Rettsmedisin 1 Flashcards Preview

MEDSEM10 > Rettsmedisin 1 > Flashcards

Flashcards in Rettsmedisin 1 Deck (65):
1

Hvilke institusjoner utgjør påtalemyndighetene og hva er deres oppgave?

Politijurister, riksadvokat og statsadvokat og kongen. Bl. a. vurdere påtalespørsmålet i saker som politiet har etterforsket

2

Hvor lenge varer biologisk materiale på kroppen på voksne og barn?

Vaginale: sædceller inntil 4 døgn, sure fosfataser inntil 2 døgn.
Orale: som oftest negativ
Rektale: Sædceller 2-3 døgn, sure fosfataser inntil 2 døgn.
Tom 1 døgn barn. Tørre sædflekker: flere år på materialer.

3

I hvilken forbindelse skjer de fleste voldtekter?

På fest

4

Hva er de fire eneste sikre tegnene på seksuell aktivitet?

Sædceller og andre biologiske spor på fornærmedes kropp, skader på kjønnsorganer uten annen forklaring, graviditet, kjønnssykdommer

5

Hvilken del av DNAet brukes ved rettsgenetikk?

Intronet. Mest individuell variasjon

6

Hva er typiske lokalisasjoner for blåmerker ved hhv skader og mishandling hos barn?

Skader: knær, sakrum, nakkerosett, panne, nese
Vold: lår, knehaser, rumpeballer, korsrygg, øvre del thorax, bakside skuldre, ulnart underarm, toppen av thorax posteriort, angulus jugularis, øyne, kinn, hake

7

Hva er fargeutviklingen for blåmerker?

Blåfiolett - blåbrun - grønnbrun - grønn - gul

8

Hvor gammelt er et blåmerke som har blitt gult?

Eldre enn 18 timer

9

Hvilken triade utgjør shaken baby syndrome?

1. subdural blødning
2. netthinneblødning
3. Diffus Aksonal Skade
Og ofte brudd av ribbein, arm og bein

10

Er hodeskader vanlige ved fall fra stellebord?

Nei!

11

Hva sier helsepersonellovens paragraf 33 om opplysning om mishandling av barn ift taushetsplikten?

Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.

12

Hva er funn ved Shaken Baby Syndrome utenom triaden?

sløvhet, hypotoni, irritabilitet, redusert bevisthet, epilepsi, rykninger, krampeanfall, oppkast, forandret åndedrett,

13

Hva er differensialdiagnoser til Shaken Baby syndrome?

Diagnostiske kriterier:
- Blodlevringsforstyrrelser
- hard fødsel, gjerne med sug
- Benskjørhet – osteogensis imperfecta
Funn:
- Alvorlige infeksjoner
- Leukemi
- Stoffskiftesykdommer

14

Hva sier helsepersonellovens paragraf 12 hvem leger plikter å undersøke i forbindelse med straffbare forhold? Og hvilke unntak

Lege plikter å undersøke:
- personer som er mistenkt for straffbart forhold under påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel
- mistenkte i straffesak
- innsatt i fengselsanstalt
Unntak: slekt og person til behandling

15

Hva er WMAs definisjon av tortur?

Forsettlig, systematisk eller hensynsløs påføring av fysisk eller psykisk lidelse fra én eller flere personer som handler på egen hånd eller på ordre fra myndighet for å tvinge en annen person til å gi opplysninger, avlegge tilståelse eller av hvilken som helst annen årsak

16

Hvordan beskrives hudavskrap?

Lokalisasjon
Form, mønster
Størrelse (i cm)
Farge: rød,brunrød,brun
Overflate: blødende, skorpebelagt, ikke skorpebelagt
Dybde: overfaldisk, dyp (bruk mål) Symmetri: selvpåført?

17

Hva sier straffelovens paragraf 284 om legers forhold ved kjønnslemlestelse?

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes yrkesutøvere og ansatte i (..) helse- og omsorgstjenesten (..) som ved anmeldelse eller på annen måte unnlater å søke å avverge en kjønnslemlestelse

18

Hvilke forhold foreldes IKKE i følge straffelovens paragraf 86?

Drap, seksuell omgang med barn under 16

19

Hva sier straffeprosesslovens paragraf 228 om undersøkelse av ukjent lik?

Sakkyndig likundersøkelse skal foretas når det er grunn til mistanke om at noens død er voldt ved en straffbar handling

20

Hvilke midler brukes for identifisering av ukjente lik?

-Visuell gjenkjenning
-Kriminaltekniske funn: ID, klær, m.m.
-Odontologisk identifisering
-Fingeravtrykk
-DNA-identifisering
-Røntgenundersøkelser for kjente sykelige forandringer
-Fysisk-antropologiske undersøkelser

21

Hvordan defineres 1. grads forbrenning?

Skade kun i det ytre hudlaget, huden er tørr og rødlig med lett hevelse i huden, ingen blemmer, intense smerter.

22

Hvordan defineres 2. grads forbrenning?

Skaden går dypere ned i huden, men ikke ned i underhuden.
• Det er væskefylte blærer, fuktig/hoven hud med rød/rosa farge, store smerter.

23

Hvordan defineres 3. grads forbrenning?

Det er ofte store, omfattende skader og skaden
går gjennom alle lag av huden. Den kan gå helt inn til beinet. Det er tørr, læraktig, voksaktig hud. Huden kan også være sotet og forkullet, knallrød, eller perlehvit. Det er ingen sirkulasjon i huden, ødelagte nerver, lite/ingen smertefølelse. Hår kan trekkes ut av forbrent hud uten motstand

24

Hva er funn ved forgiftningsdød etter brann?

• COHb≥10%
• Sot i dype luftrørsgrener
• Sot i spiserør/magesekk
• Vitale brannskader
• Tegn på forsøk på slokking eller redning

25

Hva er vanligste dødsårsaker ved brann?

Forgiftning
Varmeskader
Skader pga nedfall

26

Hva har et vitne plikt til å oppgi og hvilke innskrenkninger finnes?

Det man har sett, hørt eller på annen måte erfart med unntakt av informasjon som kan lede til vitnets straff eller tap av borgerlig aktelse, samt dekket av taushetsplikt

27

Hva sier straffeprosesslovens paragraf 167 om igangsettelse av rettspsykiarisk undersøkelse?

Er det nødvendig for å bedømme siktedes sinnstilstand, kan retten etter at forsvarere og oppnevnte sakkyndige er hørt, ved kjennelse bestemme at han skal innlegges til undersøkelse på psykiatrisk sykehus eller annet egnet undersøkelsessted. Retten fastsetter samtidig frist for varigheten av innleggelsen.

28

Hva sier straffeprosesslovens paragraf 228 om når sakkyndig likundersøkelse skal gjennomføre?

Ved:
-mistanke om at noens død er voldt ved en straffbar handling.
-dødsårsaken er uviss og særlige forhold krever slik undersøkelse

29

Hva sier straffeprosesslovens paragraf 157 om i hvilket tilfelle klinisk rettsmedisinsk undersøkelse kan gjennomføres av mistenkt?

Den som med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan underkastes kroppslig undersøkelse når det antas å være av betydning for opplysningen av saken og ikke fremstår som et uforholdsmessig inngrep. Det kan tas blodprøve og foretas andre undersøkelser som kan skje uten fare eller betydelig smerte.
Uten samtykke: kjennelse fra retten
Uten opphold: av påtalemyndighet

30

Hvordan lyder helsepersonellovens paragraf 21, hovedregel om taushetsplikt?

Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.

31

Hvordan lyder helsepersonellovens paragraf 24; opplysninger etter en persons død?

Ved vektige grunner og med hensyn til:
-avdødes antatte vilje
-opplysningenes art
-de pårørende og samfunnets interesser.
Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en persons død hvis ikke særlige grunner taler mot det.

32

Hvordan lyder helsepersonellovens paragraf 27; opplysninger som sakkyndig ift taushetsplikt?

Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at helsepersonell som opptrer som sakkyndig gir opplysninger til oppdragsgiver, dersom opplysningene er mottatt under utførelse av oppdraget og har betydning for dette.

33

Hva sier straffelovens paragraf 17 om nødrett?

En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når
a) den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen
interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte, og
b) denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen.

34

Hva sier straffelovens paragraf 18 om nødverge?

§ 18. Nødverge
En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den
a) blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep,
b) ikke går lenger enn nødvendig, og
c) ikke går åpenbart ut over hva som er forsvarlig under hensyn til
hvor farlig angrepet er, hva slags interesse som angrepet krenker, og angriperens skyld.

35

Hva sier straffelovens paragraf 287 om hjelpeplikt?

Plikt til å etter evne å hjelpe en person som er i åpenbar fare for å miste livet eller bli påført betydelig skade på kropp eller helse. Eller melde om katastrofer.
Brudd på hjelpeplikten etter første ledd straffes ikke når plikten ikke kunne oppfylles uten å utsette seg selv eller andre for særlig fare eller oppofrelse.

36

Hva defineres i forskrift til helsepersonelloven som unaturlig dødsfall?

1. drap eller annen legemskrenkelse
2. selvmord eller selvvoldt skade
3. ulykke som forlis, brann, skred, lynnedslag, drukning,
fall, trafikkulykke o.l.
4. yrkesulykke eller yrkesskade
5. feil, forsømmelse eller uhell ved undersøkelse eller
behandling av sykdom eller skade
6. misbruk av narkotika
7. ukjent årsak når døden har inntrådt plutselig og
uventet
8. dødsfall i fengsel eller under sivil eller militær arrest
9. funn av ukjent lik

37

Hva sier påtaleinstruksen om når en sakkyndig likundersøkelse skal og bør utføres?

Skal: ved mistanke om død ved straffbar handling og ved manglende identitet.
Bør:
2. selvmord eller selvvoldt skade
3. ulykke som forlis, brann, skred, lynnedslag, drukning,
fall, trafikkulykke o.l.
4. yrkesulykke eller yrkesskade
5. feil, forsømmelse eller uhell ved medisinsk undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade.

38

Hvor mange ganger øker faren for SIDS ved hhv soving på magen, mor som røyker, infeksjon + samtidig soving på magen?

Magen: 60
Røyking: 12
Inf+magesov: 29

39

I flg helsepersonellovens paragraf 36; i hvilke tilfeller plikter leger å utstede dødsattest?

• Når legen har vært tilstede under dødsfallet
• Når legen har vært tilkalt for å konstatere at døden har inntrådt
• Når legen har vært tilkalt til en syk eller skadet, men først kommet frem når døden har inntrådt

40

Hvordan lyder paragraf 1 i forskriften om dødsdefinisjon?

En person er død når det foreligger sikre tegn på total ødeleggelse av hjernen med et komplett og irreversibelt opphør av alle funksjoner i storehjerne, lillehjerne og hjernestamme. Varig hjerte- og åndedrettsstans er sikre tegn på total ødeleggelse av hjernen.

41

Kan man gjennomføre transplantasjon av avdød uten å få kontakt med pårørende?

Nei

42

Hvordan lyder paragraf 2 i forskriften om dødsdefinisjon (Kriterier for hjernedød når åndedrett og hjertevirksomhet opprettholdes ved kunstige midler)?

– Erkjent intrakraniell sykdomsprosess (sykdom eller skade i skallehulen)
– Total bevisstløshet
– Opphør av eget åndedrett
– Opphevet blodtilførsel til hjernen
– Opphør av alle hjernenervereflekser
– Opphør av hjernens elektriske aktivitet (EEG)

43

Når dukker livores opp og når fikseres de?

– Kommer til syne 1⁄2 - 2 timer etter dødens inntreden. Vil følge tyngdekraften de første timene etter døden. Etterhvert sammenflytende. – Fikserte først etter 12 – 24 timer

44

Når oppstår, er maksimal og avtar rigor mortis?

2 – 5 timer etter døden. – Maksimal etter ca 12 timer
– Forsvinner gradvis etter 1 – 3 døgn

45

Hvordan måles algor mortis?

– Hjernen (best første 10 timer postmortalt)
– Rectum (best når det har gått mer enn10 timer postmortalt)
+ romtemperatur

46

Beskriv de fire fasene av kvelning

1. Dyspnoe, cyanose kan forsvinne etter døden Petecchier, ikke alltid, ikke patognomonisk
2. Kramper, pupilledilatasjon
3. Apnoe, avgang av urin/avføring
4. Terminalstadiet, Respirasjonen er stoppet, men hjerteaktiviteten kan vedvare noen minutter

47

Hvilke tre momenter skal sakkyndig oppnevnte rettspsykiatere vurdere under en judisiell observasjon?

-Tilstander som betinger straffrihet (utilregnelighet) (§20)
-Tilstander som betinger endret straffereaksjon el dom til mildere straffart (§80)
-Tilstander som medfølger nærliggende fare for gjentakelse av alvorlig personfarlig straffbar handling (§40)

48

Hvilke tre roller kan man som lege ha i retten?

Rettsoppnevnt sakkyndig, sakkyndig vitne, vitne

49

Hva er vilkårene for inngåelse av vergemål?

- medisinsk tilstand i hht. lovens krav
- Ute av stand til å ivareta egne interesser
- Konkret behov for verge
- Basert på samtykke

50

Hva er grensene for alkoholnivå i blod for førere av motorkjøretøy og båt?

• 0,2 ‰ etanol for fører av motorkjøretøy
0,1 μg/l utåndingsluft
• 0,8 ‰ etanol for fører av båt under 15 m
• 0,2 ‰ etanol for fører av båt over 15 m

51

Hva sier straffeprosesslovens paragraf 157 om den sakkyndige erklæringer og den rettsmedisinske kommisjon?

Enhver som tjenestgjør som sakkyndig i rettsmedisinske spørsmål, skal straks sende den rettsmedisinske kommisjon avskrift av den skriftlige erklæring som han gir retten eller påtalemyndigheten.

52

Hva sier helsepersonellovens paragraf 36 Melding om dødsfall ang. kommunelegen og dødsårsaksregisteret?

Leger som har gitt legeerklæring om dødsfall, eller som har gitt helsehjelp til en person før vedkommende døde, skal gi kommunelegen nødvendige opplysninger om dødsårsaken. Kommunelegen skal gi opplysningene videre til dødsårsaksregisteret.

53

Hva er frist for gravlegging i følge gravferdslovens paragraf 12?

Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 10 virkedager etter dødsfallet.
Dersom avdøde er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 6 måneder etter dødsfallet

54

Hvem avgjør om man skal gjøre likskue eller likåpning ved sakkyndig likundersøkelse?

Påtalemyndighetene

55

Hva kjennetegner en knusningsrift?

stjerneform, vevsbroer i dypet, uregelmessige kanter, hudavskrap rundt

56

Hvem tilbys frivillig dødstedsundersøkelse og hvem har ansvaret for denne?

Foreldre ved brå og uventet død hos barn i alderen 0 til og med 3 år. Folkehelseinstituttet ved to personer; fortrinnsvis obduserende lege og en person med kunnskap og erfaring innen dødstedsutredninger.

57

Hva er vanlige kliniske effekter av intoksikasjon av dempende midler som alkohol?

• Horisontal nystagmus.
• Alkohollukt av åndedrettet (ved alkohol).
• Feil ved gange og vending.
• Feil tidsoppfatning.
• Feil ved skjerpet Romberg.
• Rask puls.
• Unormal mimikk.
• Treg pupillereaksjon.
• Snøvlete tale.
• Slapp holdning/muskeltonus

58

Under hvilke forhold har man IKKE lov til å gi livstruende syke helsehjelp i flg § 4-9.Pasientens rett til å nekte helsehjelp i særlige situasjoner?

-overbevisningsgrunn nekter å motta blodprodukter
-sultestreik
-døende og ikke ønske om livsforlengende behandling

59

Fra hvilken alder har man selvstendig samtykkekompetanse?

Fra 16 år

60

Hvordan defineres kvelning?

Med kvelning (asfyksi) menes egentlig en forstyrrelse av den normale gassutvekslingen i organismen.

61

Hvordan defineres strangulasjon?

Strangulasjon er gjenlukking av luftrøret ved utvendig trykk på halsen.

62

Hva sier pasientrettighetslovens paragraf 3-4 om informasjon når pasienten er mindreårig?

-under 16 år, skal både pasienten og foreldrene eller andre med foreldreansvaret informeres.
-mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når pasienten av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.
Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når pasienten er under 18 år.

63

Beskriv alkoholnivået i blodet under og etter inntak

Varierende stigningshastighet, konstant fallhastighet for ”promillen”

64

Nevn de fire tommelfingerreglene for postmortalt intervall

– VARM, SLAPP: mindre enn 4 timer
– VARM, STIV : 3-8 timer
– KALD, STIV: 8-36 timer
– KALD, SLAPP: mer enn 36 timer

65

Hva er mekanismen ved stump vold?

Mekanismen er enten at en kropp i bevegelse støter/faller mot en hard gjenstand i ro, eller at en kropp i ro blir truffet av en stump gjenstand i bevegelse. Innebærer også ulykker