Onk Redovisning Flashcards Preview

Termin 8 - Urologi, Onkologi > Onk Redovisning > Flashcards

Flashcards in Onk Redovisning Deck (10):
1

Medullakompression beror på?

50% av fallen beror på metastaser från bröst, prostata och lunga

2

Behandling av medullakompression?

Högdos steroider
Dekompressiv laminektomi inom 6 h
Postop strålning
KAD
Trombosprofylax
Smärtstillande

3

Patient med medullakompression vilka symtom kan tänkas uppvisas?

Radierande smärta
Kraftnedsättning
Sens-påverkan
Autonom dysfunktion (cauda equina syndrom)

4

När operera medullakompression?

Kurativt syfte
Singellokalisation
Smärta som försvinner med steroider

5

Ge ex på hög- och låg-strålkänsliga tumörer?

Hög:
Lymfom
Myelom
Småcellig bronkialcancer
Testikel

Låg:
Sarkom (kondrosarkom)

6

Vad ingår i R-CHOP och ge exempel på en biverkan för varje ämne.

Rituximab
Doxorubicin - hjärtsvikt
Cyklofosfamid
Vincristin

7

Vad är tumörlyssyndrom?

Intracellulärt material (urat, sura metaboliter) frisätts då behandling ges -> akut njursvikt -> hypokalcemi, hyperkalemi, hyperfosfatemi, urikemi

8

Symtom vid tumörlyssyndrom?

oliguri, illamående, kramper, arytmier

9

Vilka gener är inblandade vid follikulärt och burkitts lymfom och vad är risken när ett follikulärt lymfom transformeras till Burkitts lymfom?

Bcl2 (follikulärt: hämmar apoptos)

Myc (burkitt: supercellproliferation)

Genkombon blir farlig

10

Patient behandlad med cytostatika som fått minskade vita. Hur kan detta åtgärdas?

G-CSF