Svimmelhet og tinnitus Flashcards Preview

Modul 4 Viktoria > Svimmelhet og tinnitus > Flashcards

Flashcards in Svimmelhet og tinnitus Deck (79):
1

Hva består det posturale systemet av?

- Det perifere vestibulære system:
- Muskel-skjelettsystemet
- Øyet og synsbanene
- Det perifere nervesystemet
- Sentralnervesystemet

2

Hva er funksjonene til det vestibulære apparatet?

Opplyse om hodets bevegelser

Fiksere blikket ved hodets bevegelser (via VOR (vestibulo-occulære refleks))

Påvirke muskeltonus for opprettholdelse av balansen (via VSR (vestibulo-spinal-refleks))

3

Hva er de viktigste hovedpunktene i svimmelhetsanamnesen?

Familie, sosialt, tidligere sykdommer, medikamentforbruk, arbeid (stilling, fysisk belastende?), psykisk stress

Akutt/kronisk?
Tidsmønster?
Utløsende faktor?
Ledsagende symptomer?
Traume?
Type svimmelhet?
Varighet?

4

Nevn noen mulige utløsende faktorer for svimmelhet

Stillingsforandringer
Hodebevegelser
Trykkforandringer
- Dykk
- Valsalvas manøver
- Hoste
- Nysing
Trykkøkning i øregangen
Kraftige lyder
- Tullios fenomen
Fysisk anstrengelse
Stress, folkemengder, synsinntrykk
Medikamenter
Infeksjon

5

Hva slags typer av svimmelhet har vi?

- Nautisk
- Gyratorisk
- Ustøhet
- Nummenhet

6

OBS: hvordan kan man skille perifer og sentral årsak til svimmelhet?

Perifer:
- Gyratorisk/karusell
- Akutt/forbigående
- Kraftig/paroksysmal
- Tilvenning/habituering
- Nystagmus: horisontal/rotatorisk
- Kvalme/oppkast
- Cochleære symptomer

Sentral:
- Nautisk/båtdekk
- Vedvarende
- Varierende
- Ikke tilvenning
- Med eller uten nystagmus: vertikal
- Andre tegn til CNS-skade samtidig ofte
- Ingen cochleære symptomer

7

Forklar forskjell på langsom og rask fase ved nystagmus

Den langsomme fasen består av en bevegelse med jevn sakte fart (normal fart), før en rask fase bestående av en rykkvis, kort og rask bevegelse. Det er i retningen til den langsomme fasen patologien/årsaken til nystagmus er lokalisert, nystagmusretning benevnes likevel ut fra retningen til den raske fasen.

8

Hva slags nystagmus taler for perifer skade?

Horisontal-rotatorisk nystagmus som forsterkes ved blikk i samme retning som rask fase (Aleksanders lov) og ikke skifter retning (rask fase mot friskt øre).

9

Hva slags nystagmus taler for sentral skade?

Mindre intens nystagmus som skifter retning med rask fase i blikkretning (patologisk hvis varighet >10s), kan være horisontal, vertikal, torsional eller pendulerende.

10

Hvordan utfører man Dix-Hallpikes manøver?

Snu pasientens hode 45 grader mot en side og legg pas bakover på ryggen med hodet hengende over kanten.

11

Hvordan utføres og tolkes en hoderistingstest?

Bøy hodet framover 30 grader og rist hodet i horisontalplanet i 20 sek.

Nystagmus etter hoderistning tyder på ubalanse i vestibulær input i rotasjonsplanet.

Perifer patologi gir nystagmus mot friskt øre. Sentral patologi gir langvarig nystagmus, evt vertikal el dyskonjugert nystagmus

12

Hva er huskeregelen ved kalorisk prøve?

COWS:
- Cold opposite
- Warm same

(Dette stemmer når alt er normalt)

13

Hva måler man ved kalorisk prøve?

Den kaloriske testen måler eksitasjon fra laterale buegang-

Kald = hemmer, varm = stimulerer

14

Hva er VNG?

Videonystagmografi.

Bør i følge PP tas på alle vertigopasienter, unntatt ved BVVP (?? men dette er rart da det står på wikipedia at det er bra for å stille diagnosen BVVP???)

"It involves the use of infrared goggles to trace eye movements during visual stimulation and positional changes. VNG can determine whether dizziness is caused by inner ear disease, particularly benign paroxysmal positional vertigo (BPPV), as opposed to some other cause such as low blood pressure or anxiety."

"The Videonystagmography (VNG) diagnostic device evaluates Vestibulo-Ocular-Reflex (VOR) and oculomotor system"

15

Hvordan utføres HIT?

Undersøkeren sitter ansikt til ansikt med pasienten og holder dennes hode mellom hendene. Pasienten fikserer blikket på undersøkerens nese.
Undersøkeren beveger hodet til pasienten raskt til siden (hodeimpuls). Bevegelsen skal være liten – bare 5–10 grader – og uforutsigbar for pasienten.
Undersøkeren observerer pasientens øyne, som under den raske bevegelsen hele tiden skal være fiksert på undersøkeren.

Ved et perifert utfall vil hodeimpulser mot den syke siden føre til at pasientens øyne beveger seg ut til siden sammen med hodet. Etter en periode på 1–2 tidels sekunder vil pasientens øyne igjen refiksere på undersøkeren.

Det finnes videoutstyr for lettere detektering og kvantitering av patiologi (VHIT), som også kan brukes i akutt setting

16

Hva tester VEMP (vestibular evoked myogenic potensials)?

Funksjon i sacculus og n vestibularis

17

Når ses patologi ved VEMP?

Patologi ses ofte ved perilymfefistel, Superior Canal Dehiscence syndrome, vestibularisnevritt som rammer n vestibularis inferior gren isolert eller sammen med resten av nerven.

18

Hva tester man ved subjective visual vertical/horizontal?

Måler funksjon i utriculus.

Funksjon faller bort ved vestibularisnevronitt.

19

Hvordan utføres su subjective visual vertical/horizontal?

Kan bruke en bøtte med strek inni. Ber pasienten om å få streken til å stå helt vertikalt. Måler hvor langt unna vertikalt de kommer. Funksjonen kan falle bort ved visse tilstander.

20

Hva kan man utelukke som årsak hvis man har nystagmus?

polynevropati, synsforstyrrelse, ortostatisk hypotensjon og angst

21

Hva kan man utelukke ved positiv Rombergs?

Angst, ortostatisk hypotensjon og synsforstyrrelse

22

Hva kan påvises som årsak til vertigo på blodprøver?

Anemi, infeksjon, diabetes og hypothyreose kan påvises

23

Hvilke pasienter skal henvises til spesialisthelsetjenesten?

- Akutte ved mistanke om cerebellarinfarkt
- BVVP som ikke går over spontant
- Mistanke om acusticusnevrinom
- Andre med usikker etiologi eller fravær av bedring etter behandling

24

Nevn noen nevrologiske årsaker til svimmelhet

Vestibularisnevritt
Migrene
Schwannom/acusticusnevrinom
Polynevropati

25

Nevn noen vestibulære årsaker til svimmelhet

BPPV
Vestibularisnevritt
Herpes zoster oticus
Labyrinitt
Sudden deafness
Vestibularisschwannom/aucsticusnevrinom
Mb Meniere
Fobisk postural vertigo
Vestibulær migrene
Bilateral vestibulopati
Perilymfatisk fistel
Øvre buegangs dehiscens
Traume

26

Symptomer på BPPV?

Kortvarig rotatorisk vertigo, stillingsbetinget.
- 15 til 30 sekunder
- Hyperakutte og paroksysmale
- Ledsagende kvalme

27

Hva skyldes BPPV?

Årsaken er at otolitter som har løsnet fra utriculus flytter seg ved stillingsendring, og irriterer balanseorganet, dette skjer særlig når de havner i buegangene eller fester seg til ampullens cupula.

I de fleste tilfeller er etiologien ukjent, men kan noen ganger utløses av:
- Hodetraume
- Vestibularisnevritt
- Labyrinitt
- Menieres sykdom

28

Hvilken buegang rammes oftest ved BPPV?

Posteriore/bakre buegang (90%)

29

Behandling av BPPV?

Epleys manøver
Brandt-Daroffs øvelser

30

Prognose BPPV?

80 - 90% bra av reponeringsøvelser

30% får tilbakefall første året og 50% ila fem år.

31

Diagnostikk BPPV?

Dix-Halpikes test med Frenzels briller.
- Test på bakre og fremre buegang

32

Antatt årsak til vestibularisnevritt?

Ukjent etiologi

En plutselig funksjonssvikt av balanseorganet i det indre øret eller n. vestibularis på en side.
- Antatt årsak er reaktivering av herpes simplex eller andre nevrotrope virus
- Opptil 40% av pasientene har hatt en øvre luftveisinfeksjon på forhånd.

33

Symptomer på vestibularisnevritt?

Svimmelhet:
- Subakutt eller akutt debut
- Persiterende rotatorisk/gyratorisk
- Ofte ledsagende kvalme og oppkast
- Avtar langsomt ila dager til uker, raskere hos yngre
- Hodebevegelser øker svimmelhet, pasienten ligger helst på den friske siden
- Rotatorisk nystagmus med rask fase mot friskt øre som forsterkes ved blikk mot frisk side og bruk av Frenzels briller

34

Hvordan stille diagnosen vestibularisnevritt?

Rotatorisk nystagmus med rask fase mot friskt øre som forsterkes ved blikk mot frisk side (altså samme retning som rask fase) og bruk av Frenzels briller (kun synlig ved bruk av brillene)

Patologisk hodeimpulstest (> 50%) og kalorisk prøve (kanalparese på syk side)

Falltendens mot syk side

VEMP: unntaksvis. Utslukket på syk side ved affeksjon av nedre gren av n vestibularis

35

Behandling av vestibularisnevritt?

Berolige pasienten

Antihistaminer
- Men seponere så fort som mulig for å unngå forsinkelse av sentral kompensasjon

Prednisolon 1 mg/kg
- Står på powerpointen
- Kan fortkorte sykdomsforløpet, men usikkert om langtidsprognosen bedres
- Blandede meninger

Acyclovir 800 mg innen 72 timer etter debut
- Står på powerpointen
- På NEL står det om Valacyclovir at det IKKE er anbefalt verken som monoterapi eller i kombinasjon med steroider ?!!?!??!?

Vestibulær rehabilitering

36

Prognose ved vestibularisnevritt?

De fleste blir helt bra etter noen måneder, noen få har restsymptomer

Recidiv 2 - 12 %

Ca. 15% får «postinfeksiøs BPPV» i samme øret ila noen få uker eller måneder (inflammasjon også i labyrinten)

37

Symptomer og behandling av herpes zoster oticus?

- Blemmer: ytre øre, øregang, tungen og gommen
- Ansiktslammelse
- Smaksbortfall
- Gyratorisk svimmelhet
- Spontan nystagmus
- Hørselsnedsettelse, øresus

Behandling:
- Acyclovirs 800 mg x 5

38

Hva er labyrinitt?

Inflammasjon i det indre øret som medfører:
- Vertigo
- Hørselstap
- Tinnitus

39

Etiologien bak labyrinitt?

Bakteriell infeksjon fra mellomøre eller hjernehinner

Viral reaktivering av nevronotrope virus
- Herpes simplex
- VZV = herpez zoster oticus = Ramsay-Hunt-syndrom

40

Klinikk og funn ved labyrinitt?

Nevrogent hørselstap
- Oftest irreversibelt..

Webers prøve lateraliserer til det friske øret

Spontannystagmus slår mot det friske øret

Falltendens til syk side

HIT mot syk side

Otittfunn

41

Behandling av sudden deafness?

Prednisolon 1 mg/kg

42

Symptomer på acusticusnevrinom?

Små svulster:
- Ensidig tinnitus
- Hørselsnedsettelse
- Lett ukarakteristisk svimmelhet

Større svulster:
- Sensibilitetsnedsettelse i ansiktet
- Feilsvelging
- Perifer ansiktslammelse
- Lillehjernesymptomer, ataksi

43

Hvor lang tid før diagnosen aucusticusnevrinom ofte?

4 - 5 år

44

Hva er Menieres triade?

- Ensidig tinnitus
- Ensidig hørselsnedsettelse
- Attakker av rotatorisk svimmelhet

45

Symptomer på Menières sykdom?

Anfallsvis (varighet over 20 minutter, men under 24 timer) spontan vertigo, ofte med ledsagende unilateralt hørselstap, tinnitus, dottfølelse i øret og autonome symptomer.

Nystagmus som kan skifte retning ila av anfall

46

Prognose/resultat av Mb Menière?

40% har bilateral sykdom ila 25 år.
(NEL: 30 - 50% etter 20 år)

Spontan remisjon ses hos ca. 50% innen to år og hos over 70% etter åtte år

Omkring 95% vil bli kvitt de store svimmelhetsanfall over tid, men ubalanse kan vedvare, og hørselen blir oftest varig svekket

Sannsynligvis blir > 50% sykemeldt og uføre

Øresusen kan bestå og være svært sjenerende

Et stabilt hørselstap på 60-70 dB er vanlig

Det andre øret blir vanligvis lettere angrepet

47

Årsaken bak Mb Menière? Hva kalles sykdommen også?

Patofysiologisk ses for mye endolymfe i det indre øre, sannsynligvis forårsaket av obstruksjon i det endolymfatiske systemet

Sykdommen kalles også endolymfatisk hydrops

Økt trykk i endolymfen fører til at labyrinten utvides

Anfall kan skyldes unormal bevegelse av endolymfe

Det er sannsynlig at noen tilfeller er assosiert med spesfikke genetiske varianter, men mye uklart

48

Funn/diagnostikk ved Mb Menière?

Nystagmus under anfall
- Horisontal, evt. med rotatorisk komponent

Audiogram er et nødvendig diagnostikum!!

MR må tas for å utelukke akustikusnevrinom!

Falltendens ved Romberg

Weber lateraliseres til friskt øre

49

Behandling av Mb Menière?

Evt. antiemetika under anfall

Diuretika, osmotika

Saltreduksjon

Kirurgisk destruksjon

Gentamycin-injeksjoner
- Destruerer vestibularisapparatets funksjon

N vestibularisskjæring

50

Hva er fobisk postural vertigo/persistent postural perceptual dizziness?

Følelse av svimmelhet og ubalanse med korte episoder som forverres i oppreist stilling og som forverres i situasjoner med synsstimuli som er komplekse eller beveger seg

Sprik mellom subjektiv følelse av ustøhet og normale balansetester og tester forøvrig

51

Hva er bilateral vestibulopati?

- Kronisk tilstand med utstøhet (særlig i mørke og ulendt terreng)
- Ofte forverring ved bevegelser av hodet og kropp
- Patologisk hodeimpulstest og kalorisk prøve bilateralt

52

Hva er ofte årsaken til perilymfatisk fistel?

Typisk er svimmelhet som varer mer enn tre måneder (evt kombinert med hørselstap) etter barotraume, hodetraume eller ørekirurgi

Svimmelheten kan trigges av lyder eller trykkforandringer (Tullios fenomen)

Ofte spontan bedring, men kirurgi kan bli nødvendig

53

Hva heter fenomenet der svimmelhet kan trigges av lyder eller trykkforandringer?

Tullios fenomen

54

Hva kan langsomt innsettende perifert vestibulært bortfall tyde på?

Metabolsk eller hereditær degenerasjon

Svulster i ponsvinkelen
- Vestibularis-scwhannom/aucusticusnevrinom
- Meningeom

55

Tegn på CNS-infeksjon i følge NEL?

Mindre intens ikke-trettbar nystagmus som kan skifte retning og ikke hemmes av fiksasjon.

Ofte andre nevrologiske utfall.

Mindre kvalme.

Evt sakkadiske øyebevegelser eller manglende hemning av VOR (fiksasjons suppresjonstest).

HINTS

56

Hva er vanligste årsak til svimmelhet hos eldre?

Ortostatisk hypotensjon

57

Hva definerer ortostatisk hypotensjon?

Trykkfall 20 mmHg systolisk og/eller 10 mmHg diastolisk, innen tre minutter fra liggende/sittende til stående stilling

58

Hvilken blodåre rammes oftest ved cerebellarinfarkt?

A. cerebelli inferior posterior

59

Symptomer på cerebellarinfarkt?

- Kvalme, brekninger, falltendens, nystagmus
- Akutt vertigo med positiv Romberg og nystagmus

60

Hvilke årsaker til svimmelhet inntrer akutt?

- BPPV (krystallsyken)
- Vestibularisnevritt
- Cerebellarinfart
- Panikkangst
- Labyrinitt

61

Hvilke årsaker til svimmelhet er kroniske?

- Acusticusnevrinom
- Psykogen
- Synsforstyrrelse
- Mal de debaruement (landgangssyke)

62

Hvilke årsaker til svimmelhet er recidiverende/anfallsvise?

- Mb Menière
- Migrene
- Ortostatisk hypotensjon
- BPPV

63

Hvilke årsaker til svimmelhet er ofte ledsaget av kvalme?

- Vestibularisnevritt
- Mb Menière
- Migrene
- BPPV
- Lillehjerneinfarkt

64

Hvilke årsaker til svimmelhet er ofte ledsaget av tinnitus?

- Mb Menière
- Acusticusnevrinom

65

Hvilke årsaker til svimmelhet er ofte ledsaget av hørselstap?

- Mb Menière
- Acusticusnevrinom

66

Hvilke årsaker til svimmelhet er ofte ledsaget av hjertebank?

- Angst
- Rytmeforstyrrelse

67

Hvilke årsaker til svimmelhet skyldes infeksjon?

- Labyrinitt
- Vestibularisnevritt

68

Hva er tinnitus?

- Tinnitus er en opplevelse av støy som ikke skyldes et lydsignal utenfor det indre øret
- Lydene kommer fra sanseceller i ørene og kan være forsterket av nerveceller i hjernen?
- Alle opplever en eller annen form for tinnitus

69

Symptomer på tinnitus?

- Piping
- Klikking
- Susing/fossefall
- Summing

70

Årsaker til tinnitus?

Sensorinevralt hørselstap
- Støyskader
- Presbiacusis
- Infeksjoner
- Ototoksiske medikamenter (antibiotika, cytostatika, diuretika)
- Traume

Som ledd i annen sykdom
- Mb Meniere
- Otosklerose
- Tumores
- Angst
- Depresjon

71

Typisk for vestibularisnevonritt?

Kraftig, langvarig svimmelhet
IKKE hørselsnedsettelse
Svimmelheten avtar langsomt ila dager til måneder

72

Mb Meniere rammes diskant eller bass?

Bass mest

73

Er hørselsnedsettelsen ved Mb Meniere konstant?

Nei, karakteristisk bedring mellom anfallene

74

Svimmelhet + perifer facialisparese?

Herpes zoster oticus

75

Typisk for sudden deafness?

Kraftig nedsatt hørsel/nesten døvt øre + rotatorisk svimmelhet + tinnitus

76

Øyeblikkelig oppstått svimmelhet etter traume?

Tinningbensfraktur

77

Diffus svimmelehet, deretter sensorisk hørselstap etter noen år?

Vestibularisschwannom

78

Kronisk otitt med cholesteatom?

Cholesteatomet kan ødelegge benet rundt den laterale buegang --> dannes en fistel.

Ved trykk på tragus eller trykk på ytre øregang --> overtrykk i øregangen --> væsken i laterale buegang forskyves --> svimmelhet

79

Årsaker til cerebellær ataksi?

- Infeksjon/inflammasjon
- Tumor cerebelli
- Infarkt
- Sekundær eller primær degenerasjon
- Paraneoplastisk syndrom
- Arvelig tilstand (?)
- Endokrinologisk
- MSA-C
- Fragil X (gutter)