Allmennmedisin Flashcards Preview

MEDSEM10 > Allmennmedisin > Flashcards

Flashcards in Allmennmedisin Deck (81):
1

Hva er diagnostiske kriterier for fibromyalgi?

Smerte i 3 av 4 kroppskvadranter over 3 mnd og trykkømhet i 11 av 18 triggerpunkter

2

Hva er behandling ved fibromyalgi?

Aerob trening i gruppe, TCA for smerte og søvn

3

Hva er Fukuda-kriteriene for kronisk utmattelsessyndrom?

Hovedkriterier:
Medisinsk uforklarlig utmattelse
Minst seks måneders varighet
Nyoppstått
Ikke relatert til pågående belastning
Bedres ikke av hvile
Medfører uttalt funksjonstap
Tilleggskriterier - minst 4
Sviktende hukommelse ogeller konsentrasjonsevne
Sår hals
Ømme lymfeknuter
Muskelsmerter
Smerter i flere ledd
Nyoppstått hodepine
Manglende følelse av å være uthvilt etter søvn
Forverret sykdomsfølelse i minst 24 timer etter anstrengelser

4

Hva er behandling av CFS?

Kognitiv terapi og tilpasset treningsprogram

5

Hva er ROMA-III-kriteriene for IBS?

Smerter og ubehag i magen i minst 3 dager hver måned i 3 måneder i tillegg til 2 av 3:
-lindring ved avføring
-symptomer ved endring i avføringsfrekvens
-symptomer ved endring i avføringskonsistens

6

Hva er behandling ved IBS?

lavdosert TCA, loperamid og kognitiv terapi

7

Hvilke to begreper om belastning er sentrale i teorien om Cognitive Activation Theory of Stress?

-Stimulusforventning
-Responsforventning

8

Påvirker oppbygd søvnbehov dybden eller lengden på søvnen? Hva med døgnrytme?

Søvnbehov: Dybden. Døgnrytmen: lengden.

9

Nevn de 6 hovedkategoriene av søvnforstyrrelser

Insomi
Døgnrytmeforstyrrelse
Hypersomni
Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser
Søvnrelatert bevegelsesforstyrrelser
Parasomnier

10

Hva er ikke-medikamentell og medikamentell behandling av insomni?

Ikke-med:
Søvnhygiene
Stimuluskontroll
Søvnrestriksjon
Kognitiv terapi

Med:
1. Z-hypnotika som zopiklon, zolpidem
2. Benzodiapin
3. Antidepressiver
4. Melatonin hos personer over 55 år

11

Hva er behandling av forsinket søvnfasesyndrom?

Søvnhygiene
Lysbehandling ved oppvåkning
Melatonin 12 timer før oppvåkning

12

Hvilken skala brukes for å kvantifisere søvnighet?

Epworth's søvnighetsskala

13

Hva er behandling av søvnapé?

Røykeslutt og vektreduksjon. CPAP. Kirurgi.

14

Hva er kjennetegnene ved restless legs?

-Bevegelsestrang på grunn av kriblende fornemmelser
-Bevegelsestrang som oppstår ved hvile
-Symptomene lindres ved bevegelse
-Verst om kveld og natt

15

Hvilke ICD-kriterier definerer delirium?

a) Nedsatt bevissthetsnivå
b) Kognitive forstyrrelser
c) Psykomotorisk forstyrrelser
d) Forstyrret nattesøvn
e) Følelsesmessige forstyrrelser
f) Påvist tilgrunnliggende sykdom

16

Hva er medikamentell behandling ved delirium?

Antipsykotika ved hyperaktiv delirium: Haloperidol
Benzodiazepiner ved angst og uro: Oksazepam (Sobril)
Klometiazol (Heminevrin) som beroligende og søvnfremkallende.

17

Hva er risikofaktorer for delirium?

Høy alder, demens, tidligere delirium, tidligere hjerneslag

18

Hva er de fire viktigste funnene for å skille ondartede blørdelssvulster fra godartede?

-Størrelse over 2 cm
-Smerter
-Rask vekst
-Beliggenhet under den dype fascien

19

Hvordan skiller en reaktiv lymfeknute seg fra et lymfom eller leukemi og lymfeknuter med metastaser?

Reaktiv: mindre enn 2 cm, fast elastisk, fritt bevegelig, lett palp.øm, sjelden etter 40 års alder
Lymfom og leukemi: større enn 2 cm, uøm, fritt bevegelig
Metastaser: relativt små og faste, fikserte, knudrete

20

Hvilke medikamenter er de vanligste medikamentelle årsakene til dyspné?

Betablokkere, blodtrykksmedisiner, nitrofurantoin og mange epilepsimedisiner

21

Hvor mange prosent av trombosepasienter vil få en ny embolus ila 5 år?

30-40%

22

Hva er kravene til en positiv reversibilitetstest?

Beste FEV1 i andre testserie er 12% og 0,2L høyere enn beste i første testserie

23

Hva er kriteriene for moderat og alvorlig underernæring?

Moderat: Mer enn 10% ila 3-6 mnd eller 5% ila 2 mnd
Alvorlig: Mer enn 15% ila 3-6 mnd eller 5% ila 1 mnd

24

Hvilke medikamenter kan gi nedsatt apetitt?

Antiflogistika, analgetika, blodsukkerregulerende medikamenter, antiepileptika, levodopa, antidepressiver, blodtrykkssenkende, vanndrivende, digoksin, statiner, antidemensmedikementer

25

Hvor mange med ufrivillig vekttap har kreft?

16-36% i flg norsk undersøkelse, men 50% har i tillegg annet symptom hos dem med kreft (eller annen alvorlig somatisk sykdom)

26

Er det naturlig å bli tynnere når man blir eldre?

Nei, man får sykdommer som fører til vekttap

27

Er blødning fra en svulst i GI konstant?

Nei, intermitterende.

28

Hvilke tre generelle årsaker må man vurdere ved ufrivillig vekttap?

-Redusert energiinntak
-Økt metabolisme
-Økt væsketap

29

Hva er definisjonen av feber?

Økning av kroppstemperatur under en akuttfasereaksjon, settes praktisk til 38 grader rektalt

30

Hvordan defineres langvarig feber og hva er vanligste årsaker?

Feber over 3 uker. Infeksjon, malignitet, kollagenoser

31

Hvilke alvorlige sykdommer må utelukkes ved feber?

Meningokokksepsis, meningitt, encefalitt, epiglotitt, artritt, osteomyelitt, malaria, Kawasaki syndrom

32

Hva er årsaker til hypertermi?

Hjerneskade, legemiddelreaksjon, overoppheting

33

Hva er beste behandling ved feber?

Inntak av væske; øker sirkulasjon og dermed varmetap

34

Hvordan bør et barn 0-3 mnd med feber håndteres av helsevesenet?

Legges inn som ø-hjelp

35

Hvordan defineres synkope?

Nedsatt blodtilførsel til hjernen som fører til plutselig innsettende bevissthetstap og tap av tonus med fullstendig og rask tilfriskning

36

Hvilke to årsaker til synkope ser man kun hos barn?

Infantil reflekssynkope (pallid breath-holding spells)
Affektkramper (cyanotic breath-holding spells)

37

Hva er hovedgruppene av synkoper og deres undergrupper?

Reflekssynkope (Vasovagal, situasjonsbestemt, sinus caroticus, atypiske)
Kardial synkope (arytmier, medikamentindusert brady- eller takykardi, strukturell hjertesykdom)
Ortostatisk synkope (primær og sekundær autonom svikt, medikamentindusert, dehydrering)

38

Hvordan måler man ortostatisk hypotensjon?

Sitte eller ligge i 5-10 min, måle blodtrykk. Deretter reise seg opp og måle blodtrykk etter 1 og 3 min. Fall mer enn 20mmHg systolisk eller 10 mmHg diastolisk er positive funn.

39

Hvordan tester man for sinus carotius-synkope?

Karotismassasje med EKG-overvåkning. Positiv dersom ensidig karotismassasje gir asystoli over 3 sek eller systolisk fall på mer enn 50mmHg

40

Hva er røde flagg ved EKG under synkopeutredning?

Persisterende bradykardi, enhver ventrikkel arytmi, atrieflimmer, patologiske Q-bølger, Lang eller kort QT-tid, høyre grenblokk med ST-elevasjon i V1-V3, ventrikkelhypertrofi, abnormal T-bølge-inversjon, WPW,

41

Hva er de viktigste indre årsakene til fall hos eldre?

infeksjon, hypotensjon, kardiovaskulære årsaker, nevrologise, kemedikamenter og andre (syn, hørsel, mental status, underernæring, anemi)

42

Hvordan gjennomføres en Timed Up and Go (TUG)?

Stol med armlener 46 cm høy. Reise seg, gå 3 meter, snu og sette seg ila 20 sek. Over 30sek indikerer behov for personhjelp til forflytning.

43

Hva er vanligste årsaker til hypotensjon hos eldre?

Medikamentell, postprandial, hypovolemi, svekket venøs tilbakestrømning, sengeleie

44

Hvilke tre kategorier deles akutte ryggsmerter inn i og hva er gruppens andel?

1) Uspesifikke korsryggsmerter 80-90%
2) Nerverotsaffeksjon 5-10%
3) Andre og mulig alvorlige årsaker 1-5%

45

Hva er grønne flagg ved akutte ryggsmerter?

-God allmenntilstand
-Ingen tegn til nerverotsaffeksjon
-Kort varighet
-Første gang eller lenge siden
-Fravær av gule og røde flagg

46

Hva er gule flagg ved akutte ryggsmerter?

-Tilleggssymptomer
-Tidligere nerverotsaffeksjon eller langvarige ryggepisoder
-Pessimistisk holdning
-Emosjonelle problemer
-Arbeidsrelaterte problemer

47

Hva er røde flagg ved akutte ryggsmerter?

-Yngre enn 20 eller eldre enn 55 år med nye symptomer
-Traume, svulst eller bruk av steroider
-Deformitet i ryggsøylen
-Konstante smerter
-Uttalt morgenstivhet som varer over en time
-Utbredte nevrologiske utfall
-Nedsatt allmenntilstand, feber eller vekttap
immunssuppresiva,, stoffmisbruk


48

Hva er behandling av uspesifikke korsryggsmerter?

-Sengeleie i starten hvis nødvendig
-Generell aktivitet
-Manipulasjon først etter 1-2 uker
-Spesifikke øvelser ved langvarig forløp
-Paracetal + NSAID om nødvendig. Deretter paracet m kodein, alt. Tramadol

49

Hva er behandling av nerverotsaffeksjon, isjas?

-Generell aktivitet
-Trening ved fysisk inaktivitet
-Sengeleie ved behov
-Manipulasjon kun hos langvarige plager
-Paracetamol evt med kodein. Tramadol. Benzodiazepiner ved muskelspasmer
-Kirurgi ved cauda equina eller langvarige smerter

50

Nevn noen av de ikke-mekaniske lokale, systemiske og viscerale årsakene til akutte korsryggsmerter

-Herpes Zoster
-Osteomyelitt
-Pyelonefritt
-Svulst
-Aortaaneurysme
-Inflammatoriske sykdommer
-Endometriose
-Pankreatitt
-Prostatitt
-Ulcus perforans


51

Hvilke alvorlige sykdommer vil man utelukke ved brystsmerter?

Hjerteinfarkt, kransarteriestenose, pneumotoraks, lungeemboli, aortastenose, dissekerende aortaaneurysme

52

Hvilke bildediagnostikk kan man bruke for å diagnostisere lungemboli

Rtg thorax, lungeperfusjonsscanning med ventilasjonsscintigrafi, spiral-ct med angiografi

53

Hvilke diagnostiske metoder kan man bruke for å diagnostisere GERD, øsofagitt og øsofagusspasme?

GERD: exjuvantibus; H2-reseptorhemmer, PPI, 24-timers pH-registrering
Øsofagitt: endoskop
Øsofagusspasme: manometri

54

Hvilke røde flagg hos en pasient med brystsmerter må utelukkes?

-nyoppstått eller rask forverring av kjent angina
-Smerte over 15 minutter
-kvalme og oppkast, svetting, tungpust,
-hemodynamisk ustabilitet

55

Hvilke fire hovedkategorier av diagnoser bør man gå gjennom ved akutt abdomen?

Sykdom i fordøyelsesorgan, sykdom i urinveier, sykdom i genitalia og andre

56

Hvilke tilstander kan utrsåling til følgende lokalisasjoner indikere:
-høyre scapula
-venstre scapula
-interscapulært
-lyske

-høyre scapula: gallelidelse, XU
-venstre scapula: pankreas, miltlruptur, XU
-interscapulært: pankreas, gallelidelse, aortaaneurysme, mesenteriell trombose
-lyske: ureterkolikk

57

Beskriv Murphys tegn og ileopsoastegn ved akutt abdomen

Murphy: avbrutt inspirasjon ved palpasjon under høyre costalbue. Tegn på kolecystitt
Ileopsoas: fleksjon i høyre hofte utløser smerte. Akutt appendisitt.

58

Hvilke fire kategorier av sykdomsårsaker må man vurdere ved symptomet tretthet?

-Somatisk sykdom
-CFS
-Medikamenter
-Psykososiale plager

59

Hvilke somatiske sykdommer må man utelukke ved tretthet generelt og spesifikt hos hhv barn og eldre?

Generelt: gastrointestinal lidelse, infeksjon, anemi, Diabetes, hypotyreose,
Barn: leukemi, revmatoid artritt
Eldre: Polymyalgia rheumatica, Temporalarteritt, bakteriell endokarditt

60

Hvilke medikamenter kan gi tretthet?

Psykofarmaka, systemiske steroider, p-piller, diuretika pg andre antihypertensiver

61

Hvilke ledsagersymptomer ved tretthet regnes som røde flagg?

Feber, vekttap, nedsatt matlyst, lymfeknuter over 2 cm, nevrologiske funn, tegn på revmatisk sykdom, lungesykdom, søvnapné

62

Nevn de viktigste kategoriene ved utredning av svimmelhet og de vanligste sykdommene innen hver av dem

-Perifere organiske sykdommer: BPPV, Menier's, vestibularisnevritt, ototoksiske medikamenter
-Sentrale organiske sykdommer: vestibularisnevrinom, lillehjerneinfarkt, MS, a. vertebralis-avklemming, migrene, epilepsi
-Cervikogen svimmelhet: spenningshodepine, basilaris-insuffisiens
-Spenningsutløst svimmelhet: panikkangsanfall, hyperventilasjon
-Svimmelhet som skyldes annen grunnsykdom: hjerte- karsykdom, diabetes, hypotyreose, polynevritt
-Aldersrelatert svimmelhet: medikamenter, ortostatisk hypotensjon

63

Hvordan skiller tidaspektet de perifere organiske svimmelhetssykkdommene seg?

Sekunder: BPPV
Timer: Meniere
Dager: Vestibularisnevritt
Permanent: Ototoksiske medikamenter

64

Beskriv et opplegg for balanse- og egentrening ved svimmelhet

1. Sitte, ubevegelig hode, se fra punkt til punkt
2. Sitte, ubevegelige øyne, holde blikket festet og bevege hodet
3. Sitte, vri hodet, feste blikket, vri hodet
4. Stå, blikk fremfor seg, svaie frem og tilbake
5. Stå, ball i hendene, feste blikket på den mens man beveger ballen
6. Gå med blikket fremfor seg, med blikket til høyre og venstre

65

Hvilke medikamenter kan gi svimmelhet?

Ototoksiske: Salisylsyrepreparater, fenytoin, streptomycin og gentamycin
Antihypertensiva

66

Nevn de ulike typene antihypertensiva og hvilke virkningsmekanisme de har

Diuretika: volumavlastning og noe vasodilatasjon
Kalsiumantagonist: relaksasjon av arterioler
ARB: blokkerer AT2-reseptorer som gir mindre aldosteron (holder tilbake Na) og mindre sympatikus
ACE: samme
Alfablokker: arterioler
Betablokker: redusert cardiac output, hemming av renin og noe vasorelaksasjon

67

Hvor lenge bør man forsøke livsstilsintervensjoner ved mild hypertensjon og hypertensjon uten høy total risiko før man starter opp medikamentell behandling?

3-6 måneder

68

Hva er vanligste årsaker til behandlingsresistent hypertensjon?

Non-compliance, høyt alkoholforbruk, røyking, NSAIDs, sekundæt hypertensjon

69

Hva er vanligste årsaker til primær hypotyreose hos voksne?


-Autoimmun tyreoiditt (Hashimotos tyreoiditt, kronisk)
-Behandling av hypertyreose
-Tyreoidektomi
-post-partum tyreoiditt
-medikamenter (litiium, amiodarone, jod)
-sentral hypotyreose
-jodmangel
-generalisert tyreoideahormonresistens

70

Hvilket nivå av INR bør tilstrebes ved marevan-behandling av hhv venøse og arterialle tilstander?

Ved venøse indikasjoner bør INR være 2,5(2,0-3,0)
Ved arterielle indikasjoner bør INR ligge på 3,0 (2,5-3,5)

71

Hvordan defineres hjertesvikt?

Det syndromet som oppstår når hjertet ikke klarer å pumpe ut blodvolumet som trengs for å dekke kroppens metabolske behov eller når hjertet bare klarer å gjøre dette med et så høyt fyllingstrykk at det oppstår stuvning i kretsløpet

72

Hvilke medikamentell behandling er aktuell ved de forskjellige NYHA-klassene ved hjertesvikt?

Alle: ACE-hemmer
I: betablokker ved gjennomgått hjerteinfarkt
II: slyngediuretikum og betablokker
III-IV: som II + digitalis og spironolakton

73

Hva er behandling ved akutt hjertesvikt?

-høyt leie overkropp
-oksygen
-nitroglyserin
-ASA ved hjerteinfarkt
-morfin IV
-furosemid IV
-metoklopramid ved kvalme

74

Hva er vanligste årsaker til hjertesvikt?

Iskemisk hjertesykdom og hypertensjon utgjør 3 av 4 tilfeller. Klaffesykdom, kardiomyopatier. Takyarytmier. Anemi, hypertyreose, lungeembolisme, angst.

75

Hvilken radiologisk metode er førstevalg ved utredning av hematuri?

CT urografi. Cystoskopi med biopsi bekrefter diagnosen

76

Hva er vanligste årsaker til makroskopisk hematuri?

Infeksjon 30-50%
Kreft i urogenitaltractus 40%
Prostatasykdom 20-30%
Steinsykdom, traume og nyresykdom er sjeldnere

77

Hvordan plasseres KOLS-pasienter i skjemaet GOLD A-D og hva er førstevalg av medikamentell behandling for de forskjellige klassene?

A: lite risiko og lite symptomer: SAMA eller SABA ved behov
B: lite risiko og mye symptomer: LAMA eller LABA
C: stor risiko og lite symptomer: ICS + LABA eller LAMA
D: stor risiko og mye symptomer: ICS + LABA eller LAMA

78

Hva er den vanligste årsaken til autonom nevropati?

Diabetes mellitus

79

Hva er behandling av anafylaksi hos barn?

Adrenalin 0,1 ml pr 10 kg barn av styrke 1 mg/ml i.m. i låret

80

Hvilke vaksiner gis ved både 3, 5 og 12 mnd?

DTP, Hemofilus influensa, polio, pneumokokk (og rota ved 3 mnd)

81

Når er kontrolltidspunkter for barn på helsestasjon?

Kontrolltidspunkter er 6 uker, 6 måneder, 1 år, 2 år, (4 år).