Antiepileptika Flashcards Preview

Modul 4 Viktoria > Antiepileptika > Flashcards

Flashcards in Antiepileptika Deck (46):
1

Hvilke legemidler hemmer spenninysstyrte Na-kanaler? (5)

Lamotrigin
Karbamazepin (Tegretol)
Valporat (Orfiril)
Fenytoin (Fenatoin)
Topramat (Topimax)

2

Hvordan virker legemidlene som hemmer spenningsstyrte Na-kanaler?

Binder inaktiv konformasjon, forlenger ionekanalens refraktærtid etter aktivering.

Blokkerer når kanalen har åpnet seg og deretter forlenger refraktærperioden. Dette vil si at jo fler som åpner seg, desto flere blir blokkert. Derfor har ikke f.eks lamictal noen særlig effekt mens en pasient ikke har anfall, men binder og blokkerer mange under anfall.

3

Hvordan virker lamotrigin?

Hemmer spenninysstyrte Na-kanaler
+ Hemmer Ca2+-kanaler
+ Hemmer glutamat-frisetting

4

Når brukes lamotrigin?

Brukes ved både fokale og GTK-anfall
Absenceanfall
Ikke førstevalg/forsiktighet ved behandling av barn p.g.a bivirkning

+ bipolar lidelse vel??

5

Hva slags interaksjoner må man tenke på ved bruk av lamotrigin?

Samtidig karbamazepin gir lavere lamotrigin-konsentrasjon pga økt glukuronidering i leveren (altså fase II-metabolisme i lever

Østrogener gir lavere lamotrigin-konsentrasjon: må gi økt dose, økt glukuronidering (altså fase II-metabolisme i lever)

Samtidig valporat gir økt lamotrigin-konsentrasjon (hemmer glukuronidering)

6

Hva er bivirkninger ved bruk av lamotrigin?

Hodepine
Tretthet
Ataksi
Svimmelhet
Diplopi
Kvalme og andre GI-bivirkninger
Hudreaksjoner (!!)
Atralgi (leddsmerte)

7

Hvordan virker karbamazepin (Tegretol)?

Hemmer spenningsstyrte Na+-kanaler

8

Når brukes karbamazepin?

Fokale anfall (og GTK-anfall)
Trigeminusnevralgi
Psykiatri (f.eks bipolar lidelse, abstinenser)

9

Hva må man tenke på ift metabolisme/interaksjoner ved bruk av karbamazepin? (EKSAMEN)

Kompleks farmakokinetikk og enzym-induktorer (CYP-enzymer)

Gir økt metabolisme av østrogen- og progresteron-baserte anti-konsepsjonspreparater

Må øke dosen lamotrigin fordi reduserer effekten

10

Bivirkninger av karbamazepin (Tegretol)?

Tretthet
Ataksi
Svimmelhet
Synsforstyrrelser med akkomodasjonsvansker og diplopi
Kvalme og andre GI-bivirkninger

Hudreaksjoner (hos 2 - 4%, f.eks urtikaria) = idiosynkratisk legemiddelreaksjon (!)

Benmargspåvirkning (leukopeni, trombocytopeni) og levertoksisk (gamma-glutaminyl-transferase) (!)

Risiko for teratogen effekt (0,5 - 1%)

11

Hvordan virker valporat (Orfiril)?

Hemmer spenningsstyrte Na+-kanaler

+ Hemmer spenningsstyrte T-type Ca2+-kanaler

+ Hemmer synaptisk GABA-nedbytning (ved GABA-transaminase-hemming)

12

Klinisk anvendelse av valporat (orfiril)?

Brukes nå svært mye, ved praktisk talt alle hovedtypene av anfall

Er som regel førstevalg ved de generaliserte formene

(Bipolar lidelse, nevropatisk smerte)

13

Metabolisme/interaksjoner ved valporat?

Hemmer metabolske enzymer (f.eks konjugering med glukuronsyre: CYP2C9) = interaksjoner med lamotrigin, karbamazepin og fenytoin (øker de)

14

Bivirkinger av valporat?

Kvalme (ca. 16%)
Tremor
Tretthet
Innsovningsproblemer
Emosjon (doseavhengig. De over også (?))
Vektøkning
Håravfall
Hepatotoksisitet: ærlig i kombinassjon med andre antiepileptika (mål leverenzymer før og under behandlingen)
Polycystiske overarier
Teratogent med risiko for nevralrørsskade (1 - 2%)

15

Hva er virkningsmekanismen til fenytoin (Fenatoin)?

Hemmer spenningsstyrte Na+-kanaler

16

Klinisk bruk av fenytoin?

Fokale og generaliserte epilepsier (ikke absens-epilepsi)

Brukes i dag mindre og da som andrevalg eller tilleggspreparat ved tonisk-kloniske og fokale anfall

17

Metabolisme/interaksjoner ved bruk av fenytoin?

Legemiddelmonitorering pga metningskinetikk!!
- 0’ ordens kinetikk

Høy andel protein-bundet legemiddel!!

Elimineres ved omdannelse i lever (CYP 2C9, 2C19)

Fenytoin er en enzyminduktor (CYP2C og CYP3A)!!

Serumkonsentrasjonsmålinger er meget viktig for individualisert dosering!!

Risiko for legemiddel-interaksjoner!

18

Bivirkninger av fenytoin?

CNS-affeksjon:
- Tretthet
- Varierende grad av psykomotoriske forandringer (f. eks balanse)

Bindevevsreaksjon: gingival hyperplasi (hos ca. 20%)

Hudreaksjoner:
- Eksantem
- Urtikaria
- Akne

Hypertrikose (hos ca. 5 - 10%)

Lever-toksisitet? (økt transaminase, sjelden)

Reduserer folsyrenivå (skyldes absorpsjon og degradering i lever)

19

Hvilke legemidler er enzym-induktorer og gir dermed økt CYP-aktivitet?

Kabamazepin (Tegretol):
- Gir redusert effekt av lamotrigin (induserer enzym som binder glukose på lamotrigin og inaktiverer)

Fenytoin

Phenobarbital

20

Hvilket legemiddel hemmer CYP-aktiviten?

Valporat:
- Hemmer glukuronidering (fase II-metabolisme i lever) = øker dermed lamictalkonsentrasjonen.

Øker også karbamazepin og fenytoin (? litt usikker)

21

Hvilke legemidler gir økt aktivitet av inhibitoriske GABAerge nevroner?

Benzodiasepiner:
- F.eks. Klonazepam, Diazepam, Midazolam
- Binder allosterisk ved GABA(A)-ionekanalen slik at kanalen åpner mer frekvent
- OBS: toleranse og avhengighet

Barbituater:
- F.eks. Fenobarbital
- Potensierer GABAs effekt via Cl--ionekanaler: gir effekter uavhengig av GABA-toksisitet! (?)

Topiramat?
Valporat?

22

Legemiddel som hemmer spenninysstyrte T-type Ca2+-kanaler?

Valporat

23

Hvilke legemidler demper eksitasjon? (hva mener de med det?)

Levetiracetam (Keppra)

Topiramat (Topimax)

Gabapentin (Neurontin eller Gabapentin)

24

Hvordan virker Keppra?

Hemmer glutamatfrisetting ved synapser ved å binde seg til en transportør (synaptisk vesikkel-glykoprotein (SV2A)) i presynaptiske vesikler

25

Klinisk bruk av Keppra?

Fokale epilepsier med eller uten generalisert epilepsi

Myoklone anfall

Tilleggspreparat ved juvenil myoklonisk epilepsi og GTK-anfall

26

Metabolisme/interaksjoner ved Keppra?

Mest nyreutskillelse (ca. >66%), mål nyrefunksjon!

Ingen aktive levermetabolitter

Problemer med legemiddelinteraksjoner er minimale!

27

Bivirkninger ved bruk av Keppra?

- Sedativt
- Hodepine
- Nasifaryngitt
- Svimmelhet
- Asteni
- Aggressivitet/depresjon
- Kvalme og brekninger

28

Hvordan virker topiramat (Topimax)?

Hemmer spenningsstyrte Na+-kanaler og Ca2+-kanaler

Hemmer glutamatreseptorer (AMPA- og Kainat-reseptorer)

Potensierer åpning av kloridkanaler ved GABA(A)-reseptorer (ikke som benzo)

29

Klinisk bruk av topiramat?

Monoterapi og tillegg ved fokale anfall (med/uten generalisering)

Lennox-Gastauts syndrom (encephalopati hos barn)

Migrene-prevensjon

30

Metabolisme og interaksjoner ved topiramat?

Ingen aktive metabolitter

Doseøkning ved samtidig bruk av karbamazepine/fenytoin (pga enzyminduksjon)

Utskilles opptil 80% direkte via nyrene

31

Bivirkninger av topiramat?

- Sedasjon
- Hørsel (?)
- Parestesier
- Depresjon
- Nasifaryngitt
- Kvalme og brekninger
- Vektnedgang

32

Hvordan virker gabapentin (Neurontin, Gapabentin)?

Hemmer spenningsstyrte HVA-type Ca2+-kanaler og derved frisetting av glutamat

33

Klinisk bruk av gabapentin?

Tilleggsmedikasjon ved fokale anfall (med/uten generalisering)

Smerte-behandling (nevropatisk, diabetesnevropati)

34

Metabolisme og interaksjoner ved bruk av gabapentin?

Ingen kjente interaksjoner med andre antiepileptika

Utskilles via nyrene

35

Bivirkninger av gabapentin?

Sedasjon og tretthet
Svimmelhet
Synsforstyrrelser og dobbeltsyn
Konsentrasjonsforstyrrelser
Tremor
Virusinfeksjoner

36

Akuttbehandling ved epilepsi?

Stesolid (Diazepam, altså benzo) eller Buccolam (benzo)

37

Risiko ved behandling av epileptiske kvinner i fertil alder? (EKSAMEN)

Misdannelser
Dårlig sykdomskontroll ved graviditet
Dårlig kontrasepsjon/uønsket graviditet
Autismespektrum-sykdommer og redusert IQ (kun ved valporat)

38

Hvilket medikament kan gi autismespektrumsykdommer hos barn født at mor som går på medikamentet under graviditet?

Valporat

39

Hva slags tiltak kan man gjøre for å unngå skade ved behandling av kvinner i fertil alder?

Planlagt graviditet

Monoterapi om mulig

Så lav dose som mulig (???? ikke ved lamictal?)

Valporat og Karbamazepine er risikopreparater, unngå hvis mulig

Gi økt folsyre (og vitamin K siste måneden)

40

Førstevalg ved behandling av enkle/komplekse fokale anfall uten eller med generalisering?

Karbamazepin eller lamotrigin

41

Førstevalg ved behandling av GTK-anfall?

Valporat eller lamotrigin

42

Førstevalg ved behandling av absenser?

Valporat

43

Førstevalg ved myoklonier?

Valporat

44

Førstevalg ved atoniske anfall?

Valporat

45

Hva er idiosynkrasi?

Uvanlig, oftest uønsket reaksjon på legemiddel hos individer med spesiell genetisk disposisjon. Reaksjonen kan inntreffe ved vanlig dosering eller allerede ved lavere dosering. Begrepet brukes også i tilfeller der et individ er mye mer følsomt eller mye mindre følsomt for virkningen av et legemiddel enn normalt.

46

Hvilket medikament interagerer med marevan?

Tegretol