Anestesi - vätska Flashcards Preview

Termin 8 - Urologi, Onkologi > Anestesi - vätska > Flashcards

Flashcards in Anestesi - vätska Deck (33):
0

Basalbehov vätska per dygn?

30 ml/kg/dygn

Ca 2000 ml för en averagemänniska

1

Basalbehov Na per dygn?

80 mmol

2

Basalbehov kalorier per dygn?

Kvinnor ca 2000 kcal

Män ca 3000 kcal

3

Basalbehov K per dygn?

40 mmol

4

Vad ska man ta i beaktande när man ordinerar vätska som ska in under en operation? (Vad ska man ersätta?)

- basalbehov
- peroperativa vätskeförluster
- deficit (om man ligger back i vätska sen tidigare)
(- blodförlust (ordineras om blödning sker))

5

Kliniska tecken på hypovolemi?

Törst, torra slemhinnnor
Takykardi
Lågt blodtryck
Ökat blodtryck vid fotlyft
Oliguri/anuri

6

Symtom/tecken på måttlig vätskebrist? (2-3% av kroppsvikten)

Törst
Matt
Nedsatt hudturgor

7

Symtom/tecken på påtaglig vätskebrist? (~5% av kroppsvikten)

Ökad puls
Oliguri

8

Symtom/tecken på svår vätskebrist? (5-10% av kroppsvikten)

Takykardi
Hypotension
Perifert kall
Förlängd kapillär återfyllnad

9

Labprover för att påvisa dehydrering och syra/bas-balans?

- Hb (stiger)
- Na (stiger, tolkas med försiktighet)
- K (ändras ffa vid acidos (högt) och alkalos (lågt))
- BE
- Krea

10

Hur fördelar sig kristalloiderna NaCl och Ringeracetat? (ICV, ISV, plasma)

1/4 plasma
3/4 ISV

11

Hur fördelar kolloiderna sig? (ICV, ISV, plasma)

Plasma

12

Hur fördelar sig ett glukosdropp 5%? (ICV, ISV, plasma)

I hela totala kroppsvätskan

13

Ett dygns vätskebehandling av fastande i övrigt frisk patient?

(tänk basalbehov)

2 dropp glukos 5% 1000ml med tillsats 40 mmol Na och 20 mmol K

14

Val av vätska för att kompensera peroperativa förluster?

- Ringeracetat
- (NaCl)

15

Typ av vätskebehandling till patient med cirkulatorisk påverkan?

Kolloid bör ingå. Även kristalloid

16

Blodvolym hos en människa som väger 70 kg?

~4900 ml

(70 ml/kg)

18

Kliniska tecken på blödning med förlust av cirka 20% av totala blodvolymen?

- Takykardi (~100 slag/min)
- Ortostatism
- Blekhet

19

Kliniska tecken på blödning med förlust av cirka 40% av totala blodvolymen?

- Takykardi (›120 slag/min)
- BT ‹100
- Perifer kyla
- Oliguri

20

Kliniska tecken på blödning med förlust av mer än 40% av totala blodvolymen?

- Takykardi (›140 slag/min)
- BT ~60-70 mmHg
- Medvetandepåverkan
- Anuri

21

Behandling av peroperativ blödning med förlust av upp till 10 ml/kg?

Ringer-Acetat, 3-4 ggr blödningens volym (3-4:1)

22

Behandling av peroperativ blödning med förlust av ca 10-30 ml/kg?

Kolloid (albumin) 1:1

(Ev. har man redan ersatt en del med Ringer, räknar bort detta då och ersätter det som är utöver detta med kolloid)

23

Behandling av peroperativ blödning med förlust av mer än 30% av blodvolymen?

Blod 1:1

24

Akut chockbehandling?

(ordinationer, övervakning, prover)

- Benen i högläge
- Syrgas ›10 liter
- KAD
- Två grova nålar
- En liter Ringer i varje nål
- Na, K, krea, Hb, BE, blodgruppering + BAS-test m.fl
- Puls, BT, AF, temp, saturation, EK

25

Tidigare frisk patient som varit med om en olycka och blöder.
Puls 110
Syst. BT 90
Blek
- Uppskatta blodförlusten! (procentuellt av totala blodvolymen)

ca 20-40%

26

Tidigare frisk patient som blöder efter trauma.
Puls 150
Syst. BT 68
Medvetandepåverkad
- Uppskatta blodförlusten! (procentuellt av hela blodvolymen)
- Behandling av blodförlusten?

- ›40%

- SAG, plasma och trombocyter (beställer traumapaket)

27

Patient som legat hemma och spytt ett tag.
Puls 95
Syst. BT 120
- Uppskatta vätskeförlusten! (procentuellt av kroppsvikten)

ca 5%

28

Patient med ileus som inte kunnat få i sig något de senaste dagarna, även spytt.
Puls 140
Syst. BT 70
Slö
Perifert kall
- Uppskatta vätskeförlusten! (procentuellt av kroppsvikten)

5-10%

29

Kliniska tecken på blödning med förlust av upp till 10% av totala blodvolymen?

Yrsel

30

Maximal dos kalium? (mmol/h)

100 mmol/h

31

Maximal koncentration Kalium för att köra UTAN droppräknare?

60 mmol/liter

32

Risk vid behandling med NaCl?

Hyperkloremisk acidos

33

Vätskeval vid kräkningar?

NaCl