wan (Eight precious pills w/ Motherwort)

8

What is added to Ba Zhen Yi Mu Wan?

Yi Mu Cao

9

Qi & blood deficiency w/ deficient HEAT
(mild LV qi stagnation)

Bai Feng Wan (White Phoenix Pills)

10

Patent used for postpartum?

Bai Feng Wan

11

Bai Feng Wan actions

Supplement Qi & Blood
nourishes KD Yin
clears deficient heat
stops leucorrhea

12

Ingredients of Bai Feng Wan

Black boned chicken (strengthen LV & KD yin, nourish blood)
Si Wu Tang (nourish yin & blood)

13

Tonify qi & blood
HT blood & SP qi deficiency

Gui Pi Wan (Return the Spleen Pills)

14

Gui Pi Wan ingredients

Huang Qi
Bai Zhu
Gan Cao
Fu Ling
Suan Zao Ren
Yuan Zhi
Long Yan Rou
Dang Gui
Mu Xiang

15

Indications for Gui Pi Wan

HT Blood & SP qi deficiency
Insomnia & Anxiety (HT & shen disorders)
Bleeding disorders