Rangi Flashcards Preview

Te Ataarangi > Rangi > Flashcards

Flashcards in Rangi Deck (11)
Loading flashcards...
1

makariri, mātao, mātaotao

cold, cool (s.)

whakamātao(-hia): to cool sth

2

wera

hot (s.)

3

ao

world, daytime, daylight (n.)

4

marama

moon, month (n.)

maramataka: calendar

5

rangi

sky, day (n.)

6

whetū

star (n.)

7

kapua

cloud (n.)

8

kohu

mist, fog (n.)

9

marangai

light rain (n.)

10

ua

rain (n.)

11

hau

wind (n.)