ARV Flashcards Preview

Naturfag > ARV > Flashcards

Flashcards in ARV Deck (14):
1

Kromosomer og DNA

I cellekjernen ligger arvematerialet som 46 lange DNA-molekyler. Et kromosom er et DNA-molekyl som er nøstet opp på noen spesielle proteiner.

2

DNA-molekylet

DNA-molekylet er bygd opp av sukkermolekyler, fosforsyremolekyler og de fire nitrogenbasene adenin A, cytosin C, guanin G og tymin T. Nitrogenbasene danner par: A med T og C med G.

3

Gen

Et gen er en bestemt, avgrenset rekkefølge av nitrogenbaser i et DNA-molekyl. De fleste gener er oppskrifter på proteiner.

4

Kromosompar

Vi har 23 kromosomer fra far og 23 fra mor. Derfor forekommer kromosomene i par. Kromosomene i et par inneholder gener for de samme egenskapene. To slike gener kalles et genpar.

5

Proteinproduksjon

- Genene i DNA-molekylet inneholder informasjon om hvordan proteiner skal bygges opp.
- Informasjonen overføres til et m-RNA-molekyl, som transporteres ut fra cellekjernen og binder seg til et ribosom.
- Tre og tre nitrogenbaser i m-RNA er en kode for en aminosyre. Aminosyren bringes inn på riktig plass og i riktig rekkefølge av t-RNA-molekyler etter hvert som m-RNA beveger seg bortover ribosomet.

6

Mutasjon

En mutasjon er en endring av rekkefølgen av nitrogenbasene i et gen.

7

Genetisk variasjon

Genetisk variasjon oppstår ved mutasjoner eller veed at kromosomer kombineres på nye måter ved kjønnet formering.

8

Genetikk

Genetikk er læren om hvordan anlegg for egenskaper overføres fra én generasjon til den neste.

9

Dominante og recessive genutgaver

En dominant genutgave dominerer over den egenskapen den recessive genutgaven gir. For at den recessive egenskapen skal vises, må individet få denne genutgaven både fra mor og far.

10

Dominant arv

Nedarving av genutgaver som enten er dominante eller recessive, kalles dominant arv.

11

Homozygot og heterozygot

Et individ er homozygot for en egenskap dersom de to genene i et genpar er helt like (betegnes med to like bokstaver, for eksempel GG eller gg). Er genene i et genpar forskjellige, er individet heterozygot for egenskapen (betegnes med stor og liten bokstav Gg).

12

Genotype og fenotype

De genene et individ har, kaller vi individets genotype. Det utseendet eller den egenskapen genet gir, kaller vi individets fenotype.

13

Kjønnsbestemmelse

Ett av kromosomparene bestemmer hvilket kjønn individet skal ha. Hos mennesker vil en person med like kjønnskromosomer (xx) være jente, mens en gutt har ulike kjønnskromosomer (xy).

14

Kjønnsbundet arv

Nedarving av gener som finnes på kjønnskromosomene, kalles kjønnsbundet arv.