Trygdemedisin Flashcards Preview

MEDSEM10 > Trygdemedisin > Flashcards

Flashcards in Trygdemedisin Deck (38):
1

Hvor mange dager av sykemeldingen betaler arbeidsgiver?

16

2

Etter hvor lang tid som ansatt har man rett på egenmelding?

2 mnd

3

Etter hvor lang tid som ansatt har man rett på sykepenger?

Etter 1 mnd, med mindre det skyldes en yrkesskade

4

Hvem kan få svangerskapspenger

Friske, gravide kvinner som ikke kan fortsette å jobbe under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret,

5

Når skal dialogmøte 1 holdes og hvem innkaller til dette?

Arbeidsgiver. Etter 7 uker

6

Når skal dialogmøte 2 holdes og hvem innkaller til dette?

Senest inne 6 mndrs sykemelding. NAV

7

Hva er minste uføregrad for å få sykepenger og hva er kompensasjonsgraden?

20% og 100%

8

Hvor mange egenmeldingsdager har man krav på?

1-3 dager over 4 perioder ila et år og 1-8 dager maks 24 hos IA-bedrifter

9

Hvor lenge kan man få AAP og hvor stor andel av pensjonsgivende inntekt er den på?

Inntil 4 år. 66%

10

Hva menes med varig skade, sykdom eller lyte ifm uføretrygd?

Tilstand som forventes å vare over 7 år

11

Hvem kan få sykepenger?

Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger.

12

Har arbeidsgiver en plikt til å følge opp sine ansatte når de ikke lenger fungerer i arbeid på grunn av sykdom eller skade

Ja, uavhengig av IA-status

13

Når må arbeidsgiver og arbeidstaker utarbeide en oppfølgingsplan i flg arbeidsmiljøloven?

Inne 4 uker. Skal meldes til sykemelder

14

Hvem skal delta i dialogmøte 1?

arbeidsgiver, den ansatte og bedriftshelsetjeneten skal delta. Behandlende lege skal delta med mindre pasienten ikke ønsker det

15

Hva menes med friskmelding til arbeidsformidling?

Til et medlem som av helsemessige grunner ikke er i stand til å utføre det arbeidet vedkommende hadde på sykmeldingstidspunktet, men som ellers er arbeidsfør, kan det ytes sykepenger i en tidsbegrenset periode på opptil 12 uker. Det er et vilkår for rett til sykepenger etter denne paragrafen at personen har meldt seg som arbeidssøker hos Arbeids- og velferdsetaten, og at det tidligere arbeidsforholdet er avsluttet.

16

Hva er kravene for at arbeidsgiveren kan søke om at trygden dekker utgiftene til sykepenger i arbeidsgiverperioden?

en arbeidstaker har langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær eller som har risiko for gjentatte sykefravær i en begrenset periode. Gjelder også svangerskapsrelaterte plager der omplassering/ tilrettelegging ikke er mulig.

17

Når kan hhv mor og far ta ut foreldrepenger?

Mor: tidligst 60 og senest 15 stønadsdager før fødselen
Far: tidligst 30 stønadsdager ETTER fødselen

18

Hva er kravet for å få svangerskapspenger?

En arbeidstaker har rett til svangerskapspenger dersom hun etter bestemmelser i lov eller forskrift blir pålagt å slutte i sitt arbeid fordi hun er gravid, og det ikke er mulig å omplassere henne til annet høvelig arbeid i bedriften.

19

Hva er kravet for å motta AAP?

AAP forutsetter at sykdom, skade eller lyte har ført til at arbeidsevnen er nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid. Formålet med arbeidsavklaringspenger er å sikre inntekt for medlemmer mens de får aktiv behandling, deltar på et arbeidsrettet tiltak eller får annen oppfølging med sikte på å skaffe seg eller beholde arbeid.
Formålet med tilleggsstønader er å kompensere for bestemte utgifter som medlemmer har i forbindelse med gjennomføringen av et arbeidsrettet tiltak.

20

Kan arbeidstaker sies opp pga sykdom?

Først etter 12 mnd

21

Hva må dokumenteres gjennomfør for å kunne søke om uføretrygd?

-hensiktsmessig behandling
-hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak
uten bedret inntektsevne

22

Hva skal det legges vekt på under vurdering av arbeidsrettede tiltaks hensiktsmessighet?

alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter og om personen kan få arbeid ved pendling eller flytting

23

Hva sier folketrygdlovens paragraf 12-6 om årsakssammenheng mellom sykdom og funksjonsnedsettelse ang. uføretrygd?

Den medisinske lidelsen må ha medført en varig funksjonsnedsettelse av en slik art og grad at den utgjør hovedårsaken til nedsettelsen av inntektsevnen.

24

Hva sier folketrygdlovens paragraf 12-6 om sykdomsbegrepet ang. uføretrygd?

Når det skal avgjøres om det foreligger sykdom, legges det til grunn et sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Sosiale eller økonomiske problemer gir ikke rett til uføretrygd.

25

Har en lege plikt til å melde til NAV om pasienters brudd på NAVs reglement?

NEi, men det er pasienten

26

Hvordan defineres ung ufør?

En person som blir ufør før fylte 26 år

27

Hvordan fastsettes inntekt før uførhet for unge uføre?

4,5 ganger grunnbeløpet for medlemmer som fyller vilkårene for rett til minsteytelse som ung ufør.

28

Hvor kan man finne ut om et legemiddel er forhåndsgodkjent refusert?

Statens legemiddelverks refusjonsliste

29

Hva menes med Foretrukket Legemiddel?

En ordning fra Statens Legemiddelverk for legemidler på blå resept som pålegger legene å forskrive de mest kostnadseffektive legemidlene til behandling av bestemte sykdommer

30

Hvilke utgifter er dekket ved yrkesskade?

full dekning for nødvendige utgifter til legehjelp, tannlegehjelp, fysikalsk behandling og legemidler, spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell, og hensiktsmessige hjelpemidler
-nødvendige utgifter til hjemtransport

31

Hvordan defineres en yrkesskade?

Med yrkesskade menes en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket

32

Til hvem ytes en hjelpestønad?

Hjelpestønad ytes til et medlem som på grunn av varig sykdom, skade eller lyte, har behov for særskilt tilsyn og pleie

33

Til hvem ytes en grunnstønad?

Grunnstønad ytes til et medlem som på grunn av varig sykdom, skade eller lyte, har nødvendige ekstrautgifter som dekkes av spesifisert liste

34

Når har man krav på omsorgspenger og hvem dekker utgiftene ?

Til en arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende som har omsorg for barn, ytes det omsorgspenger dersom han eller hun er borte fra arbeidet. Arbeidsgiver dekker arbeidstakere. Frilanser og selvstendig næringsdrivende dekkes av NAV

35

hva er maks antall dager for omsorgspenger og i hvilke tilfeller utvides denne?

Vanlig er 10 dager per år frem til 12 år. Den utvides i antall dager ved kronisk sykdom, ved flere barn og som enslig forsørger. Antall år utvides til 18 ved kronisitet

36

Hvor mye får man i AAP?

Fulle AAP utgjør 66 prosent av inntektsgrunnlaget ditt. Grunnlaget fastsettes blant annet på bakgrunn av tidligere inntekt, og om du har barn.

37

Kan man arbeide mens man er uføretrygdet?

Ja, men utbetalingen faller ved inntektsgrensen 0,4G

38

Når har man krav på pleiepenger?

-ved omsorg for barn under tolv år som er eller har vært innlagt i helseinstitusjon, eller som er behandlet poliklinisk, kan du har rett til pleiepenger fra NAV. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet gjelder retten til barnet er 18 år.
Barnet må ha behov for kontinuerlig tilsyn og pleie i mer enn syv kalenderdager for at du skal ha rett til pleiepenger. NAV betaler pleiepenger fra åttende dag. Du kan ha rett til omsorgspenger de første syv dagene.

-ved omsorg for barn under 18 år som har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade