Animals Flashcards Preview

Te Ataarangi > Animals > Flashcards

Flashcards in Animals Deck (36)
Loading flashcards...
1

kararehe, kīrehe

animal (n.)

2

kau

cow (n.)

3

kiore, mauhi

rat, mouse (n.)

4

kurī, kīrehe

dog (n.)

5

mōkai

pet (n.)

6

ngeru

cat (n.)

7

poaka

pig (n.)

8

pūru

bull (n.)

9

kuku(-a)

to nip, pinch sth (of crab, etc) (vt.), pincer, tweezers (s.)

10

poka(-ina)

to cut sth out, operate, geld, dissect (vt.)

11

hipi

sheep (n.)

12

rāpeti

rabbit (n.)

13

ngārara

creepy-crawly, insect, reptile (n.)

14

pūngāwerewere

spider (n.)

15

heihei

hen, chicken

16

kōhanga

nest (n.)

17

manu

bird (n.)

18

parera, whio, rakiraki

duck (brown, blue) (n.)

19

ruru

owl (n.)

20

huruhuru

feathers, fur (n.)

21

pihapiha

blowhole (whale), gills (fish) (n.)

22

pihi

feelers, antenae, antlers (n.)

23

unahi

scale (fish) (n.)

24

werewere

to hang, dangle (vi.), wattles (bird) (n.)

25

mokomoko

lizard (n.)

26

pūrerehua

butterfly (n.)

27

ika

fish (n.)

28

kaimoana, mātaitai

seafood (n.)

29

kuku, kūtai, kukutai

salt-water mussels (n.)

30

pāua

abalone (n.)