Test 3 Flashcards Preview

Patents I > Test 3 > Flashcards

Flashcards in Test 3 Deck (18):
0

KD (SP & HT) yang deficiency, pitting edema, worse in lower extremeties
**Severe Edema

Zhen Wu Tang Wan

1

Mild edems d/t SP Qi deficiency, puffy eyes & fingers, Taiyang organ syndrome
**General mild diuretic
**Edema upper extremeties

Wu Ling San Wan

2

Wind edema or wind damp Bi syndrome
Sp Qi deficiency
**Knee pain & swelling edema

Fang Ji Huang Qi Wan

3

Damp heat Lin syndrome (UTI)
Damp heat in UB, acute burning pain
**Acute flare ups (not chronic)

Ba Zheng San Wan

4

Broad spectrum blood stagnation mover
Qi & Blood stagnation

Xue Fu Zhu Yu Wan

5

Heart qi, blood, yin deficiency causing palps.
Consumptive LU dz (TB)

Zhi Gan Cao Wan

6

Blood stagnation & qi deficiency
sequelae of stroke

Bu Yang Huai Wu Wan

7

Ingrediants of Xiao Chai Hu Tang Wan?
**Shao Yang syndrome
**LV qi stagnation

Chai Hu, Huang Qin
Ban Xia
Dang Shen, Gan Cao, Da Zao

8

Ingrediants of Jia Wei Xiao Yao Wan?

Xiao Yao Wan (Chai Hu, Bo He, Dang Gui, Bai Shao, Bai Zhu, Fu Ling, Gan Cao, Sheng Jiang)
Mu Dan Pi
Zhi Zi

9

Tx ear infections with green discharge
LV Fire or damp heat in LV & GB
**Excessive condition

Long Dan Xie Gan Wan

10

KD & LV Yin Deficiency
**Base formula for KD (LV) Yin & Yang
(Night shift workers, wasting/thirsting, hyperthyroid, hypertension)

Liu Wei Di Huang Wan

11

LV/KD yin deficiency, vision weakness

Qi Ju Di Huang Wan

12

LV blood & KD yin deficiency w/ hairloss, premature graying of hair

Qi Bao Mei Ran Dan

13

KD Yang deficiency
**Poor circulation, nocturnal urination

Fu Gui Ba Wei Wan

14

Ingrediants of Shi Quan Da Bu Wan?

**Qi & blood deficency w/ cold accum.
**Energy suppliment & stimulant

Ba Zhen Tang + Huang Qi & Rou Gui

(Si Jun Zi Tang + Si Wu Tang = Ba Zhen Tang)

15

Ingrediants of Yu Ping Feng Wan?
**LU qi & Wei qi deficiency w/ chronic retention of wind on the surface

Huang Qi
Bai Zhu
Fang Feng

16

KD/HT yin deficiency causing INSOMNIA, PALP, ANXIETY, PANIC ATTACKS
**w/ shen disturbance

Tian Wang Bu Xin Dan

17

Insomnia due to phlegm heat, indetermined gnawing hunger
Phlegm heat affecting HT & shen, GB & ST

Wen Dan Wan